Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Teresa Pękala

Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD ESTETYKI
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 14.20 - 16.20 (p. 209)


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, pokój 209
20-031 Lublin

O sobie

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwentka filozofii i filologii polskiej. Od 1980 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Etyki i Estetyki (obecnie w Zakładzie Estetyki). Zajmuje się: historią estetyki polskiej XX wieku i filozofią sztuki nowoczesnej. Promuje i rozwija koncepcję „estetyki otwartej” M.Wallisa. W rozprawie habilitacyjnej wprowadza pojęcie ariergardy do refleksji nad sztuką XX wieku. Za ważne we współczesnej estetyce uważa dostosowanie narzędzi badawczych do przemian cywilizacyjnych, w których sztuka uczestniczy. Jest przekonana o potrzebie i aktualności filozoficznego statusu estetyki. Namysł nad sensem i wartościami sztuki uważa za niezbędny element wykształcenia humanistycznego. Opracowywała autorskie programy nauczania estetyki dla studentów kierunków humanistycznych i artystycznych. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów, 4 doktorów, w tym wyróżnioną przez Narodowe Centrum Kultury doktorantkę z KPiUU, obecnie jest opiekunem naukowym 5 doktorantów. Współpracuje z Akademią Artes Liberales. Należy do Rad Redakcyjnych pism „Sztuka i Filozofia”, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, „Kultura Współczesna”, „Kultura i Wartości”“Наукові записки. Серія: «Філософія». Вип. 13. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Należy do stałych członków Zespołu Recenzentów czasopisma „ Annals of Agriculture and Environmental Medicine”.  Od 2002 roku jest wiceprezesem i członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Estetycznego, była współorganizatorką I Kongresu Estetyki w Polsce w 2004 roku.

W latach 2005 – 2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich, w latach 2008 – 2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.


Działalność naukowa

Publikacje książkowe:

  1. Secesja. Konkretyzacje i interpretacje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, ss.174.
  2. Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa, Instytut Kultury, Warszawa 1997, ss.204.
  3. Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Wyd. UMCS, Lublin 2000, ss.413.
  4. Mieczysław Wallis. Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie, Universitas, Kraków 2004, Wprowadzenie ss.114, wybór i opracowanie ss.316.
  5. Przyszłość Witkacego (red.),  Universitas, Kraków 2010, ss.365.
  6. Powrót modernizmu (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 329.
  7. Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 374.
  8. Konstanty Troczyński. Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie, Universitas, Kraków 2014, Wprowadzenie ss.60, wybór i opracowanie ss.230.

Wykaz książek i publikacji po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego