Szkolenia z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów

Komunikat z dnia 4.07.2014

Szanowni Państwo

W związku z Państwa zgłoszeniem do udziału w E-szkoleniu użytkowników portalu Konferencje naukowe - Wypełnienie formularzy portalowych i generowanie raportów (1.3) oraz/lub E-szkoleniu użytkowników portalu Baza Ekspertów - obsługa portalu i wypełnianie formularzy portalowych (2.3) uprzejmie informujemy, że dostęp do e-szkolenia został przesłany na e-maile wskazane w Państwa formularzach zgłoszeniowych. Szczegółowa instrukcja realizacji szkolenia została opisana na stronie nr 2 niniejszego ogłoszenia.

Czas potrzebny na zrealizowanie e-szkolenia to około 2-3 godziny.
W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia bardzo prosimy o przesłanie rezygnacji drogą mailową na adres: m.poludniuk@umcs.pl.

PROCEDURA REALIZACJI SZKOLENIA W PROJEKCIE FINANSOWNYM Z UE

W celu dopełnienia formalności, w dniu rozpoczęcia przez Państwa szkolenia, uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w szkoleniu - najważniejszego dokumentu w projekcie, na podstawie którego koszt poniesiony przez UMCS na przygotowanie i realizację szkolenia w ramach projektu zostaje uznany za kwalifikowalny i pozwala na właściwe rozliczenie uzyskanej dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konieczność wypełnienia deklaracji dotyczy osób, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach z projektu Nowoczesny model zarządzania w UMCS.

 


Po zrealizowanym
przez Państwa szkoleniu uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej uczestnika szkolenia. Wzór poniżej:

1. Ankieta dotycząca Konferencji naukowych
2. Ankieta dotycząca Bazy ekspertów

Procedurę realizacji szkolenia kończy pokwitowanie realizacji szkolenia, którego można dokonać w dwojaki sposób: 1/ poprzez złożenie podpisu na listach potwierdzenia realizacji szkolenia, które znajdują się w biurze projektu bądź 2/wypełniając Oświadczanie o zrealizowaniu szkolenia. Wzór poniżej:

1. Oświadczenie - Konferencje naukowe

2. Oświadczenie - Baza ekspertówWyżej opisane dokumenty, tj: Deklarację uczestnika projektu, Ankietę ewaluacyjną oraz opcjonalnie Oświadczenie o zrealizowaniu szkolenia prosimy przekazać do Biura projektu, które znajduje się w budynku Rektoratu UMCS (pokój 1412) osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem osób trzecich.

Wypełnione dokumenty bardzo prosimy przekazać do 22 lipca 2014 roku.

Po ukończeniu szkolenia oraz przekazaniu przez uczestników szkolenia ww. dokumentów, dane o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane do realizatora wdrożenia modułu badań naukowych z bazą ekspertów na naszej Uczelni, firmy Asseco, w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

INSTRUKCJA REALIZACJI SZKOLENIA:

1. W celu pobrania plików e-szkolenia bardzo prosimy o wejście na stronę: http://szkoleniesap.umcs.pl (użytkownik i hasło zostały przesłane na adresy e-mail uczestników szkolenia).

2. Po wybraniu katalogu: KONFERENCJE NAUKOWE lub BAZA EKSPERTÓW, należy pobrać i zapisać na własnym komputerze wszystkie pliki tego szkolenia.

3. W dniu rozpoczęcia szkolenia należy pobrać, wydrukować i wypełnić z datą bieżącą deklarację uczestnika projektu(dotyczy osób, które realizują po praz pierwszy szkolenie z naszego projektu).

4. Szkolenie należy rozpocząć od zapoznanie się z Podręcznikiem Użytkownika, a po zapoznaniu z opisem funkcjonalności z filmem instruktażowym. W przypadku kłopotów z otwarciem pliku Video bardzo prosimy o kontakt z LUBMANem UMCS (sapbasis@poczta.umcs.lublin.pl).

5. Po ukończeniu szkolenia należy pobrać wydrukować i wypełnić załączone do e-maila: ankietę ewaluacyjną oraz opcjonalnie oświadczenie o zrealizowaniu szkolenia oraz przekazać ją do Biura projektu (Rektorat UMCS, pokój 1412).

6. Informacja o możliwości odbioru zaświadczenia ukończenia szkolenia zostanie przekazana drogą mailową.

W przypadku pytań o merytoryczną stronę szkolenia bardzo prosimy o kontakt z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - tel: 5375540

W przypadku problemów technicznych z otwarciem bądź odtwarzaniem pliku Video bardzo prosimy o kontakt z LUBMANen UMCS - sapbasis@poczta.umcs.lublin.pl, (81) 537 26 03, 26 04.

W przypadku pytań dotyczących formalnej strony realizacji szkolenia w ramach projektu proszę o kontakt z biurem projektu - telefon: 81 537 57 82, pokój 1412 Rektoratu UMCS.

E-szkolenie zostało przygotowane w ramach wdrożenia modułu Badań Naukowych z Bazą Ekspertów finansowanego. Wdrożenie modułu Badań Naukowych z Bazą Ekspertów oraz przeprowadzenie szkoleń z jego obsługi realizowane jest w ramach projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


***
Informacje o szkoleniach organizowanych w ramach wdrożenia modułu Badań Naukowych z Baza Ekspertów.
***

Oferta projektu obejmuje szkolenia z zakresu:

1 Grupa szkoleń: Konferencje naukowe (KN)
1.1. Szkolenie użytkowników kluczowych z zakresu pełnej obsługi modułu i portalu
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Planowany termin szkolenia:
Gr 1 - 11 czerwca 2014 (godzina rozpoczęcia: 9:00)
Gr 2 -11 czerwca 2014 (godzina rozpoczęcia: 12:00)
Gr 3 - 12 czerwca 2014 (godzina rozpoczęcia: 9:00)
Gr 4 - 12 czerwca 2014 (godzina rozpoczęcia: 12:00)
Miejsce szkolenia: sala 023B, Wydział Humanistyczny (nowy budynek, sala obok Bazylii)

1.2. Szkolenie administratorów - Wprowadzanie i aktualizacja danych podstawowych i ustawień konfiguracyjnych
Termin realizacji: 23.06.2014

1.3. E-szkolenie użytkowników portalu - Wypełnienie formularzy portalowych i generowanie raportów.
Termin realizacji: 4.07.2014-22.07.2014

2 Grupa szkoleń: Baza ekspertów (BE)
2.1.Szkolenie użytkowników kluczowych z zakresu pełnej obsługi modułu i portalu
Termin realizacji: 8-14.07.2014

2.2.Szkolenie administrator -Wprowadzenie i aktualizacja danych podstawowych i ustawień konfiguracyjnych
Termin realizacji: 3.07.2014

2.3.E-szkolenie użytkowników portalu - obsługa portalu i wypełnianie formularzy portalowych.
Termin realizacji: 4.07.2014-22.07.2014

3 Grupa szkoleń: Obsługa wyłącznych praw (OWP)
3.1. Szkolenie użytkowników rejestru
Termin realizacji: 5.06.2014

3.2. Szkolenie administratorów rejestru
Termin realizacji: 18.06.2014

Szkolenie skierowane jest do osób wskazanych do udziału przez Dziekanów Wydziałów UMCS oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych w strukturze UMCS (szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Planie rekrutacji).

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Planem rekrutacji (dostępne na stronie www.nowoczesny.umcs.lublin.pl w zakładce: "do pobrania") oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
1. zgłoszenie do udziału w szkoleniu,
2. karta danych osobowych,
3. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.


Rekrutacja na szkolenia została zakończona.