Administracja publiczna

Kierunek
Administracja publiczna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Aktualizacja 16.10.2020 r.
Informujemy, że zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone w formie zdalnej do odwołania. 

Zasady rekrutacji:

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 3. jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto (na blankiecie przelewu należy zamieścić dopisek: „Administracja Publiczna - wpisowe”).

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój nr 706

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1800,00 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1980,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3930,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1605,00 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1782,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3537,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1702,50 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1881,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3733,50 zł

Nr konta:

33 1030 1999 2404 0870 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać do 30 września 2020 roku

Uwaga! Przedłużenie rekrutacji do 30 października 2020 roku

Dokumenty należy przesłać na podany adres:
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. nr 706

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2020 r.

Informacji udziela:

mgr Irena Nizioł
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
tel. 81 537-51-33; 501-292-732
e-mail: irena.niziol@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Kamil Sikora prof. UMCS
e-mail: kamil.sikora@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

 

 • liczba godzin dydaktycznych: 200
  • w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, magisterskie) zainteresowanych problematyką ustroju i zasad funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania pracy zawodowej na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

I semestr:

 • Instytucje prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Postępowanie w sprawach administracyjnych
 • Legislacja administracyjna
 • Status prawny pracowników administracji publicznej
 • Prawo administracyjne Unii Europejskiej

II semestr:

 • Sądownictwo administracyjne
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Zamówienie publiczne
 • Ochrona informacji w administracji publicznej
 • Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • Seminarium

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń, przewidzianych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu końcowego.