Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Dudak

dr hab. Anna Dudak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Telefon
81 5376343
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się:


- w trybie zdalnym na Wirtualnym Kampusie ((video-konferencja - Moodle Big Blue Button) we wtorki w godz. 18.30-19.30. Bardzo proszę o wcześniejszą informację mailową w sprawie umówienia spotkania. Poniżej link do spotkania:


 


 


 https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=526730


 


 


oraz stacjonarnie w Budynku Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 45, pokój 319 w środy w godz. 12.00-13.00.


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Instytut Pedagogiki ul. Głęboka 45, pokój 319

O sobie

 

Pełnienie w latach 2014-2016 oraz 2016-2019 funkcji Prodziekana ds nauki i współpracy międzynarodowej.

 

 

 

 


Działalność naukowa

 AKTUALNA TEMATYKA BADAWCZA:

- problematyka funkcjonowania współczesnych ojców - samotne ojcostwo, sytuacja społeczno-prawna ojca po rozwodzie, zaangażowanie ojców na rzecz poprawy sytuacji mężczyzn walczących o swoje prawa, sposoby radzenia sobie ze stresem ojców ubiegających się o prawa do dziecka;

- problematyka funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych;

- jakość kształcenia na studiach pedagogicznych.

 

PUBLIKACJE:

Monografia  i prace pod redakcją:

 Dudak A., Funkcjonowanie mężczyzn w sfeminizowanym środowisku pracy – problem dyskryminacji czy uprzywilejowania? [w:] R. Tomaszewska (red.), Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Wyd. UKW w Bydgoszczy 2019, s. 351-362.

Dudak A., Motywy wyboru przez mężczyzn zawodów sfeminizowanych [w:] S.M. Kwiatkowski, M. Piorunek (red.), Jednostka. Edukacja. Organizacja wobec przemian rynku pracy, Wyd. APS, Warszawa 2020, s. 29-38.

Dudak A., K. Klimkowska, Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Lublin, 2017, Wyd. UMCS, s. 364.

Dudak A., Kanios A., Karpenko O., Challenges of contemporary education – theoretical and empirical context, Drohobych 2014, s. 222.

Dudak A., Bera R., Klimkowska K., Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych, Wyd. UMCS, 2014, s. 241.

Dudak A., Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste, Lublin 2013, Wy. UMCS, ss. 247.

Dudak A., Klimkowska K., Studenci pedagogiki o swoich studiach, Wyd.  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2012, ss. 215.

Dudak A., Bera R., Klimkowska K., Pedagogical education in the context of the job market requirements, Kraków 2012, ss. 229.

Dudak A., Klimkowska K., Różański A., Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Kraków 2012, ss. 286.

Dudak A., Pakuła M., Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń. Lublin 2009, Wyd. UMCS, ss. 350.

Dudak A., Samotne ojcostwo, Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 234.

 

Wybrane artykuły:

 

 1. Opieka naprzemienna w sytuacji rozpadu rodziny – wybrane konteksty,  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2021, 603(8), s. 13-21.
 2. The hope for success and the sense of happiness in men dealing with the divorce crisis, Horyzonty Wychowania, 2019, Wokół rodziny, Vol 18, No 45, s. 47-58.
 3. Narodowe Centrum Ojcostwa jako przykład inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji współczesnych ojców – Pedagogika społeczna, 2019, nr 1 (71), s. 117-130.
 4. Rynek pracy a stereotypy zawodów „męskich” i „kobiecych” – Edukacja. Technika. Informatyka, nr 3/29/2019, s. 33-38.
 5. Mężczyźni w zawodach sfeminizowanych – funkcjonujące stereotypy i ich konsekwencje w percepcji studentów, Annales, sectio J, Paedagogia- Psychologia, vol. 32, nr 4, 2019, s. 217-230.
 6. Teachers’ perception of men in the feminised occupations, Szkoła – zawód – praca,  17/2019, s. 308-319, ISSN 2082-6087.
 7. Atrakcyjność studiów pedagogicznych w opiniach studentów – analiza porównawcza – Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4(107)/2019, s.193-201.
 8. Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, „Pedagogika Społeczna” nr 2(64), 2017, s. 119-135.
 9. Alternating custody as seen by fathers claiming custody of their children, Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”, 4/36, 2017, s. 105-117.
 10. Wybrane aspekty funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych, Problemy Profesjologii 2/2016.
 11. Rola kobiety i mężczyzny we współczesnej rodzinie w opiniach młodzieży [w:] W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, t. I, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 373-381.
 12. Men about pedagogy programs [w:] R. Bera, A. Dudak, K. Klimkowska (red.), Pedagogical education In the context of the job market requirements, Kraków 2012.
 13. The value of undergraduate studies in pedagogy and the expectations of the job market as perceived by students (of state and private higher education institutions) [w:] R. Bera, A. Dudak, K. Klimkowska (red.), Pedagogical education In the context of the job market requirements, Kraków 2012, (współautor K. Klimkowska).
 14. Działalność instytucji ojcowskich na rzecz równouprawnienia ojców ubiegających się o prawo do dziecka [w:] B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy, Warszawa 2012, ss. 264-277.
 15. Znaczenie wsparcia społecznego dla ojców przeżywających problemy rodzinne [w:] M. Jasiński (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Ujęcie interdyscyplinarne, s. 199-206, Białystok 2013.
 16. Fathers claiming custody of their children - clients of  psychological and legal counseling, “Procedia– Social and Behavioral Sciences”, 2013, Vol. 84, p. 1281-1285.
 17. Social and Educational Support in Overcoming Divorce Conflicts [w:] S. Byra, E. Chodkowska (red.) Socio-pedagogical contexts of social marginalization, Lublin 2013, s. 201-221.
 18. The selected aspects of education pursued by divorced fathers, “ Procedia– Social and Behavioral Sciences”, 2012, vol. 55, 910-914.
 19. Opieka naprzemienna jako nowa forma funkcjonowania rodziny po rozwodzie [w:] ks. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio (red.), Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, Lublin: TN KUL, 2012, s. 285-295.
 20. Konflikt rozwodowy w percepcji ojców ubiegających się o prawo do dziecka, [w:] . K. Białobrzeska C. Kurkowski (red.),  Zagrożone człowieczeństwo, t. I, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012, s. 89-106.
 21. Diagnoza aktywności edukacyjnej ojców walczących o prawo do dziecka [w:] T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, ITE-PIB, Radom 2010.
 22. Wizerunek współczesnego mężczyzny w roli ojca [w:] E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T.B. Chmiel, Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne, Toruń 2016, Adam Marszałek, s. 13-23.
 23. Doświadczanie przemocy przez mężczyzn w sytuacji konfliktu rodzinnego – perspektywa badawcza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 13/2016, s. 89-99.
 24. Self-esteem of the fathers suing for the right of contact with the child, Studium Vilnense A, vol. 13, 2016, pp. 91-94.
 25. The role and importance of family mediation as seen by fathers claiming custody of their children [w:] Edukacja dla współczesności, tom I, s. 261-268, 2015. Ukraina.
 26. Prestiż studiów pedagogicznych w ocenie studentów (współautor K. Klimkowska) [w:] R. Bera. K. Klimkowska, A. Dudak (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych, Lublin 2014, s. 219-232.
 27. Pedagogical studies seen in high school graduates opinions [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Education of tomorrow. Since education in family to aspects of education, Sosnowiec 2014, s. 307-315.
 28. Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego, „Przegląd Pedagogiczny”, 2014, nr 2, s. 65-73.
 29. Promowanie zaangażowanego ojcostwa jako nowe rozwiązanie w zakresie pomocy i wsparcia samotnych ojców [w:] K. Denek. A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra. Problemy współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015, ss.35-46.
 30. Stowarzyszenie na rzecz obrony praw ojca jako instytucja świadczące pomoc i wsparcie społeczne [w:] M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Impuls Oficyna Wydawnicza, Kraków 2010. 

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Członek Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji – ERNAPE.PL,  wchodzącej w skład europejskiej sieci: European Research Network About Parents in Education (ERNAPE).

 

DOKTORANCI

Joanna Paszkowska

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Medal Srebrny za długoletnią służbę,

Dyplom Uznania za wzorową, sumienną i rzetelną pracę na rzecz Uczelni od Wojewody Lubelskiego.

 


Ogłoszenia