1 września 2012 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczął realizację nowego projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest optymalizacja systemu zarządzania w UMCS poprzez wdrożenie, w ramach modelu zarządzania jakością, modułów zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią klasy ERP, reformę w obszarze jakości kształcenia oraz wprowadzenie strategicznego zarządzania.

Do realizacji celu ma się przyczynić rozwój Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią (ZISZU), który nastąpi poprzez wdrożenie modułów: kadrowo-płacowego, zarządzania majątkiem, kontrolingu finansowego projektów oraz modułu obsługi badań naukowych z bazą ekspertów. Wdrożenie ZISZU usprawni pracę podstawowych jednostek uczelni oraz przyczyni się do wzrostu efektywności pracowników administracji, jak również umożliwi szerszą promocję i współpracę w dziedzinie badań naukowych.

Projekt przewiduje również zadania, które poprawią jakość zarządzania kształceniem. Zaplanowano zmianę systemu praktyk zawodowych oraz stworzenie narzędzi komunikacji z absolwentem i pracodawcą w celu określenia ścieżki kształcenia oczekiwanej na rynku. Dodatkowo przewiduje się podniesienie kompetencji kadry kierowniczej oraz wyposażenie uczelni w procedury i narzędzia do zarządzania strategicznego.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na całą uczelnię, pracowników, studentów, a także otoczenie zewnętrzne UMCS, w szczególności pracodawców
poprzez poprawę efektywności pracy jednostek uczelni oraz sprawności i jakości obsługi podstawowych procesów (m.in. kształcenia, finansów i badań). Z projektu skorzystają także studenci – przyszli absolwenci, którzy dzięki narzędziom włączającym pracodawców do procesu kształcenia nabędą wiedzę, kompetencje i umiejętności praktyczne przystosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.


Projekt „Nowoczesny model zarządzania w UMCS” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Termin realizacji: od 1.09.2012 do 31.08.2014.

Główne zadania projektu:

  1. Wdrożenie modułu kadrowo-płacowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią (ZISZU).
  2. Wdrożenie modułu zarządzania majątkiem w ramach ZISZU.
  3. Wdrożenie modułu kontrolingu finansowego projektów w ramach ZISZU.
  4. Wdrożenie modułu obsługi badań naukowych z bazą ekspertów w ramach ZISZU.
  5. Reforma w zakresie zarządzania praktykami zawodowymi.
  6. Stworzenie i uruchomienie narzędzia służącego do komunikacji z absolwentami.
  7. Zarządzanie inicjatywami strategicznymi w Uczelni.