Stanowisko władz UMCS w sprawie wpisu internetowego dr. hab. Mirosława Szumiły, prof. uczelni z dnia 12.07.2021 r.

Informujemy, że władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich przejawów nietolerancji, niechęci czy wrogości skierowanej przeciwko osobom innego pochodzenia narodowego, etnicznego czy rasowego.

Wpis internetowy dr. hab. Mirosława Szumiły, prof. uczelni uważamy za nieakceptowalny i wpływający negatywnie na wizerunek Uniwersytetu. Niekwestionowaną, tradycyjną wartość akademicką stanowi bowiem tolerancja i poszanowanie dla innych narodów i kultur. Wyrażamy to poprzez kierowanie oferty dydaktycznej oraz badawczej do zagranicznych studentów i naukowców, którzy stanowią w UMCS jedną z najliczniejszych społeczności w Polsce. Prywatne opinie jednego z ponad 2800 pracowników uczelni nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Uniwersytetu, są krzywdzące i niesprawiedliwe dla całej wspólnoty akademickiej i przeczą wartościom przekazywanym pokoleniom studentów i doktorantów.

Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski niezwłocznie zwróci się do dr. hab. Mirosława Szumiły, prof. uczelni o natychmiastowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem

Kolegium władz rektorskich UMCS

    Sprostowania

    Data dodania
    13 lipca 2021