Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Kierunek
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Studia finansowane są ze środków Ministra Edukacji i Nauki

UWAGA! Rekrutacja wydłużona do 20 kwietnia 2023 r. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz przesłanie przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych na adres wczesne.wspomaganie@mail.umcs.pl.

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie:

  • dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w ramach dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • przygotowania pedagogicznego,
  • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w miejscu pracy umożliwiającym prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka np. w poradni pedagogiczno-psychologicznej, w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasie I-III itd. - zgodnie z art.127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy, w szczególności pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.- WZÓR

oraz

  • złożenie oświadczenia przez kandydata o posiadaniu doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego WZÓR

Szczegóły w Zasadach rekrutacji na studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny":

Limit miejsc: 50 osób 

Termin rekrutacji: 
5 kwietnia 2023 r. – otworzenie rejestracji w systemie
do 20 kwietnia 2023 r. - zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania skanów dokumentów 

Informacji udziela:
Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia
tel. 81 537 58 45
e-mail: wczesne.wspomaganie@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Anna Prokopiak
e-mail: anna.prokopiak@mail.umcs.pl

Opis

liczba godzin dydaktycznych: 1065
w tym praktyki: 240

liczba semestrów: 4

Finansowanie obejmuje zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów, nie obejmuje kosztów: podróży, noclegów, wyżywienia.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, którzy uzyskają kompetencje i umiejętności w zakresie:
1) promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii,
2) zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe),
3) współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju,
4) koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem,
5) realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny,
6) koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności,
7) optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.

Grupa docelowa:   studia podyplomowe skierowane są do czynnych zawodowo nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w ramach dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tj. specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, rehabilitacji, logopedii, terapii zajęciowej, usług społecznych i innych form terapii.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Ocena końcowa na świadectwie jest średnią ocen z całego toku kształcenia. 

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-i-wsparcie-rodziny-studia-podyplomowe-umcs,24105.htm