Szkolenie z obsługi obszaru BHP w ZISZU - Zintegrowanym Informatycznym Systemie Zarządzania Uczelnią

Informacja dotycząca uruchomienia e-szkoleń z zakresu BHP w ZISZU. Termin realizacji e-szkolenia upływa 30 kwietnia 2014 roku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzoną w lipcu 2013 r. rekrutacją na e-szkolenie z zakresu obsługi obszaru BHP w Zintegrowanym Informatycznym Systemie Zarządzania Uczelnią na wskazane w formularzach zgłoszeniowych adresy e-mail uczestników została przesłana informacja o możliwości pobrania e-szkolenia.

Czas potrzebny na zrealizowanie szkolenia z BHP  to maksymalnie 30 minut.
Instrukcja zawarta w podręczniku w rozdziałach od 2 do 4 dotyczy wyłącznie pracowników służby bhp, natomiast opis zawarty w rozdziale nr 5 przeznaczony jest dla pozostałych osób. Ta część szkolenie jest krótką instrukcją obsługi obszaru BHP w Zintegrowanym Informatycznym Systemie Zarządzania Uczelnią potocznie zwanym SAP.


Na skróty:
Instrukcja realizacji szkolenia <kliknij>

 

W przypadku nieotrzymania ww. wiadomości e-mail bądź pytań o formalną stronę realizacji szkoleń z projektu prosimy o kontakt z Biurem Projektu
mailowy: m.poludniuk@umcs.pl lub telefoniczny: 81 537 57 82.
 
W przypadku trudności w zalogowaniu na stronę e-szkoleń, trudności w pobraniu plików e-szkolenia lub innych trudności technicznych prosimy o kontakt z LUBMANem UMCS, tel. 81 537 26 04,  email: sapbasis@umcs.lublin.pl.

W przypadku pytań o merytoryczną stronę szkolenia z obsługi obszaru BHP w Systemie SAP bardzo proszę o kontakt z Panem Witoldem Muszyńskim, Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, tel.(81) 533 87 50 , email: witold.muszynski@poczta.umcs.lublin.pl

 

FORMALNOŚCI

W celu dopełnienia formalności, w dniu rozpoczęcia e-szkolenia, uprzejmie prosimy uczestników o wypełnienie i przekazanie do biura projektu deklaracji uczestnictwa w szkoleniu. Konieczność wypełnienia Deklaracji uczestnika projektu dotyczy osób, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach z projektu "Nowoczesny model zarządzania w UMCS" i nie wypełniały deklaracji w pierwszym dniu szkolenia.

W zwiazku ze zmianą Administratora danych osobowych uczestników projektu,  zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej(NCBiR), uprzejmie prosimy osoby, które aktualnie podpisują Deklarację o podpisanie nowego wzoru oświadczenia uczestnika projektu (załączono do e-maila).
 
Po zrealizowanym przez Państwa szkoleniu uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej szkolenia oraz pokwitowanie realizacji szkolenia na liście znajdującej się w biurze projektu. Pokwitowania realizacji szkolenia można również dokonać wypełniając oświadczenie.
 
Deklarację uczestnika projektu, oświadczenie dotyczące danych osobowych, oświadczenie o zrealizowaniu szkolenia oraz ankietę ewaluacyjną można pobrać ze strony www.nowoczesny.umcs.lublin.pl z zakładki: do pobrania. Ankietę, deklarację oraz ewentualne oświadczenie o zrealizowaniu szkolenia prosimy przekazać do Biura projektu, które znajduje się w budynku Rektoratu UMCS (pokój 1412) osobiście, za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej lub za pośrednictwem osób trzecich. 

Bardzo prosimy o realizację szkolenia oraz przekazanie wypełnionych dokumentów maksymalnie do 30 kwietnia 2014 roku (środa).
 
Po ukończeniu szkolenia, przekazaniu przez uczestników szkolenia deklaracji  i ankiet oraz pokwitowaniu realizacji e-szkolenia w Biurze projektu, lista osób, które ukończyły szkolenie zostanie przekazana do realizatora wdrożenia modułu kadrowo-płacowego na naszej Uczelni, konsorcjum firm Gavdi i Quercus, w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 
 


INSTRUKCJA REALIZACJI SZKOLENIA:

  1. W celu pobrania plików e-szkolenia bardzo prosimy o wejście na stronę: http://szkoleniesap.umcs.pl (Login i hasło zostały przesłane w ww. wiadomosci email do uczestników e-szkolenia).

  2. Po wybraniu katalogu: Materiały e-learningowe, a następnie podkatalogu BHP ,  należy pobrać i zapisać na własnym komputerze znajdujący się w nim Podręcznik użytkownika oraz film instruktażowy.

  3. W dniu rozpoczęcia szkolenia należy pobrać ( www.nowoczesny.umcs.lublin.pl  zakładka: do pobrania), wydrukować i wypełnić z datą bieżącą deklarację uczestnika projektu (dotyczy osób, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach z projektu i nie wypełniały deklaracji w pierwszym dniu szkolenia) oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  4. Szkolenie należy rozpocząć od zapoznanie się z Podręcznikiem Użytkownika, który po opisaniu konkretnego procesu odsyła do pliku video. Instrukcja zawarta w podręczniku w punktach 2-4 dotyczą wyłącznie pracowników służby bhp, natomiast opis zawarty w rozdzale 5 przeznaczony jest dla pozostałych osób.

  5. Po ukończeniu szkolenia należy pobrać (www.nowoczesny.umcs.lublin.pl ; zakładka: do pobrania), wydrukować i wypełnić ankietę ewaluacyjną uczestnika szkolenia oraz przekazać ją do Biura projektu z siedzibą w Rektoracie UMCS, pokój 1412.

  6. W momencie przekazania ankiety uczestnik składa podpis na liście pokwitowania realizacji szkolenia (pokwitowania realizacji szkolenia można również dokonać wypełniając oświadczenie załączone do maila).

  7. Informacja o możliwości odbioru zaświadczenia ukończenia szkolenia zostanie przekazana drogą mailową.

 
Wdrożenie modułu kadrowo-płacowego ZISZU oraz przeprowadzenie szkoleń z jego obsługi realizowane jest w ramach projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

    Aktualności