Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Elżbieta Szulc-Wałecka

dr Elżbieta Szulc-Wałecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Wt. 13.00-14.00 (pokój A.517)
Śr. 8.00-9.00 (on-line, MsTeams/kod zespołu:hq5rt8o)
W celu ustalenia dogodnego terminu proszę o kontakt mailowy: elzbieta.szulc-walecka@mail.umcs.pl

O sobie

urodzona w Chełmie. Z wyróżnieniem ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Orlicz-Dreszera w Chełmie.  Absolwentka politologii na Wydziale Politologii UMCS, gdzie w 2012 r. uzyskała stopień licencjata (tytuł pracy licencjackiej: Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi od 1999 roku) a następnie w 2014 r. magistra (tytuł pracy magisterskiej: Status pracowników samorządowych w Polsce od 1990 roku). Ukończyła także studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, gdzie w 2014 r. zdobyła tytuł magistra (tytuł pracy magisterskiej: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w Polsce).

Od 2019 r. asystent w Katederze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. W 2021 r. obroniła doktorat - Partycypacja obywatelska w miastach na prawach powiatu województwa lubelskiego w latach 2002 - 2018.

Od października 2021 r. adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

W latach 2015-2021 zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL) jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie i realizację projektów międzynarodowych pochodzących z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej takich jak Interreg, Interreg Europe (Interreg Europa), Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa) czy Interreg Baltic Sea Region (Intrreg Regionu Morza Bałtyckiego). Wykonywała również zadania mieszczące sie w obrębie polityki innowacyjności oraz polityki gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej regionu, przedsiębiorczości oraz marketingu gospodarczego województwa.

W latach 2014-2018 prowadziła również aktywną współpracę z lubelskim środowiskiem organizacji pozarządowych, w tym m.in. z Fundacją Absolwentów UMCS, Fundacją 5Medium, Fundacją Centrum Rozwoju Lokalnego, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie, Instytut Partycypacji Społecznej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów ,,HELIO”. Najszerszą i najdłuższą współpracę prowadziła z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, gdzie pełniła także funkcję trenera i eksperta z zakresu partycypacji obywatelskiej, rozwoju organizacji pozarządowych, funduszy europejskich, praw człowieka oraz współpracy międzysektorowej.

Od 2023 r. pełni funkjcję eksperta Komisji Europejskiej w dwóch programach Obywatele, równość, prawa i wartości (Citizens, Equality, Rights and Value – CERV)  oraz URBACT IV.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

skoncentrowane są wokół zagadnień z zakresu samorządności terytorialnej, governance, szczególnie nurtów  tj. participatory governance, network governance, collavorative governance i local governance, a także wokół problematyki partycypacji i uczestnictwa obywatelskiego, relacji pomiędzy demokracją partycypacyjną a demokracją przedstawicielską, roli instytucji reprezentacji na poziomie lokalnym. W polu zainteresowań badawczych znajduje się także polityka współpracy międzyregionalnej oraz współpraca administracji publicznej z biznesem oraz instytucjami otoczenia biznesu, innowacyjność i przedsiębiorczość.


Działalność naukowa

Staże:

- 2015 r. -  stażystka w biurze Posła do PE Krzysztofa Hetmana w Brukseli, Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles Parlament Europejski

Nagrody i wyróżnienia:

- stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego - w 2012 i 2014 r.

- stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2012 r.

- stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów -2014-2016

- zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - 2014-2017

- Nagroda Rektora za wyróżniajacą się pracę na rzecz uczelni za rok akademicki 2022/2023

Granty naukowe:

- granty realizowane z Funduszu dla Młodych Naukowców i Doktorantów. Tytuły projektów: 1) Badania w zakresie partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym 2) Udział mieszkańców w procesie współrządzenia w miastach na prawach powiatu województwa lubelskiego 3) Partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji przez władze lokalne  4) E-participation as a part of e-government initiative in public service delivery in Eastern Europe. Kierownik projektów.

- OPUS, nr 2013/09/B/HS5/04403, tytuł projektu: Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Grant realizowany przez Dr hab. Radzik-Maruszak; Wykonawca jednego z zadań.

- DIALOG (MNiSW) nr 0163/DLG/2018/10, tytuł projektu: Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, członek zespołu badawczego i wykonawca. 

- OPUS, nr 2021/41/B/HS5/02899, Milczący świadkowie czy aktywni uczestnicy? Wzorce zaangażowania dzieci i młodzieży w lokalne współrządzenie w Polsce i Finlandii; okres realizacji 2022-2024, członek zespołu badawczego i wykonawca. 

Projekty międzynarodowe:

- styczen 2017 - grudzień 2018 - REBORN - Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness czyli Wykorzystanie porażki w biznesie do wspierania przedsiębiorczości i konkurencyjności, (Interreg Europa), Realizowany podczas zatrudnienia w UMWL, Koordynator projektu, Manager ds. merytorycznych

- styczeń 2017 - grudzień 2017 - ELISE – European Ecosystem Life Science - Europejski Ekosystem Nauk Life Science (Interreg Europa), Realizowany podczas zatrudnienia w UMWL, Koordynator projektu, Manager ds. merytorycznych

- lipiec 2017 - grudzień 2018 - ROSIE – Responsible and Innovative SMEs in Central Europe - Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej, (Interreg Europa Środkowa), Realizowany podczas zatrudnienia w UMWL, Koordynator projektu, Manager ds. merytorycznych

Funkcje eksperckie:

- od pażdziernika 2023 r.  ekspert Programu Obywatele, równość, prawa i wartości (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) w priorytecie Włączenie i partycypacja obywateli (Citizen’s engagement and participation)

od pażdziernika 2023 r.  akredytowany ekspert Programu URBACT IV w obszarze 1) Expertise in the design and delivery of (transnational) exchange and learning activities 2) Tematyka: Participative governance, Local economy 3) Methods and tools for integrated and participatory approaches:Integrated and participatory design of strategies

 

Wybrane publikacje:

E. Szulc, Gmina fundamentem wdrażanie polityki sustainable development – zrównoważony rozwój (w:) Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011, red. T. Jemczura, H. Kretek, Racibórz 2012.

E. Szulc, Gospodarka oparta na wiedzy szansą na rozwój polskich regionów, Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus, nr 16/2012, Lublin 2012.

E. Szulc, Świadomość obywatelska studentów-wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na Wydziale Politologii UMCS w 2010 roku (w:) Społeczeństwo Obywatelskie Lublina i Wrocławia – studia przypadków, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Efner, Lublin 2013.

E. Szulc-Wałecka, Pomoc regionalna. Analiza zjawiska na przykładzie województwa Lubelskiego (w:) Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych, red. M. Szala, K. Maciąg, G. Winiarski, Lublin 2013.

E. Szulc-Wałecka, Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi od 1999 roku, (w:)  Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych, red. M. Szala, K. Maciąg, G. Winiarski, Lublin 2013.

E. Szulc-Wałecka, Wybory prezydenckie 2010- analiza zjawiska i technik wyborczych, (w:)  Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych, red. M. Szala, K. Maciąg, G. Winiarski, Lublin 2013.

E. Szulc-Wałecka, Arbitraż polityczny głowy państwa (w:) Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis Arbitration, red. A. Garnuszek, L. Mazur, Warszawa 2013.

E. Szulc-Wałecka, Wolność prasy lokalnej na przykładzie lubelskich instytucji (w:) Otwarte usta – wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej, red. Ks. J. Zimny, Stalowa Wola 2013.

E. Szulc, Włoski regionalizm – imperatyw czy hamulec zrównoważonego rozwoju 
regionów? (w:) Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013, red. T. Jemczura, H. Kretek, Racibórz 2013.

E. Szulc-Wałecka, Znaczenie cyberterroryzmu we współczesnym świecie (w:) Haktywizm. Cyberterrozm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja, red. M. Marczewska- Rytko, Lublin 2014.

E. Szulc-Wałecka, Prawo do dobrej administracji – od idealnej wizji do praktyki (w:)Praworządność nowe oblicza,  red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014.

E. Szulc-Wałecka, Wolność wyrażania opinii w stosunku do osób publicznych a granice krytyki (w:) Otwarte usta: prawda czy fałsz?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014.

E. Szulc-Wałecka, Polityka równych szans – czy parytet stanowi instytucjonalny mechanizm zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych? (w:) Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2015.

E. Szulc-Wałecka, Ewolucja pozycji prawnej pracowników samorządowych w Polsce po 1990 roku  (w:) Przemiany w państwie i prawie , red. A. Korybski, L. Leszczyński, Lublin 2015.

E.Szulc-Wałecka, Przywództwo polityczne w samorządzie terytorialnym, ,,Ogrody nauk i sztuk”, nr 5, 2015.

E. Szulc-Wałecka, Zasady współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi (w:) Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, red. U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbidzki, Olsztyn 2015.

E. Szulc-Wałecka, Wybrane zagadnienia partycypacji obywatelskiej w Polsce. Teoria i praktyka, 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, I. Wasil, Lublin 2016.

Drogowskaz dla red seniorów, red. E. Szulc-Wałecka, Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Lublin 2016.

Hasła encyklopedyczne: administracja publiczna, administracja terytorialna, decydowanie publiczne, demokracja, demokracja przedstawicielska, demokracja bezpośrednia, demokracja deliberatywna, demokracja partycypacyjna, dobre rządzenie, zadania gminy, zadania powiatu, zadania województwa, koprodukcja usług publicznych, inicjatywa lokalna, miasto na prawach powiatu, młodzieżowa rada miasta/gminy, nowe zarządzanie publiczne, partycypacja społeczna, prawo miejscowe, współrządzenie partycypacyjne, współrządzenie publiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, rady społeczne, strategia rozwoju województwa, polityka regionalna, (w:) Encyklopedia Administracji Publicznej, red.J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2018.

E. Szulc-Wałecka, Rola organów przedstawicielskich w procesie współrządzenia partycypacyjnego (participatory governance). Studium przypadku wybranych miast. Polityka i Społeczeństwo 2021 nr 1(19).

Citizen Participation and Engagement in Participatory Governance – the Perspective of Polish Local Officials in Selected Municipalities of the Lubelskie Region (in:) The 29th NISPAcee Annual Conference 2021: Citizens Engagement and Empowerment – The Era of Collaborative Innovation in Governance, NISPAcee Press 2021.

E. Szulc-Wałecka, Partycypacyjne kształtowanie lokalnych polityk publicznych w opinii przedstawicieli władz samorządowych. Studium przypadku wybranych miast, “Studia Politologiczne” 2022 vol. 64.

Działalność organizacyjna:

1) Członkostwo w organizacjach:

- Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych/ Oddział w Lublinie

2) UMCS

 - Członek zespołu programowego na kierunku Administracja Publiczna, kadencja 2019-2024

 - Członek Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji 

-  Członek Rady Młodych Naukowców UMCS

Prowadzone zajęcia:

Teorie współrządzenia, WY

Prawo administarcyjne, WY

Administracja publiczna, CA

Administracja publiczna w systemie politycznym, CA

Samorząd terytorialny w Europie i USA, CA

Governance, CA

Etyka i prawo urzędnicze, CA

Prawo administracyjne, CA

Postępowanie administarcyjne, CA

Postępowanie karne i administracyjne, CA

Place branding, CA

Administarcja i biznes - czyli jak efektywnie współpracować, WO