Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku socjologia II stopnia:

  • W pogłębionym stopniu rozumie zjawiska i procesy społeczne, zależności pomiędzy nimi oraz całe mechanizmy, którym podlegają.
  • Na bazie podbudowanej teoretycznie wiedzy socjologicznej obejmującej kluczowe zagadnienia socjologiczne potrafi dostrzegać i analizować fakty, obiekty i zjawiska społeczne.
  • Zna również zaawansowane metody społecznych badań ilościowych i jakościowych, jak również uwarunkowania prawne i etyczne związane z prowadzeniem działalności badawczej.
  • Dostrzega trendy rozwojowe w socjologii i wie jakie jest znaczenie wiedzy socjologicznej i właściwych jej metod w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk i procesów społecznych.
  • Potrafi interpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować złożone problemy społeczne, twórczo wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne.
  • Wie, jak korzystać z odpowiedniej literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych.
  • Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
  • Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 oraz na wyższym poziomie w zakresie terminologii socjologicznej.
  • Potrafi realizować zadania indywidualnie i zespołowe. Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania i kierowania działalnością na rzecz środowiska społecznego, a także inicjowania działania na rzecz interesu publicznego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.