Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marcin Krawczyk

dr hab. Marcin Krawczyk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa 9-11

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 235, 20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Filozofii UMCS (tytuł pracy magisterskiej: Richarda Rorty'ego krytyka metafizyki, promotor: prof. Tadeusz Szkołut). W latach 1999-2004 Indywidualne Studia Doktoranckie. W 2004 roku stopień doktora nauk humanistycznych (tytuł rozprawy doktorskiej: Postfilozoficzna koncepcja filozofii Richarda Rorty'ego, promotor prof. Tadeusz Szkołut). Od 2005 roku adiunkt w Instytucie Filozofii UMCS. Zainteresowania naukowe: estetyka, filozofia sztuki, etyka, filozofia finansów, kultura wizualna rynków finansowych.


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-0462-3331

https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Krawczyk5

Książki:

Estetyka i finanse. O miejscu i roli tego, co estetyczne w świecie elektronicznych rynków finansowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

Artykuły:

The Financial Chart: A Tool, Expressive Visual Object and Performative Agent, View. Theories and Practices of Visual Culture, 34 (2022): 1-26. : https://www.pismowidok.org/en/archive/34-image-economies/the-financial-chart

From Making Visible to Hiding. Visual Representations of Financial Markets as Tools of Manipulation and Active and Living Agents, Visual Studies, 38, 3-4 (2023): 487-499. Full text: https://www.tandfonline.com/eprint/NIENVEFMC6UHXPKPTCH7/full?target=10.1080/1472586X.2021.1963829

Values and Financial Markets, Kultura i Wartości 29 (2020): 39-58. http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.29.39-58

The Aesthetic and Financial Markets. Beyond Mere Representing and Supporting, Contemporary Aesthetics 17 (2019), https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=881

Poza absolutyzm i relatywizm. Anty-antyetnocentryzm Richarda Rorty`ego, Kultura i Wartości 16 (2015): 5-21. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_16_5.

Czego brakuje sztuce współczesnej? Kuspit i Baudrillard, Estetyka i Krytyka 2 (2011): 89-100. https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138944385/abst6.pdf/de92cfd6-1970-4797-86a5-a6fc9be44103.

O prymacie sztuki nad filozofią. Richarda Rorty'ego estetyzacja życia i filozofii, Kultura i Historia 18 (2010), http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1906.

Richarda Rorty'ego krytyka metafizyki, Philosophon Agora 1999: 25-31. https://www.researchgate.net/publication/349119821_Richarda_Rorty'ego_krytyka_metafizyki

Rozdziały:

Wiedza estetyczna a rynki finansowe, [w:] T. Pękala, R. Kubicki (red.), Myślenie estetyczne, yd. UMCS, Lublin 2023, s. 233-242.

Dystynktywne funkcje tego, co estetyczne na rynkach finansowych, [w:] T. Pękala (red.), Dystynkcje estetyczne: wyróżnienie i wykluczenie, Wyd. UMCS, Lublin 2020, s. 209-219.

O jednej z form trwania sztuki w czasie i przestrzeni, [w:] T. Pękala (red.), Zapomniana sztuka-sztuka pamiętania, Wyd. UMCS, Lublin 2019, s. 235-244.

Kategoria zaangażowania w estetyce Johna Deweya. Zarys problematyki, [w:] T. Pękala (red.), Powrót modernizmu?, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 115-125.

Witkacego wizja końca sztuki w kontekście współczesności. Witkacy, Baudrillard, Rorty, [w:] T. Pękala (red.), Przyszłość Witkacego, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 217-224.

Humanizm czy antyhumanizm? Problem humanizmu w filozofii Richarda Rorty'ego, [w:] T. Szkołut (red.), Humanizm. Tradycje i przyszłość, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 115-137.

Preprints:

On the Omnipresence and Performative Power of Performances in the World of Financial Markets. https://www.researchgate.net/publication/344950627_On_the_Omnipresence_and_Performative_Power_of_Performances_in_the_World_of_Financial_Markets

Aesthetic Factors and Investment Decisions: On the Integrity of the Aesthetic in the World of Financial Markets.  https://www.researchgate.net/publication/356617532_AESTHETIC_FACTORS_AND_INVESTMENT_DECISIONS_ON_THE_INTEGRITY_OF_THE_AESTHETIC_IN_THE_WORLD_OF_FINANCIAL_MARKETS

Konferencje:

ECREA's 5th European Communication Conference 'Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations’, Lusofona Univeristy, Lisbon, Portugal, 12-15 listopad 2014, referat: Media, the Stock Market and Feeling of Empowerment.

Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, Zakopane 23-25 maj 2014, referat: Estetyzacja i metafizyka w perspektywie Witkacego.

19th International Congress of Aesthetics, Aesthetics in Action, 21-27.07.2013 Krakow, Poland, referat: The Aesthetics of the Stock Market.

Kultura w horyzoncie stałych i płynnych tożsamości, 12-13.04.2013, Ostróg, Ukraina, referat: Miejsce, tożsamość, estetyka.

Estetyka jako narracja i metanarracja, 27-28.09.2012 Gdańsk, referat: Estetyka a metafizyka. Estetyka wobec kryzysu metafizyki.

Powrót modernizmu? 19-20.04.2012 Kazimierz Dolny, referat: Kategoria zaangażowania w estetyce pragmatycznej.