Archiwum uprawnione jest do wydawania zaświadczeń o programowym toku studiów, odbytych praktykach zawodowych oraz zaświadczeń o okresie zatrudnienia w byłej Puławskiej Szkole Wyższej do celów emerytalno-rentowych.

Zaświadczenia o programowym toku studiów oraz odbytych praktykach zawodowych wydawane są po uprzednim złożeniu w Archiwum podania według załączonego wzoru.

 

Zaświadczenia o programowym toku studiów wydawane są odpłatnie zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. Załącznik nr 5 

 

Załączniki