KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY

Opis

Katedra Estetyki i Filozofii Kultury

Profil badawczy katedry określają zagadnienia estetyki filozoficznej, filozoficznej refleksji nad kulturą oraz antropologii kultury ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w obrębie kultury nowoczesnej. Podstawowym celem utworzenia katedry jest inicjowanie i koordynowanie badań i innych form aktywności naukowej (projektów i konferencji) realizujących wspólne zadania z perspektywy kilku subdyscyplin. Główne punkty programu badawczego koncentrują się wokół problematyki tożsamości, podmiotowości i doświadczenia w czasie przemian społecznych i kulturowych. Przedmiotem analizy są: estetyzacja i teatralizacja rzeczywistości, wykluczenia kulturowe, formy partycypacji sztuki w rzeczywistości kulturowej i społecznej, modele kompetencji kulturowej, przeobrażenia pola i metod badawczych nauki inspirowane nową humanistyką. Integralną częścią badań jest filozoficzna analiza wpływu analizowanych procesów na formowanie tożsamości, postaw, struktury odczuwania, afektywnego podłoża więzi wspólnotowych. Kontynuowane i rozwijane będą projekty badawcze o wymiarze praktycznym i edukacyjnym.

Zakres badań obejmuje: filozofię i antropologię kultury, estetykę filozoficzną i kulturową, filozofię i antropologię społeczną, filozofię nauk społecznych, humanistykę zaangażowaną i artystyczną, badania nad społeczną i kulturową tożsamością płci, metodologię nauk humanistycznych, humanistyczne i społeczne problemy medycyny i psychiatrii, performatykę, fenomenologię doświadczenia cielesnego i percepcji, filozofię podmiotowości.

Skład osobowy Katedry:

Prof. dr hab. Teresa Pękala: filozoficzne problemy procesów estetyzacji i teatralizacji rzeczywistości, estetyczne formy doświadczenia czasu i przestrzeni, przeobrażenia pola i metod badawczych estetyki inspirowane humanistyką zaangażowaną i artystyczną, filozofia sztuki i nowoczesnych praktyk artystycznych, estetyka i sztuka polska wobec wyzwań nowoczesności.

Dr hab. Andrzej Kapusta prof. UMCS: filozoficzne badania społeczno-kulturowych aspektów wiedzy oraz praktyki medycznej i psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej oraz procesów decyzyjnych, zagadnienia transformacji osobowej, filozofia jako terapia.

Dr hab. Paweł Bytniewski prof. UMCS: filozofia poznania humanistycznego, francuska filozofia nauk, kulturowe teorie widzenia, podmiotowość w środowisku kultury nowoczesnej.

Dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS: egzystencjalno-epistemologiczna rola emocji, filozofia podmiotowości, problematyka podmiotu ucieleśnionego, estetyczne konteksty zagadnienia tożsamości i percepcji.

Dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska: onto-epistemologia społeczna, filozofia kultury Floriana Znanieckiego, kultura obywatelska, kultura edukacji i kultura w edukacji.

Dr hab. Tomasz Kitliński: filozofia humanistyki zaangażowanej i transhumanizmu, doświadczenie sztuk wizualnych, teatru i literatury, problemy społecznej i kulturowej tożsamości płci w ujęciu interdyscyplinarnym, estetyka i filozofia kultury wobec praw człowieka oraz problemu wykluczeń kulturowych i ekonomicznych.

 

Dr Marcin Krawczyk: problematyka estetyki poszerzonej, tożsamość estetyki wobec przemian w humanistyce, nowoczesne postaci doświadczenia estetycznego, estetyzacja i teatralizacja rzeczywistości, per formatywność, estetyka a nauka, estetyka a ekonomia i finanse.

 

Dr Rafał Czekaj: teorie i dyskursy estetyczne jako narzędzia opisu i filozoficznej analizy współczesnych zjawisk artystycznych, praktyka artystyczna jako przedmiot powiązany z procesami społecznymi, sztuka krytyczna i teorie inspirowane humanistyką zaangażowaną i artystyczną.

 

Dr Justyna Rynkiewicz: problematyka relacji człowieka z jego środowiskiem społeczno-kulturowym w kontekście rozwoju podmiotowości, indywidualności i twórczości jednostki, . zagadnienia procesów twórczych w ujęciu kulturowym i psychologicznym.