Administracja publiczna

Kierunek
Administracja publiczna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

UWAGA! Pierwszy zjazd dla X edycji studiów odbedzie się w dniach 26-27.10.2019 r. 

Zasady rekrutacji:

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto (na blankiecie przelewu należy zamieścić dopisek: „Administracja Publiczna - wpisowe”).

Opłata za studia:

-        I semestr: 1.800 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1.950 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3.900 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1.605 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1.755 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3.510,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1.702,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1.852,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3.705 zł

Nr konta:

04 1030 1999 2404 0870 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać do 11 października 2019 roku.

Dokumenty można składać do 11 października 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. nr 706

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00)

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Informacji udziela:

mgr Irena Nizioł
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
tel. 81 537-51-33; 501-292-732
e-mail: irena.niziol@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Grzegorz Lubeńczuk.
tel. 81-537-59-79
e-mail: lubenczuk@umcs.pl

Opis

 

 • liczba godzin dydaktycznych: 200
  • w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, magisterskie) zainteresowanych problematyką ustroju i zasad funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania pracy zawodowej na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

I semestr:

 • Instytucje prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Postępowanie w sprawach administracyjnych
 • Legislacja administracyjna
 • Status prawny pracowników administracji publicznej
 • Prawo administracyjne Unii Europejskiej

II semestr:

 • Sądownictwo administracyjne
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Zamówienie publiczne
 • Ochrona informacji w administracji publicznej
 • Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • Seminarium

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń, przewidzianych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu końcowego.