Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska

dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semestrze letnim 2022/23:


czwartki w godz. 10.30-12.00.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4;Wydział Filozofii i Socjologii; p. 138
20-031 Lublin

O sobie

Mariola Kuszyk-Bytniewska jest absolwentką I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie (1988). W latach 1988-93 studiowała filozofię (WFiS UMCS); w 1993 obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. S. Jedynaka: Problem ugruntowania nauk humanistycznych w filozofii Floriana Znanieckiego. W latach 1991-95 studiowała socjologię (WFiS UMCS); w 1999 obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej: Mircei Eliadego fenomenologia doświadczenia religijnego. W 1995 rozpoczęła studia doktoranckie z filozofii przy WFiS UMCS, które ukończyła w 1999. W roku 2001 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii po publicznej obronie rozprawy: Rzeczywistość konkretna a działanie. Wartości i znaczenia w filozofii kultury Floriana Znanieckiego (promotor: prof. dr hab. S. Jedynak, recenzenci: prof. dr hab. Maria Szyszkowska i dr hab. S. Symotiuk, prof. UMCS). Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych (w zakresie filozofii) uzyskała w roku 2016 na podstawie rozprawy Działanie wobec rzeczywistości. Projekt onto-epistemologii społecznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015. 

W roku szkolnym 1994/95 uczyła etyki w II LO i IV LO w Lublinie. Od 01.03.1999 r. do 30.06.2005 r. była zatrudniona w Zakładzie Etyki Akademii Medycznej w Lublinie kierowanym przez prof. dra hab. Krzysztofa Marczewskiego. Od 01.10.2001 do 30.09.2015 r. pracowała w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania WFiS UMCS, a od 01.10.2016 do 30.09.2017 r. w Zakładzie Filozofii Kultury. Od 1 października 2017 r. pracuje w Zakładzie Antropologii Kulturowej, który po restrukturyzacji wszedł w skład Katedry Estetyki i Filozofii Kultury. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na pograniczu filozofii i socjologii,  w szczególności na problematyce filozofii nauk społecznych (ontologia i epistemologia społeczna, zagadnienia: racjonalności społecznej, intersubiektywności, doświadczenia, działania, nowoczesności i nowoczesnej tożsamości) oraz filozofii kultury (wartości i znaczenia kulturowe, głównie w filozofii kultury Floriana Znanieckiego). Jej głównym obszarem badawczym jest onto-epistemologia społeczna, którą lokuje w dziedzinie filozofii nauk społecznych.  Inne zainteresowania naukowe, których odzwierciedlenie można znaleźć w opublikowanych pracach oraz w prowadzonych zajęciach dydaktycznych, to filozofia doświadczenia (w szczególności doświadczenia religijnego), problematyka filozofii medycyny i humanistycznej dydaktyki w medycynie - wchodzące w zakres filozofii kultury, filozofia polityki oraz filozofia edukacji. 

 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0001-6835-054X

 

Publikacje książkowe:

Filozofia przyrody współcześnie, red. A Łukasik, M. Kuszyk-Bytniewska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.

Działanie wobec rzeczywistości. Projekt onto-epistemologii społecznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

A Social Onto-Epistemology, Peter Lang Publishing Group, Berlin 2023.   DOI:10.3726/b20898

 

Wybrane artykuły naukowe:

 1. Epistemocentrism as an Epistemological Obstacle in the Social Sciences, „Dialogue and Universalism” 2012, nr 4, s. 17-34.
 2. Znaniecki i Husserl o rzeczywistości kulturowej i jej badaniu. Onto-epistemologiczna interpretacja współczynnika humanistycznego, „Studia Metodologiczne” 2013, nr 31, s. 145-181.
 3. Zaangażowanie a neutralność – o trudnościach stosowania pojęcia obiektywności w naukach społecznych. Onto-epistemologiczna recepcja socjologii N. Eliasa, „Roczniki Historii Socjologii” 2013, t. 3, s. 61-81.
 4. Rationality as an Onto-Epistemological Category [w:] Етносоціологічний та епістемологічний дискурс у науковому просторі [Ethnosociological and epistemologicaldiscourse in scientific space], eds. V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Kiev 2013, s. 246-257.
 5. Problematyzacja obiektywności w naukach społecznych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2015 nr 2 (204), s. 191-198.
 6. Obiektywność a obiektywizacja w naukach społecznych, „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2017, t. 5, s. 187-196.
 7. Florian Znaniecki o nauce. Perspektywa ontoepistemologiczna, „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2018, t. 6, s. 275-284.
 8. Deficits of Political Culture in the Context of the Transformation of Postmodern Subjectivity [w:] „Civitas. Studia z filozofii polityki” 2020, nr 27, s. 43-75. DOI:10.35757/CIV.2020.27.03
 9. Eliadego obrazowanie sacrum – symbol i obraz [w:] Obraz między sacrum a profanum, red. M. Kociuba, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 95-110.

Redakcje wydawnictw ciągłych:

 1. Redakcja bloku tematycznego: Filozofia nauk społecznych – teoria i praktyka [w:] „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2016, t. 4.
 2. Redakcja bloku tematycznego: Filozofia nauk społecznych – teoria i praktyka [w:] „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2017, t. 5.
 3. Redakcja bloku tematycznego: Polscy myśliciele o nauce [w:] „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2018, t. 6.
 4. Redakcja bloku tematycznego: Polscy myśliciele o nauce [w:] „Filozofia i Nauka. Stadia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2020, t. 8, cz. 2.
 5. Redakcja (z A. Ziętek) tematycznego numeru 27 (2020) „Civitas. Studia z filozofii polityki” – Kultura obywatelska.

Konferencje (2016-2019):

 1. Obraz między sacrum a profanum, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 12-14 października 2016; organizator: Zakład Filozofii Kultury WFiS UMCS,referat: Eliadego obrazowanie sacrum – symbol i obraz.
 2. Nauka jako problem filozoficzny i metafilozoficzny, Warszawa, 23 lutego 2017; organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, referat: Florian Znaniecki o nauce. Perspektywa onto-epistemologiczna.
 3. III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie, Poznań, 21-23 IX 2017; organizator: polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Komitet Nauk o Kulturze PAN; referat: Jakiej ontologii potrzebuj antropocen?
 4. Udział w debacie przy okrągłym stole - Rewolucja Godności 2014 i Maj 1968: wola zmiany. W 50. rocznicę Maja 68 [Revolution of Dignity-2014 and May-1968: Will to Changes. Dedicated to the 50th Anniversary of May’68, Lwów,19 maja 2018 r.; organizator: Katedra Filozofii Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej; referat:Semantyka historyczna pojęcia wolności. Dwa modele oporu społecznego.
 5. Eidetyka i metodyka. W pierwszą rocznicę śmierci prof. Stefana Symotiuka, Rzeszów, 22-23 marca 2018; organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego; referat: Symotiuk - metodyczne inspiracje w nauczaniu filozofii i etyki.
 6. Kultura ma znaczenie. Kultura współczesna: teorie i praktyki, Lublin, 20-22 XI 2018;  organizator: Wydział Filozofii i Socjologii (Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej i Zakład Socjologii Kultury; Wydział Politologii (Zakład Filozofii i Socjologii Polityki), UMCS; przygotowanie panelu dyskusyjnego: Kultura edukacji i kultura w edukacji.
 7. XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. Ja. My. Oni. Podmiotowość, tożsamość, przynależność, Wrocław, 11-14 IX 2019; organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Uniwersytet Wrocławski; przygotowanie i moderacja bloku tematycznego (z A. Ziętek) : Kultura obywatelska – teoria i praktyka.