Wydział Historii i Archeologii

Dr hab. Marek Florek

Instytut Archeologii 

Zainteresowania:

 • archeologia wczesnośredniowieczna, średniowieczna i nowożytna, w szczególności: obrządek pogrzebowy, zróżnicowanie etniczne i plemienne we wczesnym średniowieczu, pogranicze polsko-ruskie, Słowiańszczyzna południowa
 • religia pogańska Słowian i recepcja chrześcijaństwa
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków archeologicznych
 • archeologiczne badania ratownicze


tel. 81 537 28 17
e-mail: marek.florek@mail.umcs.pl 

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Instytut Archeologii

Zainteresowania:

 • problematyka okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów Europy Środkowej i Wschodniej, szczególnie badania nad Gotami (wykopaliska m.in. w Masłomęczu i Gródku nad Bugiem)


tel. 81 57 52 86
e-mail: andrzej.kokowski@mail.umcs.pl

Dr Ariel Orzełek

Instytut Historii/Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w.


Zainteresowania:

 • historia najnowsza, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski Ludowej i III RP
 • historia myśli politycznej
 • biografistyka
 • Kościół i środowiska katolickie w Polsce Ludowej
 • literaci wobec systemu komunistycznego

tel. 81 537 26 83
e-mail: ariel.orzelek@mail.umcs.pl

Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS

Instytut Historii/p.o. Kierownika Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w.

Zainteresowania:

 • historia XX wieku
 • nauki o polityce


tel. 81 537 26 71
e-mail: marek.sioma@mail.umcs.pl

 

 

Dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS

Instytut Historii/Katedra Historii Społecznej i Edukacji

Zainteresowania:

 • historia Polski i powszechna w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem systemu władzy komunistycznej i stosunków polsko-ukraińskich


e-mail: miroslaw.szumilo@mail.umcs.pl