Analiza danych

Kierunek
Analiza danych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek


UWAGA! Wydłużenie rekrutacji na semestr letni 2022/2023 (od marca 2023). 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub magisterskich).
  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie
  o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do otwarcia studiów: 15 osób.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2 500 zł 

-        II semestr: 2 500 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2 250 zł 

-        II semestr: 2 250 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4 500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2 375 zł 

-        II semestr: 2 375 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4 750 zł

Numer konta bankowego do wpłaty czesnego: 77 1030 1999 2402 7070 0015 7201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 31 stycznia 2023 r. 
Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych trwa do 3 lutego 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
p. 1001

tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

marzec 2023 r. 

Informacji udziela:

dr Beata Rodzik
tel.: 81 537 61 14
e-mail: beata.rodzik@mail.umcs.pl

oraz

mgr Jolanta Jarzyńska
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Beata Rodzik

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 260
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, głównie dla kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych oraz pracowników instytucji sektora publicznego, zajmujących się statystyką publiczną.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego. Słuchacze uzyskają wiedzę merytoryczną z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz nabędą umiejętności wykorzystywania jej w analizowaniu zagadnień badawczych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • statystyka opisowa i analiza badań społecznych
 • prawdopodobieństwo i rozkłady zmiennych losowych
 • estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji
 • weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych
 • analiza wariancji i kowariancji
 • badanie zależności pomiędzy dwiema cechami
 • regresja wielokrotna i analiza kanoniczna
 • szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy
 • metody analizy danych jakościowych: analiza log-liniowa, analiza korespondencji
 • statystyki bayesowskie i analiza decyzji
 • metody klasyfikacji danych: analiza dyskryminacyjna, analiza skupień
 • analiza składowych głównych i analiza czynnikowa
 • analiza przeżycia
 • sieci neuronowe
 • system SQL zarządzania bazą danych
 • seminarium statystyczne.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr letni 2022/23

 1. 4-5 marca
 2. 18-19 marca
 3. 15-16 kwietnia
 4. 22-23 kwietnia
 5. 13-14 maja
 6. 20-21 maja
 7. 3-4 czerwca
 8. 17-18 czerwca

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów. Studia nie wymagają pisania pracy dyplomowej, a tylko zespołowych prac badawczych w ramach realizacji seminarium statystycznego.

Załączniki