Równość szans w projektach PO KL

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL
Standard minimum we wnioskach PO KL

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszły w życie zmienione zasady systemu realizacji PO KL. Nowe zapisy dotyczą m.in. wprowadzenia do Karty Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu PO KL standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W celu zapewnienia równościowego sposobu zarządzania projektem Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła możliwość finansowania w ramach realizowanych projektów szkoleń z zasady równości szans kobiet i mężczyzn, pod warunkiem, że szkolenia będą bezpośrednio wynikać z potrzeby realizacji działań w projekcie, a Wnioskodawca uzasadni we wniosku o dofinansowanie projektu konieczność doszkolenia osób pracujących przy realizacji projektu.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, że z dniem 18 czerwca br. została udostępniona skrzynka mailowa rownoscplci@mrr.gov.pl, pod którą można uzyskać informacje nt. standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”.

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Kwestia wyrównywania szans jest jedną z naczelnych i niezwykle istotnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce i korzystające ze środków EFS.

Zależy nam na tym, aby istniejące różnice szans kobiet i mężczyzn, m.in. na rynku pracy, nie były utrwalane w ramach realizowanych projektów, tylko przyczyniały się do niwelowania istniejących dyskryminacji. Dobry projekt przyczynia się do osłabienia istniejących nierówności.

Jednym z kryteriów horyzontalnych, które wniosek musi spełnić, jest zasada równości szans. Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów (udzielenia dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20.06.2008 r.: „Każdy projekt z zakresu wsparcia dla osób winien zawierać diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci (gender impact assessment) (punkt 3.1. wniosku o dofinansowanie), której wyniki staną się podstawą do organizacji projektu w zakresie doboru działań i instrumentów wspierających (usługi towarzyszące - transportowe, opiekuńcze, czy zapewnienie udziału asystentów i trenerów w pracy oraz inne) umożliwiających grupom dyskryminowanym uczestnictwo w projekcie”.

Gender mainstreaming – jest to uwzględnianie społecznego i kulturowego wymiaru płci we wszystkich dziedzinach życia oraz we wszystkich działaniach Unii Europejskiej, włączanie perspektywy gender do wszystkich aktywności realizowanych przez kraje członkowskie we wszystkich wymiarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, we wszystkich realizowanych projektach, bez względu na ich tematykę. Wszystkie realizowane polityki muszą być weryfikowane pod kątem zapewniania równego dostępu i równego udziału obu płci.

Projekt uwzględniający zasadę równouprawnienia

Podstawowym zadaniem Projektodawcy w trakcie przygotowywania projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na profil beneficjentów projektu - należy określić płeć uczestnika, wiek, pełną lub niepełną sprawność, orientację seksualną, grupę etniczną, z której się wywodzi, sytuację społeczną i ekonomiczną.

Pod tym kątem należy opisać kluczowe obszary realizacji działań w projektach finansowanych z EFS. Projektodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na nową kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, która uwzględnia kryteria oceny pod kątem spełnienia standardu minimum.

Polecamy lekturę poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” oraz materiały dostępne na stronie serwisu „Równość płci w projektach”.

Sposób realizacji równościowych kryteriów.

W działaniach projektu należy zwrócić uwagę na:

 • dostępność (np. bezpłatne usługi, dostępność informacji, dostępność miejsca: brak barier architektonicznych, bezpieczne i oświetlone miejsce szkolenia, dobrze położone pod względem komunikacji publicznej),
 • elastyczność godzinowa (godziny i terminy spotkań ustalone po konsultacjach z uczestnikami),
 • komunikowanie równości (oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kobiet i mężczyzn),
 • reprezentacja (np. trenerzy reprezentują obie grupy, kampanie informacyjne dostosowane do odbiorców, materiały w języku Braille'a, strona internetowa dostosowana do potrzeb osób niewidomych),
 • wzmacnianie (np. indywidualna ścieżka rozwoju, kursy specjalistyczne dostosowane do potrzeb zdiagnozowanych wśród uczestników),
 • świadomość (np. materiały szkoleniowe nie powielają stereotypów).

Standard minimum, które powinien spełniać projekt:

 1. Dane ilościowe dotyczą kobiet i mężczyzn.
 2. Każda grupa docelowa jest scharakteryzowana pod kątem płci.
 3. Cele szczegółowe projektu są sformułowane oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn.
 4. Grupa docelowa wyznaczona jest adekwatnie do analizy ilościowej i jakościowej problemu.
 5. Uzasadnienie projektu zawiera analizę pod kątem płci.
 6. Działania projektowe przyczyniają się do osłabienia stereotypów płci.
 7. Działania projektowe wspierają grupę niedoreprezentowaną w danym obszarze problemowym.
 8. Proporcja uczestnictwa 50%/50% bezpośrednio wynika z analizy sytuacji.
 9. W opisie projektu pojawia się język wrażliwy na płeć. 


Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych projektu „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu”, zrealizowanego przy udziale środków EFS w ramach IW EQUAL.