Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 

Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Katedra Dziennikarstwa

Zainteresowania nakowe: system medialny w Polsce po 1989 roku w kontekście komunikowania politycznego (zwłaszcza media elektroniczne), marketing polityczny i kampanie wyborcze; mediatyzacja polityki, polityczne public relations.

e-mail: malgorzata.adamik-szysiak@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Bartosz Bojarczyk
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe: s
tosunki międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie, z uwzględnieniem regionu Zatoki Perskiej; polityka wewnętrzna i zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu; terroryzm międzynarodowy (islamski); stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Zachodniej.

tel. 81 537 60 16
e-mail: b.bojarczyk@umcs.pl

Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
Katedra Teorii Mediów

Zainteresowania naukowe: nowe media, Internet, kultura cyfrowa, komunikacja społeczna, kultura wizualna i popularna

tel. 81 537 60 40
e-mail: piotr.celinski@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Iwona Hofman
Katedra Dziennikarstwa

Zainteresowania naukowe: prasoznawstwo, teoria komunikacji społecznej, problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teorie gatunków dziennikarskich, marketing polityczny, publicystyka i myśl polityczna polskiej emigracji po 1945 roku - dorobek Jerzego Giedroycia i „Kultury”.

tel. 81 537 60 20
e-mail: iwona.hofman@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania naukowe: ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce (struktura, organy władzy, zadania jednostek samorządu, status prawny radnego, wybory samorządowe); administracja samorządowa w ujęciu porównawczym z innymi państwami europejskimi; miasta i metropolie, a w szczególności ich organizacja, ustrój, sposób zarządzania, współpraca miasta z gminami sąsiadującymi.

tel. 81 537 60 00
e-mail: katarzyna.kuc-czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Łukasz Lewkowicz
Katedra Myśli Politycznej

Zainteresowania naukowe: działalność Grupy Wyszehradzkiej, współczesne stosunki polsko-słowackie, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, geopolityczne znaczenie Europy Środkowej, współczesna myśl polityczna, komunikowanie polityczne.

tel. 81 537 60 05
e-mail: lukasz.lewkowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Wojciech Maguś
Katedra Dziennikarstwa

Zainteresowania naukowe: mediatyzacja polityki, marketing polityczny, public relations, profesjonalizacja komunikowania politycznego, wizerunek publiczny, polski system medialny.

tel. 81 537 60 10
e-mail: wojciech.magus@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, administracja publiczna

tel. 81 537 51 07; 81 532 42 78, w. 148
e-mail: stanislaw.michalowski@umcs.lublin.pl 

Dr Jakub Olchowski
Latedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo międzynarodowe (szeroko rozumiane – od terroryzmu po zmiany klimatu i tożsamość narodową); 
stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś, państwa bałtyckie); 
stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. 

tel. 81 537 60 28
e-mail: jakub.olchowski@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Marek Pietraś
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe: teoria stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwo międzynarodowe, problemy ekologiczne w stosunkach międzynarodowych, procesy globalizacji i wyłaniania się tzw. późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, Wspólnota Niepodległych Państw.

tel. 81 537 60 39
e-mail: pietras@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Dr Marcin Sanakiewicz
Katedra Teorii Mediów

Zainteresowania naukowe: rynek medialny w Polsce w aspekcie kulturowym i społecznym, media publiczne (misja, funkcjonowanie), jakość mediów, ze szczególnym uwzględnieniem programmingu TV, pragmatyka i etyka zawodów medialnych, praktyki medialne i reklamowe w kontekście efektywności i skuteczności, mediatyzacja polityki i sfery publicznej

tel. 81 537 60 44
e-mail: marcin.sanakiewicz@umcs.pl

Dr Monika Sidor
Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, partycypacja obywatelska, organizacje pozarządowe, myśl polityczna 

tel. 81 537 60 27
e-mail: monika.sidor@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Mariusz Sienkiewicz
Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania naukowe: administracja publiczna, w szczególności samorząd terytorialny i rozwój lokalny.

tel. 81 537 60 00
e-mail: mariusz.sienkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe: kultura w stosunkach międzynarodowych; region Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin.

tel. 81 537 60 00
e-mail: agata.zietek@poczta.umcs.lublin.pl
 

Dr Agnieszka Ziętek
Katedra Administracji Publicznej

Zainteresowania naukowe: problematyka z pogranicza socjologii, politologii i teorii kultury; partycypacja społeczna, polityka kulturalna i równościowa, społeczne oddziaływania sztuki

tel. 81 537 60 44
e-mail: agnieszka.zietek@poczta.umcs.lublin.pl