Parking - informacje

Regulamin parkingu

Regulamin parkingu przy Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach

§ 1

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego bezpłatnego (zwanego dalej Parkingiem) będącego w zarządzie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zwanego dalej Administratorem).

2. Parking jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla Studentów Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, pracowników, nauczycieli akademickich oraz podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynku Wydziału.

3.   Za pojazdy pozostawione na parkingu Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

3. W czasie parkowania użytkownik parkingu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych do tego miejscach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.

 

§ 3

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Administratorem, umowy użytkowania miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Wjazd na parking stanowi jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu z jednoczesną akceptacją wyłączenia odpowiedzialności Administratora za szkody, o których mowa  w § 5

4. Umowa użytkowania miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika
z Parkingu lub w czasie nie funkcjonowania parkingu, określonym w § 6 Regulaminu.

 

 § 4

Na terenie Parkingu:

1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20.06.1997r. Praw. o r. drog. (Dz.U. 2018 poz. 957).

2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.

3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów którym Administrator udzielił zgody na parkowanie.

5.  W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt i ludzi.

6. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

7. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodu osobowego dozwolone jest parkowanie dwóch motocykli lub trzech skuterów.

8. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeśli użytkownik opuszcza samochód).

 

§ 5

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, pożaru obiektu, gradu, najechania na przedmioty leżące, odpadających elementów dachu, odpadających gałęzi drzew i innych przedmiotów, odpadających elementów elewacji, odpadających sopli, żywiołów, kradzieży (włamania, wandalizmu, rozboju itp.) rabunku, najechania, otarcia, pożaru innego pojazdu, wypadku lotniczego, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również dotyczy to rzeczy pozostawionych w pojazdach lub poza ich obrębem, a stanowiących ich wyposażenie, własność kierowcy lub pasażerów.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Administratora z tytułu szkód komunikacyjnych
i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu oraz osób trzecich.

 

§ 6

  1. Godziny zamknięcia parkingu określa się następująco:

- w dni trwania zajęć parking zamykany jest godzinę po zakończeniu zajęć  (plan zajęć dostępny dla studentów na korytarzu przy portierni)

- w dni wolne od zajęć (wakacje, przerwa semestralna) parking zamykany jest o godz. 16.00

2. Administrator ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu
w terminach przez siebie ustalonych oraz o dopuszczeniu do parkowania poszczególnych pojazdów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Administrator może podjąć decyzje
o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

 

§ 7

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Administrator może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego
z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z: usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim oraz spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego,
w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów
 z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

 

§ 8

Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową uprawniającą do korzystania z takich miejsc, umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 9

  1. Jeżeli w momencie zamykania parkingu określonym w § 6 niniejszego Regulaminu,  pozostają na nim pojazdy, parking zostanie zamknięty.
  2. Jeżeli pojazd zostanie pozostawiony na parkingu (bez wcześniejszego uzgodnienia
    z administratorem) na dłużej niż 24 godziny, zostanie usunięty z parkingu na koszt właściciela.

 

§ 10

Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do:

a) zachowania na terenie Parkingu czystości,

b) przestrzeganie przepisów ppoż. i sanitarnych,

c) podporządkowania się poleceniom Administratora.