Rekrutacja zimowa na studia II stopnia

Już 30 stycznia br. rozpocznie się internetowa rejestracja kandydatów na wybrane 3-semestralne studia II stopnia na UMCS. Zainteresowani będą mogli wybrać spośród czterech kierunków: geoinformatyki oraz gospodarki przestrzennej z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także fizyki technicznej czy inżynierii nowoczesnych materiałów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Rejestracja od 30 stycznia - link

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Kształcenie na tym kierunku ukierunkowane jest na analizę zjawisk społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzanie i doskonalenie warsztatu planistycznego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: rewitalizacja urbanistyczna, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarnymi czy polityka miejska.

Absolwent kierunku będzie posiadał wiedzę na temat instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią, znał europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego, prognozował i modelował procesy przestrzenne, przygotowywał ekspertyzy, a także stosował technologie i systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przestrzenią.


Studia na kierunku geoinformatyka rozwijają i poszerzają umiejętności sprawnego posługiwania się Systemami Informacji Geograficznej oraz powiązanymi z nimi systemami bazodanowymi i informatycznymi. Główny nacisk położony jest na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych przydatnych w analizach i badaniach problemów geoprzestrzennych z różnych dziedzin – nauk o środowisku, planowania przestrzennego, biznesu itp.

Absolwenci posiadają wiedzę dot. pozyskiwania, przetwarzania, interpretowania i wizualizowania danych przestrzennych dotyczących badanych zagadnień, wykorzystują nowoczesne techniki pomiarowe oraz narzędzia GIS, formułują podstawie wnioski uzyskanych danych.


Kształcenie na fizyce technicznej rozwija wiedzę dot. zaawansowanych narzędzi, programów oraz systemów informatycznych, które wykorzystuje się we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. To 3 semestry wypełnione eksperymentami, poznawaniem zaawansowanych technik pomiarowych czy obsługi zaawansowanej, specjalistycznej aparatury.

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą obrać absolwentowi tę wymarzoną spośród wielu potencjalnych ścieżek kariery… Instytucje badawcze, przemysłowe, centra rozwojowe – to przykładowe miejsca, w których znajdzie zatrudnienie. Fizyk medyczny sprawdzi się w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Z kolei fizycy techniczni pożądani są też w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy instytucjach wojskowych.


Studia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie nowoczesnych materiałów. Kształcenie ukierunkowane jest na poznanie zaawansowanych technologii, na których opierają się już nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale coraz częściej także mniejsze, rzemieślnicze dotychczas dziedziny (np. jubilerstwo).

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytutach badawczych, przemysłowych, centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych. Mogą pracować w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Zdobyta podczas studiów wiedza będzie przydatna także w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych czy szerokorozumianym przemyśle chemicznym i biotechnologicznym. 

Rekrutacja na ww. kierunki odbywa się zgodnie z harmonogramem:

 • 30 stycznia 2023 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów;
 • 20 lutego 2023 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów;
 • 21 lutego 2023 r. – test kompetencyjny na kierunkach, które go przewidują;
 • 22 lutego 2023 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunkach, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie SOR;
 • 23-24 lutego 2023 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura Rekrutacji:

plac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Numery kontaktowe:
+48 (81) 537 58 70
+48 (81) 537 58 80
+48 519 464 848 (w godzinach 8:00-15:00)

e-mail: rekrutacja@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  19 stycznia 2023