Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 

Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach/Katedra Mediatyzacji
Prodziekan ds. Studenckich WPiD

Zainteresowania:

 • system medialny w Polsce po 1989 roku w kontekście komunikowania politycznego (zwłaszcza media elektroniczne)
 • marketing polityczny i kampanie wyborcze
 • mediatyzacja polityki
 • polityczne public relations


e-mail: malgorzata.adamik-szysiak@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Walenty Baluk

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji/Dyrektor Centrum Europy Wschodniej/Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Zainteresowania:

 • systemy polityczne
 • polityka zagraniczna
 • bezpieczeństwo oraz stosunki narodowościowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

e-mail: walenty.baluk@mail.umcs.pl

Dr Bartosz Bojarczyk

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania:

 • stosunki międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie, z uwzględnieniem regionu Zatoki Perskiej
 • polityka wewnętrzna i zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu; terroryzm międzynarodowy (islamski)
 • stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Zachodniej


tel. 81 537 60 16
e-mail: bartosz.bojarczyk@mail.umcs.pl

Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach/Katedra Teorii Mediów

Zainteresowania:

 • nowe media
 • Internet
 • kultura cyfrowa
 • komunikacja społeczna
 • kultura wizualna i popularna


tel. 81 537 60 40
e-mail: piotr.celinski@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Iwona Hofman

Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach/Kierownik Katedry Dziennikarstwa/Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu

Zainteresowania:

 • prasoznawstwo
 • teoria komunikacji społecznej
 • problemy współczesnego dziennikarstwa
 • związki mediów i polityki
 • teorie gatunków dziennikarskich
 • marketing polityczny
 • publicystyka i myśl polityczna polskiej emigracji po 1945 roku - dorobek Jerzego Giedroycia i „Kultury”


tel. 81 537 60 20
e-mail: iwona.hofman@mail.umcs.pl

Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania:

 • ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce (struktura, organy władzy, zadania jednostek samorządu, status prawny radnego, wybory samorządowe)
 • administracja samorządowa w ujęciu porównawczym z innymi państwami europejskimi
 • miasta i metropolie, a w szczególności ich organizacja, ustrój, sposób zarządzania, współpraca miasta z gminami sąsiadującymi


tel. 81 537 60 00
e-mail: katarzyna.kuc-czajkowska@mail.umcs.pl

 

Dr hab. Krystyna Leszczyńska, prof. UMCS

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka

Zainteresowania:

 • elity władzy politycznej w III RP (Prezydent RP, Rada Ministrów, Sejm, Senat)
 • feminizm
 • partycypacja kobiet w życiu publicznym
 • społeczeństwo obywatelskie: instytucje, metody wpływania na decyzje władz
 • transformacja społeczno-polityczna w Polsce po 1989 roku

e-mail: krystyna.leszczynska@mail.poczta.pl 

Dr Łukasz Lewkowicz

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego

Zainteresowania:

 • działalność Grupy Wyszehradzkiej
 • współczesne stosunki polsko-słowackie
 • współpraca transgraniczna w Europie Środkowej
 • geopolityczne znaczenie Europy Środkowej
 • współczesna myśl polityczna
 • komunikowanie polityczne


tel. 81 537 60 05
e-mail: lukasz.lewkowicz@mail.umcs.pl

Dr Wojciech Maguś

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach/Katedra Mediatywizacji

Zainteresowania naukowe:

 • mediatyzacja polityki
 • marketing polityczny
 • public relations
 • profesjonalizacja komunikowania politycznego
 • wizerunek publiczny
 • polski system medialny


tel. 81 537 60 10
e-mail: wojciech.magus@mail.umcs.pl

Dr Jakub Olchowski

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Zainteresowania:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe (szeroko rozumiane – od terroryzmu po zmiany klimatu i tożsamość narodową)
 • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś, państwa bałtyckie)
 • stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach

tel. 81 537 60 28
e-mail: jakub.olchowski@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji/Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania:

 • teoria stosunków międzynarodowych
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • problemy ekologiczne w stosunkach międzynarodowych
 • procesy globalizacji i wyłaniania się tzw. późnowestfalskiego ładu międzynarodowego
 • Wspólnota Niepodległych Państw

tel. 81 537 60 39
e-mail: marek.pietras@mail.umcs.pl      

Dr Monika Sidor

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania:

 • samorząd terytorialny
 • partycypacja obywatelska
 • organizacje pozarządowe
 • myśl polityczna


tel. 81 537 60 27
e-mail: monika.sidor@mail.umcs.pl

Dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania:

 • administracja publiczna, w szczególności samorząd terytorialny i rozwój lokalny


tel. 81 537 60 00
e-mail: mariusz.sienkiewicz@mail.umcs.pl

Dr hab. Małgorzata Stępnik, prof. UMCS

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach/Katedra Komunikacji Medialnej

Zainteresowania:

 • filozofia sztuki
 • estetyka
 • socjologia sztuki
 • krytyka artystyczna
 • komunikacja artystyczna
 • sztuka i psychoanaliza

e-mail: malgorzata.stepnik@mail.umcs.pl

Dr Damian Szacawa

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania:

 • współpraca międzynarodowa (szeroko rozumiana – od bezpieczeństwa po współpracę gospodarczą, organizacje międzynarodowe)
 • stosunki międzynarodowe w Europie Północnej (państwa nordyckie: Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Islandia, Rosja, państwa bałtyckie)
 • stosunki międzynarodowe w regionie Morza Bałtyckiego (polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, ochrona środowiska, polityka klimatyczna, organizacje międzynarodowe)

e-mail: damian.szacawa@mail.umcs.pl

Dr Przemysław Wiatr

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach/Katedra Teorii Mediów

Zainteresowania:

 • filozofia mediów
 • społeczne studia nad technologią
 • kultura popularna
 • kultura wizualna

tel. 81 537 60 40
e-mail: przemyslaw.wiatr@mail.umcs.pl

Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania:

 • kultura w stosunkach międzynarodowych
 • region Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin


tel. 81 537 60 00
e-mail: agata.zietek@mail.umcs.pl

 

Dr Agnieszka Ziętek

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania:

 • problematyka z pogranicza socjologii, politologii i teorii kultury
 • partycypacja społeczna
 • polityka kulturalna i równościowa
 • społeczne oddziaływania sztuki


tel. 81 537 60 44
e-mail: agnieszka.zietek@mail.umcs.pl