Prawne instrumenty ochrony środowiska

Kierunek
Prawne instrumenty ochrony środowiska
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby 25 osób. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 30 września br.

 1. osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w:
  Sekretariacie Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
  (pokój 706 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

 2. za pośrednictwem poczty:
  Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin

Opłata za studia:

Całkowity koszt studiów podyplomowych: 4 000 zł

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania Karty Absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Nr konta:

10 1030 1999 2404 3270 0014 6201

Opis

Kierownik studiów:

dr Hanna Spasowska - Czarny

Czas trwania studiów:

Studia dwusemestralne - 200 godzin, realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W każdym semestrze planowanych jest ok. pięciu zjazdów (średnio wyznaczanych raz w miesiącu).

Cel:

W odpowiedzi na potrzeby wynkające z szybkiego rozwoju i ciąglych zmian regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie planowane jest uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych "Prawne instrumenty ochrony środowiska".

Adresatami studiów są przede wszystkim urzędnicy administracji publicznej, przedsiębiorcy i rolnicy. Wobec pojawiających się w praktyce zawodowej Słuchaczy problemów związanych ze stosowaniem norm krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, zauważalny jest brak możliwości zapewnienia w tej materii odpowiedniego wsparcia. Możliwości zdobywania specjalistycznej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w omawianym obszarze są bardzo ograniczone.

Słuchaczem może zostać absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Programy studiów i szkoleń kierowanych w dziedzinie prawa ochrony środowiska były do tej pory niedostosowane do dynamiki i wielopłaszczyznowego charakteru zmian zachodzących w prawie ochrony środowiska. Uruchomienie 200-godzinnego programu studiów podyplomowych pozwoli skoncentrować się na treściach stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby i oczekiwania, umożliwi zdobycie szczegółowej wiedzy i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w codziennej pracy na zajmowanych stanowiskach lub w ramach wykonywanej działalności.

Założenia programowe:

Szczegółowy program studiów został opracowany przez grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli kadry dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji oraz z praktyków - pracowników instytucji bezpośrednio wdrażających mechanizmy ochrony środowiska.

Konstrukcja merytoryczna studiów obejmuje 17 przedmiotów, których treści programowe zostaną zrealizowane w ciągu dwóch semestrów. Szczegółowy plan obejmuje następujące zagadnienia:

I semestr:

 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju
 • System prawa ochrony środowiska (źródła, cele, zasady)
 • Ustrój i zadania organów ochrony środowiska. Prawne formy ochrony przyrody
 • Udostępnianie informacji o środowisku i udział społeczeństw w jego ochronie
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenie na korzystanie ze środowiska
 • Rozstrzyganie spraw z zakresu ochrony środowiska
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
 • Wspólna polityka rolna wobec wyzwań środowiskowych
 • Ochrona zwierząt

 II semestr:

 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza i standardy emisyjne
 • Ochrona klimatu
 • Ochrona lasów i gospodarka leśna
 • Postępowanie z odpadami i opakowaniami
 • Odnawialne źródła energii
 • Ochrona środowiska w gminie

Docelową grupę słuchaczy tworzą osoby zatrudnione lub aplikujące do pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, osoby prowadzące lub planujące podjąć działalność gospodarczą, osoby prowadzące lub planujące prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów.

Planowany termin realizacji:

październik 2017 - wrzesień 2018

Informacji udziela:

mgr Irena Nizioł
tel. (81) 537 51 33
tel. kom. 501292732

Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Więcej informacji: www.pios.umcs.pl