KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45
Lublin

Opis

Historia

Katedra Administracji Publicznej została utworzona w październiku 2019 roku, na gruncie działającego od października 1997 roku Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej. W 1997 roku Rada Wydziału Politologii oraz władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaakceptowały utworzenie specjalności samorząd i polityka lokalna, której inicjatorem był Prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Pełnił on ówcześnie funkcję radnego Rady Miasta Lublina oraz delegata do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego. Utworzenie specjalności wsparły także United States Agency for International Development (USAID) oraz Centrum Studiów nad Rosją i Europą Środkowo-Wschodnią Rutgers University, USA. W ramach projektu Democratic Governance and Public Administration opracowany został szczegółowy program studiów. Osobami współtworzącymi Zakład byli także Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, dr Zbigniew Adamowicz oraz mgr Małgorzata Rabczewska.

Kierownikiem Katedry jest Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS. Zespół Katedry tworzy obecnie dziesięć osób. Pracownicy Katedry pełnią także inne istotne funkcje. Dr Katarzyna Mieczkowska była Wiceprezydentem Miasta Lublin, a obecnie jest Dyrektorem Muzeum Narodowego w Lublinie. Dr Katarzyna Radzik-Maruszak w latach 2012-2020 była członkiem Senatu UMCS. Dr Monika Sidor jest harcmistrzynią w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, zaś dr Mariusz Sienkiewicz jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie. Dr Justyna Wasil pełni funkcję opiekuna Koła Samorządowego. Dr Agnieszka Ziętek w latach 2012-2015 była natomiast członkiem Zespółu Oceniający Kampanie Społeczne w Polskim Radiu. Od 2013 roku Dr Ziętek zasiada w Radzie Programowej Galerii Labirynt w Lublinie.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia w Wydziale Politologii i Dziennikarstwa na kierunkach administracja publiczna, politologia, dziennikarstwo, społeczeństwo informacyjne, stosunki międzynarodowe, jak również studiach III stopnia.

Profil naukowo-badawczy Katedry

Pracownicy Katedry koncentrują swoje badania na:

- analizie porównawczej funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i na świecie

- e-administracji

- funkcjonowaniu lokalnej demokracji przedstawicielskiej

- innowacjach w administracji publicznej

- koncepcjach administracji publicznej, w tym demokracji lokalnej i samorządu terytorialnego

- kulturze obywatelskiej

- lokalnym współrządzeniu (local governance)

- marketingu terytorialnym i place brandingu

- obszarach funkcjonalnych (metropolitalnych)

- obszarach wiejskich

- porównaniu finansów samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie

- procesie pozyskiwania i wykorzystania środków UE przez JST

- przywództwie lokalnym

- socjologii i filozofii polityki

- społeczeństwie obywatelskim i partycypacji

Publikacje (Aktywność pracowników Katedry w ciągu ostatnich 5 lat)

Monografie:

E. Kancik-Kołtun, J. Smolik, S. Fekete, M. Radek, Local Government in the Visegrad Group Countries, Lublin 2020.

A. Pawłowska, R. Kmieciak, A. Kołomycew, K. Radzik-Maruszak, P. Antkowiak (2020), Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnegoWarszawa, s. 204. https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5532/Spoleczne_rady_i_komisje_ePDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

S. Michałowski (2019), 120 lat lubelskich wodociągów, Lublin: Wyd. UMCS.

K. Radzik-Maruszak (2019), Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Warszawa, s. 326. https://scholar.com.pl/pl/glowna/3733-rada-gminy-jako-uczestnik-lokalnego-wspolrzadzenia-brprzyklad-anglii-finlandii-polski-i-slowenii.html?search_query=radzik-maruszak&results=3.

M. W. Sienkiewicz (2019), Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, UMCS, Lublin, ss. 506.

K. Kuć-Czajkowska (2019), Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnychLublin: Wyd. UMCS, ss. 527.

E. Kancik-Kołtun (ed), Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries, Lublin 2018.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasi (2017) Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, s. 250.

E. Kancik-Kołtun (2017), E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka, Lublin: Wyd. UMCS 2017, s. 382.

Dyskryminacja, przyczyny, przejawy - sposoby zapobiegania (2016), red. J. Wasil, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin: Wyd. UMCS, s. 177.

Artykuły naukowe:

A. Pawłowska, K. Radzik-Maruszak (2022), From Advice and Consultation to Local Co-governance. The Case of Advisory Councils in Polish Cities, Lex localis - Journal of Local Self-Government, Volume 20, Issue 1 (January 2022).

E. Kancik-Kołtun, Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli podczas pandemii COVID-19 w państwach Grupy Wyszehradzkiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021), z. 1, s. 213-237, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.12.

A. Pawłowska, K. Radzik-Maruszak (2021), Social councils – responsible actors in collaborative local governance or silent information-providers? Empirical evidences from selected Polish cities, Studia Regionalne i Lokalne Nr 1 (83).

E. Szulc-Wałecka, Rola organów przedstawicielskich w procesie współrządzenia partycypacyjnego (participatory governance). Studium przypadku wybranych miast. Polityka i Społeczeństwo, 2021 1(19).

A. Ziętek, Apparent Actions as a Degradation of Civic Culture?Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 27(2020).

A. Ziętek, Ruchy protestu jako przykład asertywnej kultury obywatelskiej. Przypadek Ogólnopolskiego Strajku KobietAthenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol 65(1)/2020.

K. Radzik-Maruszak, A. Haveri, A. Pawłowska (2020), Pro-Civic Representation? Citizens' Participation in the Opinion of Finnish and Polish Local Councilors, Transylvanian Review of Administrative Science No. 60E/June, pp. 85-103.

M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji - oczekiwania versus rzeczywistość„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2020, vol. 66(2) s. 20-34.

K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Wybory samorządowe w Norwegii. Przykład obywatelskości w ugruntowanej demokracji lokalnej, "CIVITAS. Studia z Filozofii Polityki" 2020, nr 27, s. 183-215.

M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil (2020), Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation, Lex localis - Journal of Local Self-Government Vol. 18, Issue 4, pp. 625-645.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil (2019), Tools for Communication with Residents in Polish Municipalities with Cohabitation (Term of Office 2014-2018), Przegląd Politologiczny Nr 1, ss. 139-157.

K. Kuć-Czajkowska, Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce - perspektywa liderów lokalnych"Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2019, nr 47, s. 75-91.

Granty i projekty badawcze realizowane przez pracowników Katedry:

NCN, MNiSW

2022-2024 - Projekt Narodowego Centrum Nauki (OPUS) nr 2021/41/B/HS5/02899 - Milczący świadkowie czy aktywni uczestnicy? Wzorce zaangażowania dzieci i młodzieży w lokalne współrządzenie w Polsce i Finlandii: Kierownik projektu: Katarzyna Radzik-Maruszak

2021-2022 - Projekt Narodowego Centrum Nauki (Miniatura) nr 2021/05/X/HS5/01432: Między ekologiczną katastrofą a codziennym życiem w gminie. Postawy liderów lokalnych wobec wdrażania działań proekologicznych w Polsce, Słowenii i Włoszech,  Kierownik projektu: Justyna Wasil.

2020-2022 - Projekt Narodowego Centrum Nauki (Miniatura) nr 2020/04/X/HS5/00670Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny,  Kierownik projektu: Agnieszka Ziętek.

2020-2022 - Projekt Narodowego Centrum Nauki (Miniatura)  2020/04/X/HS5/00186, Korelacja pomiędzy upolitycznieniem władz lokalnych a społeczeństwem obywatelskim na Słowacji, Kierownik projektu: Ewelina Kancik-Kołtun.

2014-2019 – Projekt Narodowego Centrum Nauki (OPUS) nr 2013/09/B/HS5/04403 – Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii: Kierownik projektu: Katarzyna Radzik-Maruszak.

2014-2017 –  Projekt Narodowego Centrum Nauki (OPUS) nr UMO-2013/11/B/HS5/03537 – Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Kierownik projektu: Monika Sidor, Główni wykonawcy – Katarzyna Kuć-Czajkowska, Justyna Wasil.

NAWA 

2020-2022 - Wspólne projekty billateralne, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Czech, nr PPN/BCZ/2019/1/00012/U/00001; New political parties in the party systems of Poland and the Czech Republic; Kierownik projektu: Ewelina Kancik-Kołtun.

2021 - Pobyt badawczy w Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciencies, Charles University in Prague, Czechy, Katarzyna Radzik-Maruszak.

2019 - Stypendium na realizację badań w ramach projektu Political parties at the regional level in the Czech Republic, Mendel University in Brno, Czechy, Ewelina Kancik-Kotun.

2018-2019 - Stypendium na realizację badań w ramach projektu The social movements and nongovernmental organizations in Serbia: shape, condition and activity towards the trauma of the 90s, University of Belgrade, Serbia,  Agnieszka Ziętek.

Inne (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, finansowania zagraniczne)

2020/2021 - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, V 4 Summer Scholl as a New Brand, polski koordynator Ewelina Kancik-Kołtun.

2018 - Slovenská Akademická Informačná Agentura (SAIA), tytuø projektu: Local government, civil society, political parties - the democratic rules of political game in Slovakia, Ewelina Kancik-Kotun.

 

Udział pracowników w wybranych konferencjach międzynarodowych 

 Agnieszka Ziętek:

- The 50th Annual ASEEES Convention, Boston, USA, 12.2018, paper: "Local Activism in Poland and Serbia: Shape, Conditions, and Specificity, a Comparative Analysis".

- The 2nd Riga Readings in Social Sciences “Baltic Sea Region: One Hundred Years On”, Ryga, Łotwa, 11.2018; paper: "From participatory culture to civic culture. The case of local social movements in Poland".

Mariusz Sienkiewicz:

- “The future of democracy at the post-covid age” Kosice, Słowacja, 1.10.2021, paper: “Problems of the Financial Management of Local Governments in Poland During the COVID-19 Pandemic”, 

- 5th International Conference on Public Policy (ICPP5) Barcelona, Hiszpania paper: "Contemporary Tools of Socialization of the Local Development Planning Process in Poland” 

Katarzyna Kuć-Czajkowksa

-  "30 years of the Visegrad Group - Successes, Failures and Prospects", Lublin, 15.04.2021, paper: "Structures of Integrated Territorial Investments - experience of cooperation in the Czech Republic and Poland". 

- V Annual All-Russian Conference with International Participation, "Problems and Prospects for the Development of Local Self-Government in the Russian Federation and Foreign Countries", Moscow, Russia, 19-23.04.2021, paper: "Lack of legal regulations for metropolitan areas in Poland"

Monika Sidor

 -  „Lex Localis -Journal of Local Self-Government Annual Conference 2020” organizowany przez New University from Slovenia 5-16 października 2020, paper: "Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation"

 -V Annual All-Russian Conference with International Participation, "Problems and Prospects for the Development of Local Self-Government in the Russian Federation and Foreign Countries"; 19-23. 04. 2021 r., Moskwa, Rosja, paper: "The waste revolution in Poland - why is it still ongoing?"

Elżbieta Szulc-Wałecka

-"Citizens' Engagement and Empowerment - The Era of Collaborative Innovation in Governance", 21.10-23.10.2021 Ljubljania, Słowenia, paper: "Citizen Participation and Engagement in Participatory Governance – the Perspective of Polish Local Officials in Selected Municipalities of the Lubelskie Region".

Katarzyna Radzik-Maruszak

-29th The 29th NISPAcee Annual Conference 2021; WG1/5: Joint Session on Citizen engagement and participatory budgeting; 21.10-23.10.2021 Ljubljania, Słowenia, paper: Inclusion as ownership in participatory budgeting: Facilitators’ interpretations of public engagement of children and youth (Katarzyna Radzik-Maruszak; co-author Dr Pauliina Lehtonen, Tampere University)

- Annual EGPA Conference organised by the Belfast University; Joint Track: PSG IV: Local Governance and Democracy & PSG V: Regional and Local Government; 11-13.09.2019, Belfast; Irlandia Północna,paper: From Monologue to Dialogue? Relations of Social Councils And Local Policy Makers (Katarzyna Radzik-Maruszak UMCS; Agnieszka Pawłowska UR.

Justyna Wasil

- The 29th NISPAcee Annual Conference "Citizens' Engagement and Empowerment - The Era of Collaborative Innovation in Governance"Lublania, Słowenia,21.10-23.10.2021,  paper: Consequences of strengthening the political position of municipal council in Poland following changes in local government law introduced in 2018.

-  The 1st  ICGR International Conference on Gender Research, Portugalia, Porto, 12.04-13.04.2018, paper: Local Leadership of Women in Local Government in Rural Areas in Poland.

Ewelina Kancik-Kołtun

- The Spring 2019 Elections gave the European Union a new parliament and governance. Is a new European Union the result? 14-16.11.2019 New York, (US), paper: Policy of the Visegrad Group Countries in the European Union.

- Decade of changes, 4.12. 2020 Kosice (Slovakia), The condition of the civil society in the time of the pandemic – about women's protests in Poland

Pracownicy

Władze

Kierownikiem Katedry od października 2021 roku jest Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS. W latach 1998-2021 funkcję tę sprawował Prof. zw. dr hab. Stanisław Michałowski. W okresie 1999-2005 Prof. Michałowski pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału, a w latach 2005-2008 był Dziekanem tegoż Wydziału. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich. W okresie 2012-2020 reprezentował uczelnię jako Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.