Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Bytniewski

dr hab. Paweł Bytniewski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Telefon
+48 (81) 537 28 53
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:


czwartki godz. 10.00-12.00

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4; Wydział Filozofii i Socjologii; p. 137
20-031 Lublin

O sobie

Paweł Bytniewski jest absolwentem V LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1973-1977 studiował filologię polską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a od 1975 filozofię. W 1977 rozpoczął pracę w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii, przekształconym w 1990 r. w Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1987 na podstawie rozprawy doktorskiej Język jako medium poznania. Problem funkcjonowania i pochodzenia ludzkiej aktywności symbolicznej w wybranych koncepcjach naukowych i filozoficznych . Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych (w zakresie filozofii) uzyskał w roku 2014 na podstawie rozprawy pt.: Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Publikował m.in. w „Studiach Filozoficznych”, „Colloquia Communia”, „Akcencie”, „Annales UMCS”, „Przeglądzie Filozoficznym – Nowa Seria”, „Lubelskich Odczytach Filozoficznych” oraz „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”. Członek Składu Kolegium Redakcyjnego „Colloquia Communia”. Członek kolegium redakcyjnego „Sovijus. Interdisciplinary Studies of Culture”: http://www.sovijus.lt/wordpress/?page_id=1775

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny: epistemologii, filozofii nauk humanistycznych, socjologii wiedzy, filozofii kultury, hermeneutyki. Szczególnie interesuje go myśl Michela Foucaulta. Autor książek: Genealogia dyskursu. Problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000; Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, Francuska filozofia nauk. Szkice epistemologiczne, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017.

 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-1733-5910

 

Monografie:

 1. Genealogia dyskursu. Problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, ss. 237.
 2. Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 412.
 3. Francuska filozofia nauk. Szkice epistemologiczne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017, ss. 133.
 4. "Ate" i inne eseje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 134.

 

Artykuły naukowe (2011-2020):

 1. Michel Foucault: nauki niedojrzałe i ich epistemologia, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2011, nr 1 (187), s. 3-28.
 2. Foucault w oczach polskiej socjologii. Mediocentryczny punkt widzenia, „Rocznik Lubuski” 2011, T. 37, cz. I, [Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku, red. M. Chałubiński, E. Narkiewicz-Niedbalec], s. 83-92.
 3. Michel Foucault: droga do archeologii, [w:] Nauka w filozofii. Oblicza obecności [Seria ARCHAI. FILOZOFIA A NAUKA], red. S. Butryn, M. Czarnocka, W. Ługowski, A. Michalska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011, s. 138-158.
 4. Michel Foucault: Literatura jako antystrofa epistemologii, [w:] Foucault, Delezue, Derrida, red. B. Banasiak, K. Jaksensder, A. Kucner, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 32-40.
 5. Funkcje i cele nauk humanistycznych: komplementarność czy sprzeczność?, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2011, nr 3 (189), s. 337-348.
 6. Geniusz i szaleństwo w epoce nowoczesnej - „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2011, nr 4 (190), s. 541-547.
 7. Ate, w: Heterotpie myśli. Eseje z pogranicza, red. P. Bytniewski i in.,Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 37-40.
 8. Filozofia nauk, czyli epistemologiczne pożytki z historii poznania naukowego, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2014, t. 2, s. 113-134.
 9. Trzy modele nieciągłego procesu historii nauk – Bachelard, Canguilhem, Foucault, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2015, t. 3, s.  241-263.
 10. [z Z. Muszyńskim] Problemy poszerzania poznania i nauki. Wprowadzenie do bloku tematycznego, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2015, t. 3, s. 205-207.
 11. Hermeneutyka jako strategia wartościowania dziedzictwa kulturowego. Kulturowy status zabytków [w:] Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy, red. B. Szmygin, Wyd. Politechnika Lubelska i Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Lublin-Warszawa 2015, s. 25-38.
 12. Hermeneutics as a strategy for assessing values of cultural heritage. Cultural status of historic monuments [w:] Heritage Value Assessment Systems – the Problems and the Current State Research, ed. B. Szmygin, Lublin University of Technology, Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites ICOMOS, Lublin-Warsaw 2015, s. 27-38.
 13. „Reżimy prawdy” i „reżimy fikcji” – Foucault o związkach sztuki z nauką, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2016, s. T. XII, nr 1, s. 62-75.
 14. Althusser i Foucault - dwie epistemologie lektury, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2016, t. 4, s. 43 - 59.
 15. Michel Foucault – autowizerunek filozofa, „ETHOS” 2016, nr 2 (114), s. 115-126.
 16. Archeologia nauk humanistycznych i filozofia hermeneutyczna – dwie strategie krytyki poznania humanistycznego, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2016, nr 2 (98), s. 227-232.
 17. Przeszłość i przyszłość antropologii kulturowej, „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2017, t. 5, s. 159-168.
 18. Regimes of Representation.  Foucauldian View, “Sovijus. Interdisciplinary Studies of Culture” 2017, t. 5, z. 2, s. 62-67.
 19. Utopie i heterotopie. Mannheimowska i Foucaultowska analiza wiedzy społecznie zobiektywizowanej [w:] Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie Ideologii i utopii Karla Mannheima, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2017, s. 49-66.
 20. Foucaulta pojęcie dyskursu – ryzyko uzycia, „Roczniki Historii Socjologii” 2017, vol. 7, s. 57-72.Człowiek wobec prawdy o sobie. Michela Foucaulta itinerarium podmiotowości, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2017, nr 23, s. 209-221.
 21. Wyobraźnia metodologiczna Michela Foucaulta, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”2018, t.19, nr 3, s. 33-44.
 22. Kultura buntu. Wzory kulturowe oporu społecznego, „Humanitarian Vision” 2018, vol. 4, nr 2, s. 51-55.
 23. Alina Motycka – filozofka nauki, „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2020, t. 8, cz. 2, s. 217-228.
 24. Semiotyka kultury, w: Filozofia kultury. Cz. I: Pytania o istotę kultury, sztuki i techniki, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 11], Lublin: Wydawnictwo KUL 2021, s. 215-232, ISBN 978-83-8061-986-9.