Nagroda dla dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak z Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji została zwyciężczynią konkursu na najlepszą monografię naukową o tematyce europejskiej w Polsce (ogłoszenie wyników nastąpiło 20 października br.).

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSE), które zrzesza najwybitniejszych politologów, ekonomistów, socjologów, prawników, medioznawców, kulturoznawców i historyków, zajmujących się badaniami nad integracją europejską. Zarząd Główny PTSE, Rada Naukowa i recenzenci docenili monografię habilitacyjną dr hab. K. Stachurskiej-Szczesiak pt. Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu, opublikowaną w 2019 r. nakładem Wydawnictwa UMCS.

Nagrodzona monografia jest oryginalną rozprawą naukową, wnoszącą nową wiedzę w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o stosunkach międzynarodowych. Publikacja powstała w lubelskim ośrodku badań politologicznych i odzwierciedla jego specyfikę. Wyróżnia ją z jednej strony doniosłość podjętej tematyki badań, wartość poznawcza, użyteczność praktyczna, perspektywiczność, a z drugiej – wysoki poziom kultury badawczej w ramach tożsamości teoretycznej i metodologicznej nauki o stosunkach międzynarodowych. Monografia włącza się w wieloletnie tradycje obecności tematyki Unii Europejskiej iekologicznej w lubelskim ośrodku badania współczesnych stosunków międzynarodowych.

Znamiennym wyróżnikiem niniejszej rozprawy naukowej jest wartość podjętej problematyki. Tematyka rozwoju samopodtrzymującego (sustainable development), nazywanego niezrozumiale w Polsce rozwojem zrównoważonym lub trwałym, dotyczy konceptualizacji i praktyki działań wobec egzystencjalnych wyzwań cywilizacyjnych związanych z zachowaniem środowiska naturalnego oraz jego niezbędnej jakości dla przyszłych generacji. Ma więc znaczenie nie tylko normatywne, ale także praktyczne. Analizowana jest na przykładzie specyficznego, wielostronnego podmiotu, jakim jest Unia Europejska i z uwzględnieniem specyfiki Maghrebu jako subregionu. Monografia wnosi zatem znaczący wkład nie tylko do studiów europejskich, ale także do studiów regionalnych, wzbogacając je o pomijaną w badaniach politologicznych tematykę strategii rozwoju z regionalną (na przykładzie Maghrebu) specyfiką realizacji koncepcji rozwoju samopodtrzymującego. Innowacyjne w badaniach politologicznych jest także włączenie rozwoju samopodtrzymującego do myślenia o miejscu UE w środowisku międzynarodowym, do postrzegania jej jako potęgi normatywnej i podmiotu „miękkiej siły” głównie poprzez liberalne wartości i prawa człowieka.

Wskazując na doniosłość, oryginalność i innowacyjność podjętych badań, warto podkreślić, że tematyka rozwoju samopodtrzymującego i działań UE w tym zakresie syntetyzuje analizę, jest swoistą synergią wielu kluczowych problemów i wyzwań, głównie cywilizacyjnych, takich jak: strategie rozwoju, zmiany klimatu, formy i strategie organizacji życia społecznego na poziomach lokalnym, państwa, regionalnym i globalnym, migracje, wzorce zachowań ludzi, zarządzanie w środowisku międzynarodowym, procesy gospodarcze, zwłaszcza niewojskowe wymiary bezpieczeństwa, sprawność i skuteczność działań instytucji międzynarodowych itd. Tym samym monografia jest ważnym, autorskim, ale głęboko osadzonym w badaniach naukowych głosem w sprawie identyfikacji głównych współczesnych problemów i wyzwań oraz konceptualizacji działań wobec nich.

Treść niniejszej informacji pochodzi z rekomendacji prof. Marka Pietrasia.

    Aktualności

    Data dodania
    21 października 2021