Administracja publiczna

Kierunek
Administracja publiczna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, wydrukowany i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

Opłata za studia:

- I semestr: 2000 zł
- II semestr: 2000 zł
- Całkowity koszt studiów: 4000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1800 zł
- II semestr: 1800 zł
- Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1900 zł
- II semestr: 1900 zł
- Całkowity koszt studiów: 3800 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 23 1030 1999 2404 0870 0015 8201

UWAGA! Wydłużenie terminu rekrutacji.
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w SOR dokonać można do 17 listopada 2023 r.  
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 20 listopada 2023 r. 

Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od zebrania się odpowiedniej liczby osób (minimum 15).

Dokumenty należy przesłać na podany adres:
p. Anna Flis
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany harmonogram zjazdów na studiach:

25/26 listopada
2/3 grudnia
16/17 grudnia
13/14 stycznia 2024
20/21 stycznia 2024
10/11 luty 2024

Zajęcia odbywać się będą w weekendy w siedzibie Uczelni. 

Informacji udziala:

mgr Anna Flis
tel: 81 537 51 33
e-mail: anna.flis@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Kamil Sikora prof. UMCS
e-mail: kamil.sikora@mail.umcs.pl

Opis

 

 • liczba godzin dydaktycznych: 200
  • w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Studia odbywać się będą w siedzibie Uczelni. 

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, magisterskie) zainteresowanych problematyką ustroju i zasad funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania pracy zawodowej na stanowiskach różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

I semestr:

 • Instytucje prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Postępowanie w sprawach administracyjnych
 • Legislacja administracyjna
 • Status prawny pracowników administracji publicznej
 • Prawo administracyjne Unii Europejskiej

II semestr:

 • Sądownictwo administracyjne
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Zamówienie publiczne
 • Ochrona informacji w administracji publicznej
 • Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • Seminarium

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń, przewidzianych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego.