Studia I stopnia

Socjologia – stacjonarne pierwszego stopnia

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:

- dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski).

Należy dostarczyć trzy dokumenty w formie papierowej:

1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy,

2. Kserokopię świadectwa maturalnego

– w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;

– w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.

3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Zapisz się już dziś!