Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Cezary Mordka

dr hab. Cezary Mordka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

              orcid id https://orcid.org 0000-0001-8254-6565


                                                      

Studia filozoficzne ukończyłem w Instucie Filozofii i Socjologii UMCS.

Na Wydziałe Filozofii i Socjologii obroniłem w 1994 roku  pracę doktorską "Transcendentalizm i empiryzm w poglądach teoretycznych L.Kołakowskiego".

W 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego w zakresie filozofii na podstawie pracy  świadomość, świat i spostrzeżenie. Zarys zagadnień.

W 2016 roku opublikowałem monografię "Protagonista. Założenia wstępne. T 1"

W 2020 roku opublikowałem monografię "W stronę intencjonalności".


Działalność naukowa

Głównym problemem którym się zajmuję jest zagadnienie egzystencjalno-epistemologicznych roli emocji rozumianych jako systemy sterujące zachowaniem bytu ludzkiego (L. Cosmides, J. Le Doux, N. Hartmann). Badania prowadzone są w perspektywie ujęcia (neo) darwinowskiego oraz transgresyjnej koncepcji człowieka (D. Dennett, D. Buss, J. Kozielecki). Oprócz emocji (odróżnialnych od uczuć)  analizuję  problemat  świadomości (F. Dretske, J. Searle, M. Tye, C. Mc Ginn, P. Churchland, T. Nagel, J. Bremer), ogólną architekturę  umysłu ludzkiego (S. Pinker, M. Minsky) a także próbuję wypracować koncepcję psychiki (kontekst mind-body). Badania prowadzone są z pozycji naturalizmu rozumianego jako anty-supranaturalim  w zbieżności z  rozwiązaniami  zaproponowanymi  przez D.Chalmersa oraz A.Chmieleckiego.   Napisałem cztery monografie "Od boga historii do  historycznego Boga,  Lublin 1997 (ss.204). Świadomość, świat i spostrzeżenie, Lublin 2009 (ss. 367). "Protagonista. Założenia wstępne t1" Lublin 2016 ss. 230 oraz "W stronę intencjonalności" Lublin 2020, ss. 220. 

  Obecnie pracuję nad realizacją projektu "Dylematy ewolucjonizmu jako uniwersalnej koncepcji filozoficznej". 

 

Publikacje (wybór)

Orientacyjno-egzystencjalne funkcje emocji,   [w:] Poznanie a prawda, red. A.Zachariasz, Rzeszów 2009, s. 351-363.

Motywacyjna obecność podmiotu w świecie, [w:] Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi 16. Rzeszów 2009, s. 161-179. 

Spór o qualia, [w:] Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, red. G. Żukrowska, S. Blandzi, IFiS PAN, Warszawa 2009, s. 150-165.

Jak filozofować po R. Rortym?, [w:] Człowiek, świat, filozofia, Warszawa 2009, red. T. Daszkiewicz, s. 381-393.

 L.Kołakowski. Ani kapłan ani błazen, [w;] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia, Sociologia, vol. 35, 9-11, 2010, s. 111-117.

Poza absolutyzmem, relatywizmem, subiektywizmem i obiektywizmem, [w;] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia, Sociologia, vol. 35, 9-11, 2010, s. 25-37.

 Ratio emocji, [w:] Człowiek i jego pojęcie, (red). A. Zachariasz, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 49-62.

O niezbywalności emocji, „Colloquia Communia”, nr. 1-2 (90-91), s. 121-134.

Wiedza emocjonalna, „Studia Systematica”, vol. III: Wiedza, red. D. Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 297-319.

Jak przekroczyć bramy fenomenologii E. Husserla? „Colloquia Communia” 2012, nr 1 (92), s. 45-58.

O możliwości wiedzy emocjonalnej. Zarys stanowiska, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” 2012, nr 3, s.117-136.

 O przyjaźni, [w:] Homo sentiens, red. J. Breczko, P. Bytniewski, Lublin 2013, s.114-124.

 What are emotions? Studia Humana. Quartely Journal, Volume 5:3 (2016), ISSN 2299-0518 s. 29-45.

Czy po religii nauce i filozofii tylko sztuka może nas zbawić? Soteriologia R.Rorty’ego. ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich,  Rocznik 2016,  tom 16.

 Richarda Rorty’ego zbawienie przez sztuke  Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia  Vol 41, No 1 (2016),  ss. 83-97,  ISSN: 2300-7540         

O „złu” bólu  Postępy Psychiatrii i Neurologii 25 (2016), s. 93-98. 

 Potrzeby alterocentryczne a problem władzy, statusu i dominacji,  [w:]   Polityka a wartości i idee, red. Cwynar wyd. Rzeszów, 2016,  s. 47-53.  

 Goodbye to Witkacy. Remarks on the Relevance of S.I.Witkiewiczy’s Metaphysical And Esthetic Views, 1570 171,  [w:]  T.Pękala (red) Witkacy, Logos and the Elemenets, trans. J.Adamki, ISSN 2364-3919, Peter Landg Edition, Frankfurt am Main 2017.

Zawodność reliabilizmu A.I. Goldmana w kontekście sporu o uzasadnienie [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia Vol 42, No 2 (2017), Lublin s. 89-103.

Swiadomy akt spostrzeżenia, [w:] Sofia vol. 18,ISSN 1642-1248, Rzeszów  2018, s. 59-72.

Realistyczna interpretacja domniemanego idealizmu G. Berkeleya [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia Vol 43, No 2 (2018), Lublin,  s. 93-105.

Pamieć, uwaga, świadomość,  [w:]Zapomniana sztuka. Sztuka pamiętania, red. T.Pękala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ISBN 978-83-227-9215-5,  s. 475-489

 W stronę intencjonalności. Zarys zagadnień. UMCS Lublin 2020, s. 220. 

 

 


Ogłoszenia

Przypominam o konsultacjach na platformie Teams każdy piątek od 16 do 18.30.