Katedra Teorii Wychowania

Kierownik Katedry
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS
ul. Narutowicza 12 , 20-004 Lublin
pok.  nr  34,  tel. 81 537 44
mail: teresa.zubrzycka-maciag@poczta.umcs.lublin.pl

Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof.UMCS
pok.  nr 43 , tel. 81 537 41
mail: danuta.wosik-kawala@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS
dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. UMCS
dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS
dr Magdalena Barabas
dr Joanna Wrótniak
dr Katarzyna Wołk
dr Lilianna Klimek

Pracownicy emerytowani
Prof. dr hab. Mieczysław Łobocki
Dr Franciszek Kulpiński
Dr Teresa Elżbieta Dąbrowska
Dr Jadwiga Gruba
Dr Janina Janowska
Dr Bożenna Wierzchowska-Konera
Dr Anna Marzec –Tarasińska
Dr Barbara Wojciechowska-Charlak
Mgr Elżbieta Sacewicz

Doktoranci
Mgr Joanna Paszkowska (promotor: Dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS);
Mgr Izabela Kaczyńska. Mgr Ewelina Wasik (Dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS)
Mgr Joanna Kata „Psychospołeczne korelaty jakości życia wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej” (Dr hab. Danuta Wosik – Kawala,  prof. UMCS);
Mgr Ilona Szostak-Jośko (Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS)

Historia Katedry
            Katedra Teorii Wychowania rozpoczęła swoją działalność w 1972 roku jako Zakład Teorii Wychowania. Na pierwszego Kierownika Zakładu wyznaczono prof. dr hab. Mieczysława Łobockiego.
            Problematyka naukowo-badawcza pracowników Zakładu od początku koncentrowała się na zagadnieniach z zakresu teorii wychowania i pedagogiki opiekuńczej oraz na łączeniu teorii z praktyką wychowania. Prowadzone badania służyły m.in.: określaniu uwarunkowań efektywności procesu wychowania,  poszukiwaniu optymalnych metod i form pracy z wychowankami, badaniu pedagogicznego wymiaru współpracy rodziny i szkoły oraz określaniu możliwości wspierania tych środowisk.
            Po odejściu prof. dr hab. M. Łobockiego na emeryturę, funkcję kierownika Zakładu pełnili: dr hab. Czesław Kępski,prof. UMCS  (1999-2005), dr hab. Adam Winiarz, prof. UMCS (2005-2009), prof. dr hab. Janusz Kirenko (2009-2011), dr hab. Mariusz Korczyński, prof. UMCS (2011 – 2014) i od roku 2014 do chwili obecnej dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS.

Aktualna tematyka badawcza
1. Istota, cele i zadania wychowania, samowychowania, terapii pedagogicznej i opieki w ujęciu teoretycznym i praktycznym w wymiarze historycznym i współczesnym.  
2. Uwarunkowania efektywności procesu wychowania, w tym m.in.: specyfika psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych środowiskach życia: w środowisku rodzinnym, w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych, w środowisku rówieśniczym, w przestrzeni publicznej, w przestrzeni wirtualnej; diagnoza potrzeb wychowawczych dzieci i młodzieży; metody i formy pracy wychowawczej; współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za proces wychowania.
3. Rozwój osobisty i profesjonalny osób odpowiedzialnych za realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych  (rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów i  edukatorów). Możliwości i formy wsparcia w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych, wychowawczych, terapeutycznych i diagnostycznych). Kierunki rozwoju osób dorosłych związanych z pełnieniem różnych ról społecznych.

Współpraca naukowa
    Współpraca naukowa z ośrodkami naukowymi w Polsce w zakresie prowadzenia badań, których efektem są publikacje naukowe, m.in. z Wydziałem Nauk Społecznych w Warszawie; WSP im. Korczaka w Warszawie; Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydziałem Nauk o Edukacji na Uniwersytecie w Białymstoku; z Katedrą Historii Języka i Translatoryki, w Instytucie Językoznawstwa KUL; z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie; z Katedrą Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; z Katedrą Katechetyki Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Wydział Teologii KUL).
    Współpraca naukowa z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutycznym Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w zakresie m.in. opiniowania wniosków o dotacje finansowe na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwijaniu i upowszechnianiu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS - Członek Rady Naukowej PSTTSR).
    Współpraca naukowa z Polską Siecią Badawczą Rodzice w Edukacji – ERNAPE.PL,  wchodzącej w skład europejskiej sieci: European Research Network About Parents in Education (ERNAPE) w zakresie wymiany doświadczeń badawczych (dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS – członek).

Nagrody i wyróżnienia
Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Srebrny za długoletnią służbę,  Dyplom Uznania za wzorową, sumienną i rzetelną pracę na rzecz Uczelni od Wojewody Lubelskiego
Dr hab. Danuta Wosik Kawala, prof. UMCS: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Srebrny za długoletnią służbę
Dr hab. Barbara Kalinowska – Witek, prof. UMCS:  Medal Srebrny za długoletnią służbę
Dr hab. Anna Dudak,prof. UMCS: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Srebrny za długoletnią służbę,  Dyplom Uznania za wzorową, sumienną i rzetelną pracę na rzecz Uczelni od Wojewody Lubelskiego
Dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Brązowy za długoletnią służbę
Dr Magdalena Barabas - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Najważniejsze publikacje  
1. Dudak A. (2006). Samotne ojcostwo. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.  
2. Wosik-Kawala D. (2007). Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. Lublin:  UMCS.
3. Klimkowska K. (2010). Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej. Lublin: UMCS.
4. Zubrzycka-Maciąg T. (2011). Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym. Wydanie II zmienione i rozszerzone. Lublin: UMCS.
5. Kalinowska-Witek B. (2011). W rodzinie i dla rodziny… Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego. Lublin: UMCS.  
6. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.) (2011) Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnictwo „Impuls”.  
7. Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (2012). Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli. Nowe Wydanie. Lublin: UMCS.  
8. Zubrzycka-Maciąg T. (2013). Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin: UMCS.
9. Wosik-Kawala D. (2013). Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Lublin:UMCS.
10. Dudak A. (2013). Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste. Lublin: UMCS.
11. Wrótniak J. (2015). Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności. Lublin: UMCS.  
12. Barabas M. (2015), Wyuczona bezradność a zasoby osobiste osób niepełnosprawnych ruchowo. Lublin, ISBN 978-83-7784-751-0
13. Kalinowska-Witek B. (2016). Dla dobra szkoły i „dla dobra służby”…Kwestie ustrojowe szkolnictwa i sprawy zawodowe nauczycieli w czasopismach Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oraz Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (1918-1939). Lublin: UMCS.
14. Dudak A., Klimkowska K. (2017). Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem Lublin: UMCS.
15. Wołk K. (2018). Zygmunt Bolesław Kukulski (1890–1944). Pedagog, wychowawca i społecznik. Lublin: Episteme.