Administracja publiczna

Kierunek
Administracja publiczna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Pierwszy zjazd IX edycji studiów odbędzie się w dniach 16-17 marca 2019 r. Szczegółowy plan zajęć można pobrać na dole strony oraz na www.administracjapubliczna.umcs.pl.

Zasady rekrutacji:

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto (na blankiecie przelewu należy zamieścić dopisek: „Administracja Publiczna - wpisowe”).

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 1. osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w:
  Sekretariacie Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
  (pokój 706 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS)
 2. za pośrednictwem poczty, na adres:
  Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin

Opłaty i dofinansowanie studiów:

Opłaty:
Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3900 zł., w tym:

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
  I semestr – 1800 zł;
  II semestr - 1950 zł.

Zniżki:

Zniżkę w opłacie czesnego mogą uzyskać:

 • absolwenci UMCS (10% zniżki);
 • dzieci i małżonkowie absolwentów UMCS (5% zniżki).

Warunkiem otrzymania zniżki jest posiadanie karty absolwenta UMCS i dołączenie jej kserokopii do dokumentów rekrutacyjnych.

Opłata za cykl kształcenia z uwzględnieniem 10% zniżki wynosi: 3510 zł, w tym:

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
  I semestr – 1605 zł;
  II semestr - 1755 zł.

Opłata za cykl kształcenia z uwzględnieniem 5% zniżki wynosi: 3705 zł, w tym

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
  I semestr – 1702,5zł;
  II semestr – 1852,5 zł.

Terminy wnoszenia opłat:

 1. wpisowe: najpóźniej w dniu składania dokumentów rekrutacyjnych;
 2. opłata za I semestr studiów: najpóźniej 7 dni przed pierwszym zjazdem;
 3. opłata za II semestr studiów: najpóźniej 7 dni przed pierwszym zjazdem w drugim semestrze;

Dofinansowanie z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego i stypendium:

Słuchacze mogą skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki któremu studia mogą być całkowicie darmowe.

Z pełnego dofinansowania mogą skorzystać:

 1. osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej;
 2. osoby pracujące u pracodawców zatrudniających mniej niż 10 pracowników;
 3. osoby bezrobotne;
 4. osoby poszukujące pracy.

Osoby pracujące u pracodawcy zatrudniającego 10 lub więcej pracowników, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% pełnej opłaty za cykl kształcenia.

Osoby bezrobotne mogą dodatkowo uzyskać stypendium na cały okres studiów.

Aby uzyskać dofinansowanie lub stypendium, należy zgłosić się do powiatowego (miejskiego) urzędu pracy właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.

Nr konta dla VIII edycji (październik 2018 r. - wrzesień 2019 r.):

72 1030 1999 2404 0870 0014 8201

Nr konta dla IX edycji (marzec 2019 r. - luty 2020 r.):

38 1030 1999 2404 0870 0014 9201

Opis

Studia:

Administracja publiczna to dwusemestralne studia podyplomowe, kierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego.

Słuchacze:

Słuchaczem studiów może być absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Kadra dydaktyczna:

Obsadę studiów tworzą doświadczeni dydaktycy, których wiedza, wynika nie tylko z wieloletniej pracy naukowo-badawczej, ale w większości przypadków również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych i urzędniczych. Wśród wykładowców są m. in. byli i obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, radcowie prawni.

Przedmioty:

I semestr:

 • Instytucje prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Postępowanie w sprawach administracyjnych
 • Legislacja administracyjna
 • Status prawny pracowników administracji publicznej
 • Prawo administracyjne Unii Europejskiej

II semestr:

 • Sądownictwo administracyjne
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Zamówienie publiczne
 • Ochrona informacji w administracji publicznej
 • Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • Seminarium

Terminy zjazdów:

W czasie studiów odbywa się 10 zjazdów (po 5 w każdym semestrze). Co do zasady wyznaczany jest jeden zjazd w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zjazdów i plany zajęć podawane są na stronie www.administracjapubliczna.umcs.pl.  

Adres do korespondencji:

Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Strona www:

www.administracjapubliczna.umcs.pl

E-mail:

administracja.publiczna@umcs.pl

Telefon:

tel. kom.: (+48) 501 292 732
tel. kom.: (+48) 501 650 063