Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Krzysztof Raczyński

O sobie

Edukacja:

  • studia I oraz II stopnia na Politechnice Krakowskiej, w specjalności Hydrotechnika i Geoinżynieria (Inżynieria Środowiska)
  • studia III stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku Geografia

Doświadczenie wdrożeniowe:

  • Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie w naborach "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" oraz "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ekspert
  • Ocena przepustowości koryt rzecznych Czechówki oraz Czerniejówki w warunkach antropopresji miejskiej obszaru Lublin, ekspertyza
  • Sporządzenie modelu opadowego w celu identyfikacji obszarów zagrozonych podtopieniami w mieście Świdnikekspertyza

Działalność naukowa

Artykuły naukowe:

Raczyński K., Dyer J., 2021, Simulating low flows over a heterogeneous landscape in Southeastern Poland, Hydrological Processes (in print)

Raczyński K., Dyer J., 2020, Multi-annual and seasonal variability of low-flow river conditions in southeastern Poland, Hydrological Sciences Journal, DOI: 10.1080/02626667.2020.1826491

Ferencz B., Dawidek J., Toporowska M., Raczyński K., 2020, Environmental implications of potamophases duration and concentration period in the floodplain lakes of the Bug River valley, Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141108

Raczyński K., 2020, Influence of a Multipurpose Retention Reservoir on Extreme River Flows, a Case Study of the Nielisz Reservoir on the Wieprz River (Eastern Poland), Water Resources, 47(1), 29-40, DOI: 10.1134/S0097807820010091

Raczyński K., 2018, Wpływ zbiornika Nielisz na wyrównanie przepływów niskich Wieprza. Gospodarka Wodna, 7/2018, s. 197-200. 

Baran-Gurgul K., Raczyński K., 2017, Dynamika występowania niżówek w rzekach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i górnego Wieprza. Cz. 2. Zmienność wieloletnia. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 17, 1 (57), s.  5-17.

Baran-Gurgul K., Raczyński K., 2016, Dynamika występowania niżówek w rzekach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i górnego Wieprza. Cz. 1. Sezonowość. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 16, 4 (56), s. 17-31.

Baran-Gurgul K., Raczyński K., 2016, Niżówki w zlewniach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Wieprza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 25 (4), s. 397-409.

Raczyński K., 2016, Metody wyznaczania przepływów granicznych w opracowaniach niżówek na przykładzie rzek Lubelszczyzny, [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, 7, (red. Kuczera M., Piech K.), ISBN: 978-83-63058-61-6,  s. 157-160.

Raczyński K., 2016, Kryteria identyfikacji przepływów niżówkowych, [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, 7, (red. Kuczera M., Piech K.), ISBN: 978-83-63058-61-6, s. 161-163.

Raczyński K., 2015, Metody separacji niżówek na zdarzenia niezależne na przykładzie rzek Polski Wschodniej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 15, 4 (52), s. 39-56.

Raczyński K., 2015, Niżówki w zlewni górnej Raby w latach 1971–1981. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, s. 73-81.

Raczyński K., 2015, Przepływy graniczne niżówek w rzekach Lubelszczyzny. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, vol. 70, No 1, s. 117-129.

Recenzje artykułów:

Journal of Hydrology, Przegląd Geograficzny

Udział w konferencjach:

Grody Czerwieńskie - złote jabłko polskiej archeologii: Rzeki, które łączą, rzeki które dzielą. Sieć wodna w Europie Środkowo-Wschodniej i jej znaczenie w wiekach średnich. W tysiąclecie zwycięstwa Chrobrego w bitwie nad Bugiem, 27 - 29.06.2018, Hrubieszów, referat: The same rivers, but are they the same? Postglacial evolution of rivers with particular emphasis on Huczwa River and the middle Bug River, Rodzik J., Dobrowolski R., Mroczek P., Zagórski P., Raczyński K.

XLVI Komitet Gospodarki Wodnej PAN Szkoła Hydrologiczna Współczesne Zagadnienia Hydrologii, 14 - 18.05.2018, Jabłonna k. Warszawy, referat: Przepływy niżówkowe rzek Lubelszczyzny.

XLV Komitet Gospodarki Wodnej PAN Szkoła Hydrologiczna Współczesne Zagadnienia Hydrologii, 15 - 19.05.2017, Jabłonna k. Warszawy, referat: Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego na występowanie niżówek w rzekach Lubelszczyzny.

Modelowanie powodzi 1D i 2D z wykorzystaniem oprogramowania MIKE FLOOD i MIKE HydroRiver, 26-27.05.2017, Kraków.

XLIV Komitet Gospodarki Wodnej PAN Szkoła Hydrologiczna Współczesne Zagadnienia Hydrologii, 2016.05.16-20, Jabłonna k. Warszawy, referat Charakterystyka przepływów niżówkowych w rzekach Lubelszczyzny.

Sekcja Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 2016.04.21, Warszawa, referat Przepływy niżówkowe rzek Lubelszczyzny.

Dokonania Naukowe Doktorantów IV edycja, 2016.04.09, Kraków, poster Przepływy graniczne niżówek w rzekach Lubelszczyzny, publikacja zagadnienia w materiałach konferencyjnych.

Dokonania Naukowe Doktorantów IV edycja, 2016.04.09, Kraków, poster Metody separacji niżówek na zdarzenia niezależne na przykładzie rzek Polski Wschodniej, publikacja zagadnienia w materiałach konferencyjnych.

Kongres Geografów Polskich Granice Geografii, 2015.06.17-21, Lublin, pomoc organizacyjna, poster Niżówki w zlewni górnej Raby, publikacja w materiałach konferencyjnych.

XLIII Komitet Gospodarki Wodnej PAN Szkoła Hydrologiczna Współczesne Zagadnienia Hydrologii, 2015.05.18-22, Mądralin.

Projekty naukowe i aplikacje:

Wpływ zmian klimatu na dynamikę hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, etap 1: Opracowanie założeń i metodyki projektu, staż naukowy w Department of Geosciences Mississippi State University, NCN, Miniatura 3: 2019/03/X/ST10/00167, kierownik projektu, 2020-2021.

Niżówki wybranych rzek Lubelszczyzny (Warunki środowiskowe wpływające na dynamikę i natężenie niżówek), Dotacja celowa: Młoda kadra i doktoranci, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, kierownik projektu, 2017.

Warunki formowania przepływów niżówkowych w zlewniach obszaru Lubelszczyzny w okresie suszy, NCN, Preludium 12: 2016/23/N/ST10/02178, II st. oceny meryorycznej, 22.12.2016.

Niżówki wybranych rzek Lubelszczyzny (Sezonowa zmienność niżówek wybranych rzek Lubelszczyzny), Dotacja celowa: Młoda kadra i doktoranci, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, kierownik projektu, 2016.

Koncepcyjny model rozwoju suszy w obszarze Lubelszczyzny, NCN, Preludium 11: 2016/21/N/ST10/03123, II st. oceny meryorycznej, 23.06.2016.

Niżówki wybranych rzek Lubelszczyzny, Dotacja celowa: Młoda kadra i doktoranci, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, kierownik projektu, 2015.

Model relacyjny przebiegu susz na przykładzie obszarów Polski Wschodniej, NCN Preludium 10: 2015/19/N/ST10/01522, II st. oceny meryorycznej, 18.12.2015.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

International Association of Hydrological Sciences (IAHS), od 2016 r.

International Association of Hydrogeologists (IAH), od 2016 r.

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich (SHP), od 2016 r.

Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG), od 2015 r.

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

TOEIC Certyfikat znajomości języka Angielskiego, poziom C1, 2018 r.

Wyróżnienie za aktywny udział w Konferencji IV Dokonania Naukowe Doktorantów, 2016 r.

Wyróżnienie im. prof. Włodzimierza Roniewicza za pracę magisterską, nadane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w czasie konferencji Naukowo-Technicznej 54 Tydzień Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza, 2014 r.


Ogłoszenia