Analiza danych

Kierunek
Analiza danych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w systemie IRK oraz termin składania dokumentów:od 15 czerwca 2018 r. do 8 października 2018 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Opłata za semestr: 

2 300 zł

Numer konta bankowego:

edycja 2017/2018: 63 1030 1999 2402 7070 0014 6201

edycja 2018/2019: 92 1030 1999 2402 7070 0014 8201

Opis

Organizator: 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
tel.: 81 537 61 14, 
faks: 81 537 54 71
e-mail: Beata.Rodzik@umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: 

dr Beata Rodzik

Czas trwania: 

2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie), łącznie 260 godzin zajęć (92 godziny wykładów, 158 zajęć laboratoryjnych w pracowni komputerowej, 10 godzin seminarium on line)

Opis Studiów: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, głównie dla kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych oraz pracowników instytucji sektora publicznego, zajmujących się statystyką publiczną.
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego.
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.

Program studiów:

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • statystyka opisowa i analiza badań społecznych,
 • prawdopodobieństwo i rozkłady zmiennych losowych,
 • estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji,
 • weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych,
 • analiza wariancji i kowariancji,
 • badanie zależności pomiędzy dwiema cechami,
 • regresja wielokrotna i analiza kanoniczna,
 • szeregi czasowe,
 • prognozowanie i indeksy,
 • metody analizy danych jakościowych: analiza log-liniowa, analiza korespondencji,
 • statystyki bayesowskie i analiza decyzji,
 • metody klasyfikacji danych: analiza dyskryminacyjna, analiza skupień,
 • analiza składowych głównych i analiza czynnikowa,
 • analiza przeżycia,
 • sieci neuronowe,
 • system SQL zarządzania bazą danych,
 • seminarium statystyczne. 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2018 r.

Informacji udziela: 

dr Beata Rodzik
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
IX piętro, pok. 901A
tel.: 81 537 61 14
e-mail: Beata.Rodzik@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Jolanta Jarzyńska
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
ul. I. Radziszewskiego 10
parter, pok. 7A
tel.: 81 537 52 12
e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl