Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Danuta Wosik-Kawala

dr hab. Danuta Wosik-Kawala
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Danuta-Wosik-Kawala
https://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-pedagogow-opiekunczych
12788.htm#page-1
Konsultacje

 


 mail:  danuta.wosik-kawala@mail.umcs.pl


Do 31 sierpnia 2022 PRZEBYWAM NA URLOPIE

Adres

Lublin

O sobie

 

 • Aktualna tematyka badawcza:

  1. Uwarunkowania skuteczności procesu wychowania.
  2. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym (podejmowana problematyka m.in.: wartości, samoocena, kompetencje społeczne, poczucie jakości życia).
  3. Opieka i wychowanie dzieci osieroconych, opuszczonych i zaniedbanych przez własnych rodziców (wychowanków m.in. placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych)
  4. Zasoby osobiste nauczycieli oraz wychowawców.
  5. Arteterapia w wychowaniu dzieci i młodzieży.

   

  Doktoranci

  1)      dr Małgorzata Majerek Skuteczność warsztatu edukacyjnego w rozwijaniu kompetencji społecznych młodzieży w ramach lekcji wychowania fizycznego (obrona15.01.2020).

  2)      mgr Joanna Kata Psychospołeczne korelaty poczucia jakości życia wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej

  3) mgr Oktawia Zalewska Wybrane zasoby osobiste a poczucie sensu życia wychowanków pieczy zastępczej stojących u  progu usamodzielnienia

   

Opiekun Koła Naukowego Pedagogów Opiekuńczych(https://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-pedagogow-opiekunczych,12788.htm)

 • ORCID: 0000-0003-2846-7203 WYKAZ PUBLIKACJI

 • Monografie
 1. Wosik-Kawala D., Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. UMCS, Lublin, 2007. ss.210  ISBN 978-83-227-2594-8
 2. a) Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym , Impuls, Kraków 2009, s.100 ISBN 978-83-7587-285-9 b)Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydanie II Uzupełnione i poprawioneImpuls, Kraków 2015 ISBN 978-83-7850-845-8, ss. 169.
 3. Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Maliszewski W., Fiodor M. (red.) Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009, ss. 316 ISBN 978-83-7611-643-3
 4. Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli, UMCS Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3213-7, ss.149
 5. a) Wosik-KawalaD., (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, ss. 325.
 6. b)      Wosik-KawalaD., (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2012, Wydanie II, ISBN  978-83-227-3257-1, ss. 325
 7. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-572-0 ss.248
 8. Aouil B., Czerwiński K., Wosik-Kawala D., (red.) Internet w psychologii – psychologia w internecie Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-965-6, ss.366.
 9. Kirenko J., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.) Wychowanie wobec wyzwań współczesności UMCS Lublin 2011, ISBN 978-83-7784-076-4, ss. 369.
 10. a) Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. , Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli, Wydanie trzecie  UMCS Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-656-8,  ss.164. b) Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. , Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli, Nowe WydanieUMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-112-9,  ss.164., wydanie III 2015 r. ISBN 978-83-7784-656-8.
 11. Czerwiński K., Fiedor M., Wosik-KawalaD., (red.), Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń  2012, s.197., ISBN 978-83-7780-319-6.
 12. Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (red.), Wychowawcza rola szkoły, UMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-160-0., ss. 387
 13.  Wosik-Kawala D. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, UMCS Lublin 2013, s. 368.ISBN 978-83-7784-377-2
 14. Wosik-Kawala D., Podstawy emisji głosu UMCS Lublin 2015, ss. 180. ISBN 978-83-7784-711-4.
 15. Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E.,  Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej, UMCS Lublin 2017; ISBN 978-83-227-9047-2.
 16. Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E. Wybrane zasoby osobiste kandydatów przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych, UMCS Lublin 2020

 

 • Artykuły:

1. Wosik-Kawala D.: Dziecko autystyczne w rodzinie, „Opieka-Wychowanie-Terapia" 1999, nr 1, s. 15 - 18.

2. Wosik-Kawala D.: Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1999, nr 10, s. 38 - 40.

3. Wosik-Kawala D.: Przygotowanie do pracy zawodowej studentów pedagogiki opiekuńczej a wymagania stawiane im przez przyszłych pracodawców, [w:] Ochmański M. (red.): Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 221 - 228.

4. Wosik-Kawala D., Lewandowska-Kidoń T.: Działalność edukacyjna wybranych stowarzyszeń i fundacji kobiecych w Polsce "Rocznik Andragogiczny 1997/98", s. 212 - 218.

Ten sam artykuł został opublikowany również w czasopiśmie "Edukacja Dorosłych" 1998, nr 4, s. 41 - 48.

5. Wosik-Kawala D., Lewandowska-Kidoń T.: Poczucie godności wychowanków, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2000, nr 2, s. 10 - 12.

6. Wosik-Kawala D., Lewandowska-Kidoń T.: Edukacja ekonomiczna stowarzyszeń i fundacji kobiecych w Polsce, [w:] Saran J (red.): Edukacja dorosłych teoria i praktyka w okresie przemian, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 149 -155.

7. Wosik–Kawala D.: Rozwijanie samooceny dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002, nr 3, s. 31 - 34.

8. Wosik–Kawala D.: Zastępcze środowiska rodzinne. [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 51 – 80.

9. Wosik–Kawala D.: Pogotowie opiekuńcze. [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 108 – 119.

10. Wosik–Kawala D.: Po lekcjach do pracy – rzecz o pracujących dzieciach. [w:]
Cz. Kępski (red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, Wyd. UMCS, Lublin 2003,
 s. 156 – 163.

11Wosik–Kawala D.: Samoocena dzieci i młodzieży [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Praca opiekuńczo – wychowawcza, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 23 – 51.

12.Wosik–Kawala D., Lewandowska–Kidoń T.: Wartości uznawane przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Praca opiekuńczo – wychowawcza, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 53 – 65.

13.Wosik–Kawala D.: Twórczość w pracy opiekuńczo - wychowawczej [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Praca opiekuńczo – wychowawcza, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 107– 122.

14. Wosik–Kawala D.: Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.): Intergracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, UMCS, Lublin 2003, s. 95-101.

15.Wosik-Kawala D., Obraz siebie młodzieży upośledzonej umysłowo [w:]Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska (red.) Jakość życia a niepełnosprawność – konteksty psychopedagogiczne, UMCS Lublin 2006, s.201-213.

16.Wosik-Kawala D., Nauczyciel kompetentny – postulat czy rzeczywistość [w:] Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, UMCS Lublin 2007, s.87-98.

17.Wosik-Kawala D., Przygotowanie przyszłych pedagogów do stosowania pedagogiki zabawy w pracy dziećmi i młodzieżą [w:] D. Herciuk, R. Kucha (red.): Pedagogiczna oświata na Ukrainie i w Polsce: realia i perspektywy, Lwów 2008, s.313-320.

18.Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Możliwości i bariery wykorzystania forum dyskusyjnego w kształceniu osób dorosłych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty naukowe 8 tom 2, Kielce 2008, s. 33-43.

19.Wosik-Kawala D., Rola samooceny w zapobieganiu patologiom życia społecznego - kontekst psychopedagogicznego przygotowania studentów [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXVII, UMCS Lublin 2008, s.75-80.

20.Wosik-Kawala D., Grabowski T., Działalność resocjalizacyjna Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński Skuteczna resocjalizacja doświadczenia i propozycje, UMCS Lublin 2008, s.105-116.

21.Wosik-Kawala D., Zachowania twórcze młodzieży gimnazjalnej [w:] S. Popek, A. Winiarz (red.) Nauczyciel, zawód, powołanie, pasja, UMCS Lublin 2009, s.228-237.; ISBN 978-83-227-2940-3

22.Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Optymizm nauczycieli a przejawiane przez nich strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych [w:] A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.) Zdrowa szkoła Zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia, NeuroCentrum Lublin 2008, s.223-231. ISBN 978-83-61495-64-2

23.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Motywowanie uczniów do nauki – wskazówki dla nauczyciela.// Motivating students to learning – advice for teachers [w:] Romuald Brazis (red.) Studium Vilnense A, vol. 6, 2009, s. 69-72.

24.Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli podejmujących kształcenie w formie e-learning [w:] D. Wosik-Kawala, E. Sarzyńska, W. Maliszewski, M. Fiodor (red.) Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiE.nia się, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009, s. 47-57. ISBN 987-83-7611-643-3

25.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Obraz nauczyciela w teorii i praktyce szkolnej [w:] K. Czerwiński, M. Fiedor, J. Kubiczka (red.) Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2010, s. 94-112. ISBN 978-83-7611-691-4.

26.Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Stres w pracy nauczyciela szkoły podstawowej  [w:] A. Buczak, I. Łukasik, A. Witek (red.) Edukacja  wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Wyd. NeuroCentrum Lublin 2010, ISBN  978-83-61495-53-6, ss. 223-238.

27.Wosik-Kawala D., Czerniak E., Grymuza A., Kołodziej A., Rodzina zastępcza, [w:] D. Wosik-Kawala(red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 99-128.

28.Wosik-Kawala D., Ksiądz M., Bury B., Styk B., Rodzina adopcyjna [w:] D. Wosik-Kawala(red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 129-159.

29.Parcheta A., Ogrodnik A., Wosik-Kawala D., Rodzinne domy dziecka [w:] D. Wosik-Kawala (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 161-177.

30.Wosik-Kawala D., Socha-Szymańska R., Derylak B., Placówka interwencyjnapogotowie opiekuńcze, [w:] D. Wosik-Kawala(red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 179-216.

31.Dylik A., Klukow J., Wosik-Kawala D., Placówka socjalizacyjna – dom dziecka [w:] D.Wosik-Kawala(red.) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 227-244.

32.Leziak J., Czepczyński W., Wosik-Kawala D., Wioski dziecięce w Polsce [w:] D. Wosik-Kawala (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 245-274.

33.Wosik-Kawala D., Inteligencja emocjonalna w edukacyjnej perspektywie. Nowe znaczenia i tendencje [w:] M. Valihorová, Lada Kaliská (Ed.) ZDRAVÁ ŠKOLA Banská Bystrica 2010, ISBN 978-80-557-0111-0, s. 464-478, ss.678.

34.Wosik-Kawala D. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów [w:] D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela Impuls, Kraków 2011, s. 119-141. ISBN 978-83-7587-572-0

35.Wosik-Kawala D., Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą [w:] D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela Impuls, Kraków 2011, s. 177-192.

36.Wosik-Kawala D., Wulgaryzmy jako swoisty rodzaj komunikacji –  perspektywa ucznia, [w:] J. Podgórecki, A. Dąbrowska, K. Czerwiński (red.) Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-959-5, ss218-236.

37.Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Piech A., Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach studiów podyplomowych [w:] Edukacja ustawiczna dorosłych nr 1, 2011, s. 89-94.

38.Wosik-Kawala D., Wartości preferowane przez uczniów a wartości preferowane przez ich nauczycieli, [w:] A. Cudowska, (red.) Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie Białystok 2011, ISBN 978-83-61209-54-6,  s.407-417.

39.Wosik-Kawala D.,  Grabowiec A., Developing psychosocial skills of pupils as an objective of a modern school, [w:] Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky, Kolekiv autorov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická  fakulta, Katedra Psychológie 2011, s. 495-507. ISBN 978-80-557-0239-1

40.Grabowiec A.,  Wosik-Kawala D., Violence among students the challenge for modern  school,[w:] Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky, Kolekiv autorov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická  fakulta, Katedra Psychológie 2011,   s. 58 – 70 ISBN 978-80-557-0239-1

41.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Znaczenie wartości w wychowaniu [w:] J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg  (red.) „Wychowanie wobec wyzwań współczesności”  ISBN 978-83-7784-076-4,  Wydawnictwo UMCS, Lublin  2011, s. 29-46.

42.Piech A., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego - praca, kariera i rozwój zawodowy człowieka dorosłego Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2011 nr 2, s. 60-65.

43.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Obraz wychowawcy w percepcji wychowanków domu dziecka, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012, nr 3, s. 41-45.

44.Wosik-Kawala D., Grabowiec A., Szkoła miejscem kształtowania kompetencji społecznych – postulaty a rzeczywistość [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, M. Okrasa (red.), Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń  2012 s. 38-62.ISBN 978-83-7780-320-2

45.Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Wychowanie w szkole w świetle doświadczeń i opinii studentów pedagogiki  [w:] J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala (red.) Wychowawcza rola szkoły, UMCS Lublin 2012, s.39-58. ISBN 978-83-7784-160-0

46.Wosik-Kawala D., Teacher’s Emotional Competence in the context of education interactions, [w:] Romuald Brazis (red.) Studium Vilnense A, vol. 9, 2012, s.92-95.

47.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Piech A. Postulaty nauczycieli w kontekście potrzeb wychowawczych w pracy z uczniem,  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2012 nr 2,  s.92-98.

48.Sarzyńska E., Wosik-Kawala D., Successful teaching career [w:] R. Bera, A. Dudak, K. Klimkowska (red.) Pedagogical education in the context of the Job market requirements, Impuls Kraków 2012, s. 119-137.ISBN 978-83-7850-070-4

49.Wosik-Kawala D., Gotowość do zachowań asertywnych a radzenie sobie ze stresem uczniów szkół ponadgimnazjalnych [w:] Aktualni otazky pedagogiky, psychologie a vychovneho poradenstvi VIII, Univerzita Palackeho v Olomouci, Olomouc 2012, s. 51-66; ISBN 978-80-244-3374-5

50.Wosik-Kawala D., Grabowiec A., Techniki projekcyjne w pracy pedagoga [w:] V. Korim, R. Uździcki (red.) Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń, Zarządzanie-Kompetencje-Kreatywność, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 176-186. ISBN 978-83-7780-684-5.

51.Wosik-Kawala D., Emotional self-awareness in high school students  [w:] R. Brazis (red.) Studium Vilnense A, vol. 10, Vilnius  2013, s.62-66.

52.Wosik-Kawala D., Emotional intelligence versus self-esteem of high school students - pedagogical implications [w:] A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko Challenges of contemporary education – theoretical and empirical context, Drohobych  Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2014, s. 145-158.

53.Korczyński M., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Stres zawodowy nauczycieli i możliwości jego przezwyciężania (w:) J. Ślusarski (red.) Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, Wydawnictwo Wyższej szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Dęblin 2014, s. 177-201.

54.Wosik-Kawala D., Majerek M., Wartość przyjaźni w opinii młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2015, nr 1, s. 38-45.

55.Sarzyńska-Mazurek E., Wosik-Kawala D., Nie(dostatki) zasadniczej szkoły zawodowej Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2015 nr 1, s.45-57.

56.Wosik-Kawala D., Wizerunek ciała młodzieży o zaniżonej samoocenie STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9), s. 125-145.

57.Wosik-Kawala D., Kompetencje emocjonalne jako przesłanka ku racjonalności w konfliktach szkolnych (w:) M. Okrasa, W. J. Maliszewski, M. Fiedor Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Nowe trendy i obszary, Wyd. A. Marszałek  Toruń 2015, s. 101- 111.

58. Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E., Wartość pracy w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w:) Horyzonty Wychowania 2015, Vol.14, No.30, s.167-184.

59.Wosik-Kawala D., Grabowiec A., BochniarzA.,  Samoocena dzieci z rodzin niepełnych (w:) K. Gąsior, T. Sakowicz (red.) Sprawiedliwość i miłość w rodzinie zagubiona i odnaleziona Tom II, Kielce 2015, s.343-353.

60.Wosik-Kawala D.,Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej „Wychowanie w Rodzinie” t. XI (1/2015), s.271-288

61.Wosik-Kawala D., Self-esteem and communication activity of secondary school students (w:) Людиноэнавчі Студії, Серія „Пебагогіка”, Винуск 3/35, 2016, s.52-63.

62.Wosik-Kawala D., Wychowanie ku wartościom w edukacji szkolnej,  Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 13, 2016, s.194-197.

63. Sarzyńska-Mazurek E., Wosik-Kawala D., Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia Vol 29, No 4 (2016), s. 103-114.

64.Wosik-Kawala D., Postrzeganie dziadków przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych, Wychowanie w Rodzinie tom XV 1/2017.

65.Wosik-Kawala D., Życie wartościowe w opinii uczniów kończących naukę w gimnazjum (w:) K. Czykiera, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.): Wartości - Edukacja - Przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, Białystok, 2017, s. 63-73.

66.  Wosik-Kawala D., Meandry aksjologiczne -recenzja monografii autorstwa Grzegorza Żuka Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Studia z Teorii Wychowania, , t 8, Nr 3 (20)/2017, s. 149-155.

67.Wosik-Kawala D., Uwarunkowania skuteczności wychowania – implikacje pedagogiczne, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 15, 2018, s.38-42

68. Wosik-Kawala D., Uwarunkowania skuteczności wychowania w środowisku szkolnym, Annales UMCS Lublin, Vol. XXXI, 3, 2018, s. 9-21.

69.Wosik-Kawala D., Uwarunkowania poczucia szczęścia małżeńskiego w opinii kobiet i mężczyzn , Wychowanie w Rodzinie t. XVIII, 2, 2018, s.243-259.

70.Wosik-Kawala D., Postawy młodzieży szkół średnich wobec osób starszych, Edukacja-Technika-Informatyka, nr 3(29) 2019, s. 52-57.

71.Wosik-Kawala D., Szkoła miejscem (nie)bezpiecznym – perspektywa ucznia, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. , VOL. XXXII, No 3, 2019, s.  83-96.

72.Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E., Obraz pracy w opinii młodzieży szkół średnich, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. XXXII, No 4, 2019, s. 285-305.

73.Wosik-Kawala D. Samoocena młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy – na przykładzie uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXXIX,  z. 2 (2020) s. 243-257.

74.Sarzyńska-Mazurek E., Wosik-Kawala D., (2021).  Próba typologii osób przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych – na podstawie  ich zasobów osobistych (w:) Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skowrońska-Pućka(red.) Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM ,Poznań 2021, s.309-336.

75.Wosik-Kawala D. (2021). Pedagogical function of Polish school during the COVID-19 pandemic - teachers' problems and students' expectations. W: T. Kutluca, M. N. Cizreliogullari (ed.) International Eurasian Conference on Educational&Social Studies, Cyprus Science University, Antalya, p. 384-389. https://www.eclss.org. e-ISBN 978-605-71031-2-3

 76.Wosik-Kawala D. (2022). Kwestionariusz Postawy Młodzieży Wobec Osób Starszych (PMWOS) – właściwości psychometryczne narzędzia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 607 (2): 64-78. DOI: 10.5604/01.3001.0015.7748


Działalność naukowa

 

Nagrody i wyróżnienia

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Srebrny za długoletnią służbę