29 maja 2019 roku na posiedzeniu Senatu przyjęto nowy Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt dokumentu w wersji ostatecznej został opracowany przez Senacką Komisję Statutową i uwzględnia wiele uwag przedstawionych przez członków wspólnoty akademickiej UMCS.

Głównym celem najważniejszego aktu prawnego Uczelni jest dostosowanie wewnętrznych regulacji UMCS do nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Statut określa zasady funkcjonowania Uniwersytetu i jest pewnego rodzaju „ramą organizacyjną” dla efektywnego realizowania zadań oraz koncepcji rozwoju Uczelni, przyjętej w Strategii UMCS na lata 2019-2025.

Nowy Statut będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

    Wydarzenia

    Data dodania
    7 czerwca 2019