Sylwetka absolwenta

Kim jest socjolog, który ukończył studia na UMCS? Żeby się tego dowiedzieć pomocna jest sylwetka absolwenta. Jest to nasza wizja socjologa, która stanowiła podstawę do budowy planu studiów. Zatem sprawdź czy chcesz zostać absolwentem kierunku socjologia, który:

  • Rozumie zjawiska i procesy społeczne, zależności pomiędzy nimi oraz całe mechanizmy, którym podlegają.
  • Na bazie podbudowanej teoretycznie wiedzy socjologicznej obejmującej kluczowe zagadnienia socjologiczne potrafi dostrzegać i analizować fakty, obiekty i zjawiska społeczne.
  • Zna również metody społecznych badań ilościowych i jakościowych, jak również uwarunkowania prawne i etyczne związane z prowadzeniem działalności badawczej.
  • Dostrzega trendy rozwojowe w socjologii i wie jakie jest znaczenie wiedzy socjologicznej i właściwych jej metod w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk i procesów społecznych.
  • Potrafi interpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować złożone problemy społeczne, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne.
  • Wie, jak korzystać z odpowiedniej literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych.
  • Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
  • Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 oraz na wyższym poziomie w zakresie terminologii socjologicznej.
  • Potrafi realizować zadania indywidualnie i zespołowe.
  • Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania i kierowania działalnością na rzecz środowiska społecznego, a także inicjowania działania na rzecz interesu publicznego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.