Rekomendacje

Le Master 2 “Droit de l’Union européenne” du Centre européen universitaire de Nancy est déjà délocalisé dans plusieurs universités: Sofi a (Bulgarie); Belgrade (Serbie); Luxembourg (Insti tut européen d’administrati on publique). Son att racti vité est prouvée. Il assure l’obtenti on de deux diplômes: un diplôme polonais et un diplôme français, ce qui permet de trouver plus facilement un travail en Pologne, étant donné la présence de nombreuses entreprises françaises. 
 
prof. Yves Petit,
dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Lotaryńskiego (Nancy, Francja)
 
 
Dziś Polska bardzo potrzebuje absolwentów o solidnym przygotowaniu do pracy w strukturach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, samorządach terytorialnych. Potrzebuje ich w kraju oraz poza jego granicami. Nowo powstały kierunek zostanie objęty podwójnym dyplomowaniem, co pozwoli przyszłym absolwentom uzyskać również dyplom Europejskiego Centrum Uniwersyteckiego w Nancy, które powstało ponad 60 lat temu w tym samym czasie, kiedy powstawała Unia Europejska i jest jednym z najstarszych ośrodków uniwersyteckich o „europejskim powołaniu”. To międzynarodowe powołanie umożliwiło Europejskiemu Centrum wykształcić już wielu komisarzy Unii Europejskiej, ministrów z wielu krajów Europy, a także wielu decydentów politycznych, gospodarczych, administracyjnych, akademickich, kulturalnych.
 
Czesław Bartela,
konsul honorowy Nancy, konsulat RP w Nancy,
pomysłodawca powołania w UMCS Centrum Europejskiego UMCS
 
 
Zachęcam studentów do korzystania z bogatej oferty ponad 70 podwójnych dyplomów, realizowanych w ramach współpracy polskich i francuskich uczelni. Cieszę się, że taką możliwość stwarza teraz również UMCS - po raz pierwszy w tym regionie Polski. W kontekście powstawania uniwersytetów europejskich tego typu programy oraz zwiększona mobilność studentów i naukowców pozwalają kształcić przyszłych ambasadorów relacji polsko-francuskich.
 
Frédéric Billet,
Ambasador Francji w Polsce

 
La Ville de Nancy, très att achée aux liens de jumelage qu’elle a pu formaliser dès 1988 avec Lublin, se félicite de la créati on du Centre 
Européen Universitaire de Lublin, véritable porte d’entrée à une carrière européenne. 
 
Si ce centre parti cipe bien au renforcement des liens entre Lublin et Nancy, il conforte également les relati ons que nos deux villes entreti ennent avec l’Ukraine, dans l’esprit d’un approfondissement du dialogue entre villes et pays au cœur de l’Europe, au service de l’Europe. Il s’agit bien là d’un bel exemple d’une coopérati on accompagnée du côté français par la Ville de Nancy, le CEU de Nancy, le consulat honoraire de Pologne à Nancy, acteurs d’un dialogue européen au plus proche des citoyens. 
La formation dispensée par le Centre Européen Universitaire de Lublin apportera de solides connaissances dans le domaine du droit internati onal et du droit de l’UE, mais également une ouverture au monde ainsi que des compétences interculturelles indispensables à une carrière européenne et internati onale. 
 
La coopération entre les deux Centres Européens Universitaires de Lublin et de Nancy avec échange de professeurs, d’étudiants, d’accueil de stagiaires, colloques et séminaires s’inscrit parfaitement dans un travail de diplomati e des villes qui, conjuguée avec la diplomati e universitaire, porte un message d’espoir au projet européen et aux valeurs qu’il véhicule.
 
Laurent Henart,
mer Nancy
 
 
Zapoczątkowana ponad 30 lat temu współpraca pomiędzy Lublinem a Nancy przynosi kolejne efekty. Jej wynikiem są wspólne działania, projekty oraz przedsięwzięcia. Jednym z nich jest powołanie w 2018 r. Centrum Europejskiego UMCS, jako wspólnej inicjatywy polsko-francuskiej. W dwa lata później, dzięki zaangażowaniu ośrodków akademickich z Lublina i Nancy udało się utworzyć unikatowy kierunek „Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”, tym samym zacieśniając nasze partnerstwo.
 
Życzę Państwu, by realizowany na UMCS program studiów na nowym kierunku pozwolił studentom nie tylko na zdobycie specjalistycznej wiedzy, ale również otworzył ich na międzynarodowy dialog i stworzył szerokie zawodowe perspektywy w przyszłości.
 
Dr Krzysztof Żuk,
Prezydent Miasta Lublin