Porozumienie pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej

19 grudnia br. w Sali Senatu UMCS, w obecności mediów, podpisano porozumienie o współpracy dotyczącej przygotowania oraz prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Sygnatariuszami umowy byli: Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.

Głównym celem porozumienia jest prowadzenie studiów podyplomowych dotyczących zamówień publicznych, zgodnych z zakresem Wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Studia takie mają charakter interdyscyplinarny. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych obejmie swoim patronatem ww. studia, jeżeli wypełnią one minima programowe określone we Wzorcowym programie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przystępując do porozumienia będzie uprawniony m.in. do: otrzymywania z Urzędu Zamówień Publicznych publikacji z zakresu zamówień publicznych na potrzeby słuchaczy studiów podyplomowych, współpracy w zakresie zapewnienia absolwentom studiów podyplomowych udziału w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz wystawiania certyfikatów słuchaczom studiów podyplomowych, potwierdzających ukończenie studiów realizujących minima programowe zgodne z Wzorcowym programem studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, będą również otrzymywali certyfikat podpisany przez Dziekana Wydziału lub Kierownika Studiów oraz Prezesa Urzędu potwierdzający, iż przedmiotowe studia odpowiadają Wzorcowemu programowi studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz są objęte patronatem Prezesa Urzędu.

 

    Aktualności