KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Opis

Historia

Katedra Administracji Publicznej została utworzona w październiku 2019 roku, na gruncie działającego od października 1997 roku Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej. W 1997 roku Rada Wydziału Politologii oraz władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaakceptowały utworzenie specjalności samorząd i polityka lokalna, której inicjatorem był Prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Pełnił on ówcześnie funkcję radnego Rady Miasta Lublina oraz delegata do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego. Utworzenie specjalności wsparły także United States Agency for International Development (USAID) oraz Centrum Studiów nad Rosją i Europą Środkowo-Wschodnią Rutgers University, USA. W ramach projektu Democratic Governance and Public Administration opracowany został szczegółowy program studiów. Osobami współtworzącymi Zakład byli także Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, dr Zbigniew Adamowicz oraz mgr Małgorzata Rabczewska.

Kierownikiem Katedry jest Prof. zw. dr hab. Stanisław Michałowski, który od 2012 roku jest także Rektorem UMCS. Zespół Katedry tworzy obecnie dziesięć osób. Pracownicy Katedry pełnią także inne istotne funkcje. Dr Katarzyna Mieczkowska była Wiceprezydentem Miasta Lublin, a obecnie jest Dyrektorem Muzeum Narodowego w Lublinie. Dr Katarzyna Radzik-Maruszak w latach 2012-2020 była członkiem Senatu UMCS. Dr Monika Sidor jest harcmistrzynią w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, zaś dr Mariusz Sienkiewicz jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie. Dr Justyna Wasil pełni funkcję opiekuna Koła Samorządowego. Dr Agnieszka Ziętek w latach 2012-2015 była natomiast członkiem Zespółu Oceniający Kampanie Społeczne w Polskim Radiu. Od 2013 roku Dr Ziętek zasiada w Radzie Programowej Galerii Labirynt w Lublinie.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia w Wydziale Politologii i Dziennikarstwa na kierunkach administracja publiczna, dziennikarstwo, społeczeństwo informacyjne, stosunki międzynarodowe, jak również studiach III stopnia.

 

Profil naukowo-badawczy Katedry

Pracownicy Katedry koncentrują swoje badania na:

- analizie porównawczej funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i na świecie

- e-administracji

- funkcjonowaniu lokalnej demokracji przedstawicielskiej

- innowacjach w administracji publicznej

- koncepcjach administracji publicznej, w tym demokracji lokalnej i samorządu terytorialnego

- kulturze obywatelskiej

- lokalnym współrządzeniu (local governance)

- marketingu terytorialnym i place brandingu

- obszarach funkcjonalnych (metropolitalnych)

- obszarach wiejskich

- porównaniu finansów samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie

- procesie pozyskiwania i wykorzystania środków UE przez JST

- przywództwie lokalnym

- socjologii i filozofii polityki

- społeczeństwie obywatelskim i partycypacji

 

Najnowsze publikacje pracowników Katedry:

Monografie:

A. Pawłowska, R. Kmieciak, A. Kołomycew, K. Radzik-Maruszak, P. Antkowiak (2020), Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 204. https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5532/Spoleczne_rady_i_komisje_ePDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dyskryminacja, przyczyny, przejawy - sposoby zapobiegania (2016), red. J. Wasil, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin: Wyd. UMCS, s. 177.

E. Kancik-Kołtun (2017), E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka, Lublin: Wyd. UMCS 2017, s. 382.

S. Michałowski (2019), 120 lat lubelskich wodociągów, Lublin: Wyd. UMCS.

K. Radzik-Maruszak (2019), Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, s. 326. https://scholar.com.pl/pl/glowna/3733-rada-gminy-jako-uczestnik-lokalnego-wspolrzadzenia-brprzyklad-anglii-finlandii-polski-i-slowenii.html?search_query=radzik-maruszak&results=3 

M. W. Sienkiewicz (2019), Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, UMCS, Lublin, ss. 506.

K. Kuć-Czajkowska (2019), Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Lublin: Wyd. UMCS, ss. 527

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasi (2017) Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, s. 250.

A. Ziętek (2013), Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo, Wyd. Universitas, s. 248. http://universitas.com.pl/produkt/3236/Jean-Baudrillard-wobec-wspolczesnosci-polityka-media-spoleczenstwo
 
Artykuły naukowe:

K. Radzik-Maruszak, A. Haveri, A. Pawłowska (2020), Pro-Civic Representation? Citizens' Participation in the Opinion of Finnish and Polish Local Councilors, Transylvanian Review of Administrative Science No. 60E/June, pp. 85-103

M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil (2020), Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation, Lex localis - Journal of Local Self-Government Vol. 18, Issue 4, pp. 625-645.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil (2019), Tools for Communication with Residents in Polish Municipalities with Cohabitation (Term of Office 2014-2018), Przegląd Politologiczny Nr 1, ss. 139-157.

Granty i projekty badawcze finansowane ze środków NCN i MNiSW realizowane przez pracowników Katedry:

2020-2023 – Projekt Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); (Beethoven Classic) Sustainable Urban Development in the European Arctic: Towards Enhanced Transnational Cooperation in Remote Regions (Główny wykonawca – Katarzyna Radzik-Maruszak)

2018-2020 – Projekt DIALOG (MNiSW) nr 0163/DLG/2018/10 – Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego. Projekt realizowany w konsorcjum UR (lider), UAM (partner), UMCS (partner); (Główny wykonawca – Katarzyna Radzik-Maruszak)

2014-2019 – Projekt Narodowego Centrum Nauki (OPUS) nr 2013/09/B/HS5/04403 – Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii (Kierownik projektu – Katarzyna Radzik-Maruszak)

2014-2017 – Projekt Narodowego Centrum Nauki (OPUS) nr UMO-2013/11/B/HS5/03537 – Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce (Kierownik projektu – Monika Sidor, Główni wykonawcy – K. Kuć-Czajkowska, Justyna Wasil)

2009-2010 – Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wizerunki prezydentów miasta Lublin na łamach lokalnych dzienników w latach 1990-2006 (Główny wykonawca – Katarzyna Mieczkowska)

2008-2010 – Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN116 129135 - Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania (Główny wykonawca – Katarzyna Radzik-Maruszak)

Projekty naukowe i edukacyjne finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizowane przez pracowników Katedry

2014 – Social and Political Issues at the Regional and Local Levels of the V4 Countries (Katarzyna Radzik-Maruszak)

2014 – Government vs. Governance in the Teaching of Younf Academicians in V4 (Katarzyna Radzik-Maruszak)

Stypendia i wyjazdy badawcze pracowników Katedry

2018-2019 - Stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) realizowane przez dr Agnieszkę Ziętek w University of Belgrade, Serbia 

2014-2015 – Pobyt badawczy dr Katarzyny Radzik-Maruszak w Faculty of Management, Tampere University w Finlandii (program Mobilność Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; III edycja)

Pracownicy

Władze

Kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. Stanisław Michałowski. W latach 1998-2019 Prof. Michałowski kierował Zakładem Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS. W okresie 1999-2005 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału, a w latach 2005-2008 był Dziekanem tegoż Wydziału. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich. W okresie 2012-2020 sprawował funkcję Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

e-mail: stanislaw.michalowski@umcs.pl