Prof. Alena Rudenka z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego – stypendystką w IFP UMCS

Od początku marca 2021 roku gościem Instytutu Filologii Polskiej UMCS jest profesor Alena Rudenka, pracownik Katedry Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego w Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Jako visiting professor (i autorka ponad 200 publikacji z zakresu językoznawstwa teoretycznego i porównawczego, filologii germańskiej i słowiańskiej, etnolingwistyki i teorii komunikacji) Profesor Rudenka odbyła pobyty stażowe m.in. w znaczących uniwersytetach w Austrii, Niemczech, Włoszech, Federacji Rosyjskiej, USA, podjęła trwałą współpracę z Eastern Washington University (USA).

Profesor Alena Rudenka jest członkiem konwersatorium EUROJOS od początku jego powstania – w projekcie podjęła analizy konceptów wolności i demokracji w językowym obrazie świata Białorusinów i opublikowała 20 artykułów z tego zakresu. Polski czytelnik, poza Leksykonem, znajdzie prace A. Rudenki m.in. na łamach pisma „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” (2013) oraz lubelskiej czerwonej serii (Język w kręgu wartości,   2003; Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4 – 2018, t. 5 – 2019, t. 6 – 2019). W kręgu słowiańskim Profesor Rudenka dobrze znana jest jako autorka podręcznika etnolingwistyki (Ètnolingvistika bez granic. Vvedenie v lingvističeskuju antropologiju, Minsk 2014) i kierownik grantu „Języki słowiańskie: kontakty, system, funkcjonowanie”, realizowanego w latach  2016-2020. Biegle włada językami: rosyjskim, białoruskim i angielskim; dobrze zna czeski i niemiecki, w Lublinie doskonali znajomość języka polskiego (szczegółowe informacje na temat sylwetki i dorobku naukowego Profesor można znaleźć w profilu na stronie Białoruskiego Uniwersytetu Państowego oraz na jej stronie domowej.

W ramach rocznego stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z naukowcami", finansowanego przez MNiSW, prof. Alena Rudenka będzie realizowała w Lublinie badania nad językowym obrazem świata wartości Słowian i ich sąsiadów do Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, realizowanego pod ogólną redakcją profesora Jerzego Bartmińskiego w ramach międzynarodowego konwersatorium EUROJOS. W latach 2015-2019 w Wydawnictwie UMCS ukazało się 5 tomów Leksykonu t. 1. dom, t. 2. Europa, t. 3. praca, t. 4. wolność, t. 5. honor. Obecnie trwają zaawansowane prace nad artykułami hasłowymi do tomów: demokracja, sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, ojczyzna, patriotyzm, rodzina, zdrowie, dusza. Alena Rudenka opracuje (na materiale języka białoruskiego) artykuł hasłowy demokracja i zredaguje z Jerzym Bartmińskim i Moniką Grzeszczak materiały do tomu poświęconego temu konceptowi.

Dla osób zainteresowanych problemami języka i kultury Profesor Alena Rudenka wygłosi (w języku rosyjskim) cykl wykładów podczas posiedzeń dwóch połączonych komisji: Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, której sama jest członkiem (prowadzi też witrynę internetową Komisji):

(1)   Американская лингвистическая антропология в сравнении со славянской этнолингвистикой (29 III 2021);

(2)   Концептосфера «когнитивная деятельность» в славянской языковой картине мира (19 IV 2021);

(3)   Этнолингвистические программы в диахронических исследованиях. Становление этнической идентичности белорусов и украинцев (17 V 2021);

(4)   Этнолингвистические программы в диахронических исследованиях. Что наши предки знали о счете? (14 czerwca 2021).

Opiekunem naukowym stażu prof. Aleny Rudenki podczas pobytu w Lublinie jest prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska z Instytutu Filologii Polskiej UMCS

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    29 marca 2021