Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Wrótniak

dr Joanna Wrótniak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Telefon
815376365
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin, pok. nr 3.20


Konsultacje w semestrze letnim r.ak. 2023/2024:


środa w godz. 11.15-12.15 (stacjonarnie)


czwartek w godz. 11.15-12.15 (online)


na wirtualnym kampusie (video-konferencja - Moodle Big Blue Button)


https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=2072


Proszę o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w konsultacjach zdalnych drogą mailową (przez pocztę UMCS) - joanna.wrotniak@mail.umcs.pl


 


O sobie

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień SP/2179/N/2023)

Aktualna tematyka badawcza

 • problematyka samotności i osamotnienia
 • psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze
 • profilaktyka uzależnień
 • mediacje w szkole

 Ukończone studia podyplomowe: Mediacja szkolna i sądowa

Prowadzone przedmioty:

Profilaktyka uzależnień; Trudności wychowawcze; Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej; Podstawy mediacji; Mediacje szkolne z metodyką; Teoria wychowania; Czas wolny dzieci i młodzieży; Seminarium dyplomowe

 

Współpraca naukowa:

 dr hab. Jan Amos Jelinek, prof APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

 


Działalność naukowa

Wykaz wybranych publikacji:

 1. Wrótniak Joanna, Sikora Dorota, Zdrowie w percepcji dzieci – analiza swobodnych wypowiedzi, (w): Bochniarz A., Bogucki J., Grabowiec A. (red): „Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 107-114.
 2. Wrótniak Joanna, Sikora Dorota, Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów, „Opieka – Wychowanie - Terapia” nr 3-4, 2008, s. 5-9.
 3. Wrótniak Joanna, Wsparcie społeczne mieszkańców domu pomocy społecznej, „Pedagogia”, LSW, Ryki, nr 9/2009, s. 92-111.
 4. Wrótniak Joanna, Poczucie samotności u uczniów rozpoczynających nowy etap nauki szkolnej, „Opieka - Wychowanie- Terapia”  nr 3-4, 2010, s. 5- 10.
 5. Wrótniak Joanna, Poczucie koherencji mieszkańców domu pomocy społecznej, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”  t. XXX, 2011, s. 107-131.
 6. Wrótniak Joanna, Sosnowska – Bielicz Ewa, Jak kształcić kompetentnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej? „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t. XXXI, 2012, s. 147-161.
 7. Wrótniak Joanna, Sosnowska – Bielicz Ewa, Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” Wydanie specjalne Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży,  t. XXXII, 2013, s. 147-165.
 8. Wrótniak Joanna, Barabas Magdalena, Opiekun-wychowawca w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka, [w:] M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska-Konera, Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 273-281 ISBN 978-83-7784-560-8.
 9. Wrótniak Joanna, Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-761-9.
 10. Wrótniak Joanna, Samotność jako wartość?, [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.) Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 142-152 ISBN 978-83-7996-130-6.
 11. Wrótniak Joanna, Sosnowska – Bielicz Ewa, Środowisko życia a poczucie samotności osób starszych, Społeczeństwo i Rodzina”, nr 43, 2/2015 ISSN: 1734-6614.
 12. Wrótniak Joanna, Hasło: Samotność, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, POLWEN, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, ss. 1022- 1026, ISBN 978-83-7557-168-4.
 13. Wrótniak Joanna, Poczucie wolności i samotności w percepcji młodzieży, [w:] K. Czykiera, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.), WARTOŚCI – EDUKACJA – PRZEMIANY. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Drukarnia Cyfrowa, Białystok 2017, s. 255-264 ISBN 978-83-65997-02
 14. Wrótniak Joanna, Poczucie samotności uczniów szkoły wiejskiej, ”EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”. Kwartalnik naukowy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr3 (25) 2018, s. 281-286. ISSN 2080 – 906. DOI: 10:15584/eti.
 15. Wrótniak Joanna, Portale społecznościowe w edukacji współczesnej młodzieży,  ”EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Kwartalnik naukowy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3 (25) 2018, s. 178-183. ISSN 2080 – 906. DOI: 10:15584/eti.
 16. Wrótniak Joanna, Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych,  PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE, październik 2018; 573 (8): 51-59. DOI:10.5604/01.3001.0012.7473  GICID:01.3001.0012.7473.
 17. Wrótniak Joanna, Sosnowska - Bielicz Ewa, Samotność seniorów a rodzina. Wyzwania dla opieki profesjonalnej, STUDIA NAD RODZINĄ, nr 5 (50) 2018; s. 115-132.
 18. Wrótniak Joanna, Błędy wychowawcze nauczycieli w opinii studentów, ”EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Kwartalnik naukowy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 2/28/2019, s. 33-39. ISSN 2080-9069. DOI: 10.15584/eti.2019.2.3.
 19. Wrótniak Joanna, Trudności w pracy z dzieckiem nieśmiałym w perspektywie nauczycieli , ”EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Kwartalnik naukowy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 4/30/2019, s. 163-171.  ISSN 2080-9069  DOI: 10.15584/eti.2019.4.22
 20. Wrótniak Joanna, Trudności ucznia nieśmiałego, LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY  T. XXXVIII , z. 4/2019    DOI : 10.17951/lrp.2019.38.4.143-154
 21. Wrótniak Joanna, Doświadczanie samotności przez młodych dorosłych,  PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej,  maj 2020; 590 (5): 68-79.   DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.117  
 22. Wrótniak Joanna, Samotność młodych ludzi w opinii studentów, HORYZONTY WYCHOWANIA, 2020; 19(52), 93‑104. DOI: https://doi.org/10.35765/hw.1863
 23. Wrótniak Joanna, Jelinek Jan Domowa edukacja techniczna w opinii przyszłych nauczycieli, [w:] K. Chałas, M. Buk – Cegiełka (red.), Funkcjonowanie szkoły i jej podmiotów wobec wyzwań cywilizacyjnych – teoria, badania, projektowanie zmian. Tom I, Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin, 2021.   ISBN: 978-83-7847-756-3 ss. 145-159
 24. Wrótniak Joanna, Wołk Katarzyna , Znaczenie biografii pedagogicznej w wychowaniu do wartości w opinii studentów pedagogiki,  BIOGRAFISTYKA PEDAGOGICZNA, Tom 6 (2021) DOI: 10.36578/BP.2021.06.01
 25. Wrótniak Joanna, School mediation as a tool supporting the education process, Humanitas Pedagogy and Psychology, grudzień 2022; DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.3264;  ISSN: 2956-3992,  pp. 171-184
 26. Wrótniak Joanna, Kompetencje społeczne a poczucie samotności młodych dorosłych,  ROCZNIKI PEDAGOGICZNE Tom 15(51), numer 4 - 2023: 189-206. DOI: https://doi.org/10.18290/rped23154.11

 Redakcja monografii

T. Zubrzycka-Maciąg, M. Barabas, J.Wrótniak (2020), Człowiek – wartości – wychowanie, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 39, No 2 ss.274, ISSN: 0137-6136