Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Lilianna Klimek

dr Lilianna Klimek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Telefon
81 537 63 41 (w czasie konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w czasie sesji poprawkowej (wrzesień) 2022/23 odbywają się stacjonarnie oraz w trybie zdalnym (videokonferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: lilianna.klimek@mail.umcs.pl


 


Miejsca konsultacji :


Instytut Pedagogiki, pokój 3.18


25.09. (poniedziałek) 12.30-13.30


 


Kampus - Lilianna Klimek - konsultacje semestr letni 2022/23 (nazwa kursu),


czwartek 9.00-10.00


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=161580&forceview=1


 


 

Adres

ul. Głęboka 43, p.3.18
20-612 Lublin

O sobie

Jestem pedagogiem, logopedą. Ukończyłam także podyplomowe studia z Diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej na UMCS w Lublinie oraz kurs kwalifikacyjny z "Terapii pedagogicznej".

Prowadzone przedmioty: Diagnoza trudności w uczeniu się, Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej, Elementy logopedii, Biblioterapia, Terapia przez działalność plastyczną, Teoria wychowania, Pedagogika opiekuńcza

 


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza: psychospołeczne funkcjonowanie uczniów z dysleksją rozwojową, poczucie sensu życia a wychowanie, psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjonalnej  pieczy zastępczej.

Wykaz wybranych publikacji:

 1. Klimek, L., Okrasa M. (2010), Poczucie własnej wartości jako jeden z zasobów osobistych sprzyjających zdrowiu, (w:) A. Witek, I.M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Lublin:Wydawnictwo NeuroCentrum, s. 9–20.
 2. Klimek, L. (2010) Samoakceptacja młodzieży wychowującej się w domu dziecka i w rodzinie, Polsce, (w:) M. Chepil (red.), Opieka i wychowanie dzieci. Historia i współczesność, Drohobycz: Oddział Redakcyjno-Wydawniczy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, s. 364-370.
 3. Klimek L. (2010) Obraz siebie młodzieży wychowującej się w domach dziecka i w rodzinie, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” tom XXIX, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 140-151.
 4. Klimek, L. (2011) Wychowawca „dobry” i wychowawca „zły” w opinii wychowanków, „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze”, 2, s.17-21.
 5. Klimek, L. (2011) Dysfunkcjonalność rodziny jako główne źródło sieroctwa społecznego we współczesnej Polsce, (w:) S. Bębas (red.), Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s.141-160.
 6. Klimek, L., Okrasa, M. (2011) Edukacja rodziców jako forma współpracy szkoły z rodziną ucznia, (w:) A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się rzeczywistości, Białystok: Trans Humana, s. 361-369.
 7. Klimek, L. (2011) Opinie wychowanków domów dziecka o własnej rodzinie, (w:) C. Kępski (red.), Głodne dzieci w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 241 - 256.
 8. Sikora D., Klimek L. (2013) Poczucie sensu życia młodzieży w kontekście programu wychowawczego szkoły, (w:) M.Z. Stepulak (red.), Koncepcje człowieka w wybranych obszarach psychologii, Lublin: WSEI, s. 23-42.
 9. Klimek, L. (2014) Wychowankowie domów dziecka o sobie, „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze”, 4, s.44-51
 10. Klimek, L., Pogoda, E. (2014) Obraz własnej osoby a ustosunkowanie do innych ludzi, „Remedium”, 7-8 (257), s.44-45.
 11. Klimek, L., Sikora, D. (2014), Diagnoza pedagogiczna w ujęciu Janusza Korczaka, (w:) M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska - Konera (red.), Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 219-230.
 12. Klimek, L. (2015) Kompetencje diagnostyczne nauczyciela – wychowawcy w pracach Profesora Mieczysława Łobockiego, (w:) T. Zubrzycka – Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa (red.), W trosce o wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 199-210.
 13. Klimek, L. Barabas M. (2015) Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci, „Wychowanie w Rodzinie” 11, s.229-243.
 14. Klimek L. (2016) Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” (vol.35), 1, s.167-177.
 15. Klimek L. (2021) Obraz matki i obraz ojca w percepcji młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych typu socjalizacyjnego. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” (vol.40), 1, s.157-174.

Ogłoszenia