W sprawach niewymagających decyzji administracyjnej student składa wniosek do Dziekana Wydziału za pośrednictwem systemu USOSweb modułu: podania, z niżej podanego katalogu:

1) o indywidualny program studiów;

2) o indywidualną organizację studiów,

3) o przeniesienie i uznanie punktów ECTS zdobytych na innym kierunku studiów,

4) o zmianę kierunku studiów,

5) o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne,

6) o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne,

7) o urlop okolicznościowy: krótkoterminowy,

8) o urlop okolicznościowy: roczny,

9) o możliwość realizowania dodatkowych zajęć dydaktycznych - nieodpłatnych w ramach 5% bezpłatnych punktów ECTS;

10)o możliwość realizowania dodatkowych zajęć dydaktycznych – odpłatnych;

11)o przyjęcie na drugą specjalność lub specjalizację na kierunku studiów;

12)o przedłużenie terminu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;

13)o przywrócenie terminu egzaminu; 14)o przywrócenie terminu zaliczenia,

15)o odroczenie terminu egzaminu,

16)o odroczenie terminu zaliczenia,

17)o egzamin komisyjny z przedmiotu, 18)o zaliczenie komisyjne z przedmiotu,

19)o wpis warunkowy na kolejny semestr/rok studiów z jednoczesnym obowiązkiem powtórzenia niezaliczonego przedmiotu/ów;

20)o zaliczenie w czasie powtarzania semestru/roku przedmiotów, z których student uzyskał pozytywne oceny w poprzednim okresie nauki;

21)o powtarzanie semestru studiów;

22)o powtarzanie roku studiów;

23)o zapisanie na przedmiot do wyboru;

24)o zmianę grupy z przedmiotu;

25)o zmianę promotora pracy dyplomowej – opcjonalnie w zależności od decyzji Dziekana Wydziału;

26)o zmianę tematu pracy dyplomowej – opcjonalnie w zależności od decyzji Dziekana Wydziału;

27)o zaliczenie praktyk wcześniej zrealizowanych; 28)o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym;

29)o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym; 30)o wysłanie dyplomu na adres domowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

31)wniosek (ogólny).

WZORY PODAŃ, OŚWIADCZEN I WNIOSKÓW SKŁADANYCH TRADYCYJNIE: