Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

Dzisiaj, 17 maja br., odbyło się historyczne, pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Fot. Bartosz Proll

W skład pierwszej Rady UMCS weszli:

- przedstawiciele wspólnoty UMCS: prof. Wiesław Ignacy Gruszecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. Jan Pomorski z Wydziału Humanistycznego oraz dr Adam Szot z Wydziału Prawa i Administracji;

- osoby niebędące członkami wspólnoty uczelni: Radosław Janik – Prezes Zarządu Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” (przewodniczący Rady), Andrzej Rutkowski – Dyrektor Generalny „Perły Browary Lubelskie SA” oraz Wiesław Czarnacki – Wiceprezes Zarządu Fabryki Kabli „Elpar”.

Członkiem Rady jest także Maciej Bień – przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Uczelni przyjęła regulamin swojego funkcjonowania oraz pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowała statut UMCS przygotowany przez Rektora. Wybrany został także sekretarz Rady, którym został dr Adam Szot.

Rada Uczelni została powołana na mocy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta szczegółowo określa kompetencji Rady, do których należą m.in. opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu i statutu, a także wskazywanie kandydatów na Rektora. Rada ma również wpływ na gospodarkę finansową Uczelni poprzez opiniowanie planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzanie wykonania tego planu i sprawozdania finansowego; monitoruje też proces zarządzania Uniwersytetem.

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2019