Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Szkarłat

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
+48815376016
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.politologia.pl
https://umcs-pl.academia.edu/MonikaSzkar%C5%82at
Konsultacje

 Semestr letni 2022/23:


Środa, godz. 13.00-16.00


Pok. 5.05


 


 


 


 


 

Adres

Głęboka 45
Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe

2023-2026 - członek Komitetu Badań Polarnych, Polska Akademia Nauk

2023-2026 - członek grupy roboczej Social&Human Working Group (SHWG), International Arctic Science Committee (IASC).

2023-2026 - delegat UMCS do Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPol).

2022 - członek zespołu Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS.

2021 - EU-PolarNet2 Polar Expert Group Member.

2018 - ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2017 - ekspert Komisji Europejskiej (Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych) ds. oceny projektów w programie Horyzont 2020.

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. oceny wniosków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskany w 2010 r., rozprawa doktorska nt. Żywność genetycznie zmodyfikowana jako czynnik stosunków międzynarodowych, przygotowana pod opieką prof. Marka Pietrasia.

W 2013 r. ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Prawo Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS – 2003 r. uzyskanie tytułu magistra; praca magisterska nt. „Grupa „Zieloni-Wolne Przymierze Europejskie” w Parlamencie Europejskim” przygotowana pod opieką prof. Ziemowita Jacka Pietrasia.

Zainteresowania badawcze

- społeczny i prawny wymiar biotechnologii, biogospodarka;
- dyplomacja naukowa;
- prawo i instytucje Unii Europejskiej;
- ochrona własności intelektualnej.

Prowadzone zajęcia

1. Integracja europejska 
2. The European Integration 
3. Ochrona własności intelektualnej 
4. The EU law and politics
5. Diplomacy and global governance
6. GMO - wymiar społeczny i prawny

Inne osiągnięcia

a) maj 2009 - czerwiec 2010 r. - realizacja grantu promotorskiego nr NN 116250936 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł projektu: "Żywność genetycznie zmodyfikowana jako czynnik stosunków międzynarodowych"; 
b) 30.09-03.11.2009 - staż naukowy w Institute for Global and International Studies, the Elliott School of International Affairs, the George Washington University, Washington D. C., USA; 
c) 01.10.2010-30.06.2011 - postdoc w Norwegian Centre for Human Rights, the Faculty of Law, University of Oslo, Norway; realizacja projektu badawczego nt. Biotechnologies and the human right to adequate food, źródło finansowania: grant indywidualny Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (tzw. mechanizm norweski).

d) marzec-czerwiec 2019 - grant rządu francuskiego na realizację projektu nt. Diplomacy for science in the EU - the case of France.

e) 01/02/2020-01/07/2020 - Visegrad International Fund - grant na realizację projektu pt. 'Diplomacy for science in the EU - the case of the Czech Republic'. Instytucja goszcząca: Instytut Studiów Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy;

f) 12/12/2020-nadal - Miniatura 4, NCN (2020/04/X/HS5/01249), tytuł projektu: Diplomacy for science in the EU - the case of Germany.

g) 06/07/2022 - pobyt badawczy NAWA nr PPN/BIL/2020/1/00092, tytuł projektu: Dyplomacja naukowa w czasie pandemii COVID 19 – przypadek Republiki Czeskiej.

h) 01/10/2022-2026 - wykonawca w projekcie OPUS 22 NCN nr 2021/43/B/HS5/01638 nt. Dyplomacja naukowa w Europie Północnej.

Wybrane publikacje

M. Szkarłat, Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 2011. 

M. Szkarłat, Biotechnologia jako przedmiot regulacji prawnomiędzynarodowych, [w:] Aspekty społeczne i prawne biotechnologii, pod red. T. Twardowski, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa 2011, s. 121-170. 

M. Szkarłat, Agrobiotechnologia jako czynnik realizacji bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, s. 107-124. 

M. Szkarłat, Genetically Modified Food Global Governance - Theoretical Approach, Atiner's Conference Paper Series No.: POL 2012-0253, Athens Institute for Education and Research ATINER,URL ISSN 2241-2891, 19/09/2012, URL <www.atiner.gr/papers/POL2012-0253.pdf> . 

M. Szkarlat, The Contribution of Genetically Modified Food to the Realization of the Right to Adequate Food, "Nordic Journal of Human Rights"2013,Vol. 31, No. 1, p. 4-27.

M. Wicha (Szkarłat), Żywność genetycznie zmodyfikowana jako przedmiot zainteresowania korporacji transnarodowych, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. nauk. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 442-458.

M. Wicha (Szkarłat), Społeczna percepcja żywności genetycznie zmodyfikowanej – analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw, „Pamiętnik Puławski” 2010, Nr.151.

M. Wicha (Szkarlat), Prawne regulacje Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, produkcji i handlu żywnością genetycznie zmodyfikowaną, „Studia Europejskie” 2008, Nr 2, s. 118-144. 

 M. Wicha (Szkarłat), Dylematy polityki państw rozwijających się wobec żywności genetycznie modyfikowanej, [w:] Kształtowanie się Nowego Ładu Międzynarodowego, pod red. A. Chodubskiego, M. Malinowskiego, E. Polak, P. Trawickiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 134-144.

M. Wicha (Szkarłat), Społeczne preferencje wizji integracji europejskiej na podstawie analizy poparcia Traktatu Konstytucyjnego, [w:] Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, red. nauk. M. Stolarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 49-70.

M. Wicha (Szkarłat), Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie wobec żywności genetycznie modyfikowanej,„Studia Europejskie” 2007, Vol. XV, s. 129-146.

M. A. Szkarłat, J. Płaczek, Wojna gospodarcza na płaszczyźnie żywnościowej – zarys problemu, [w:] Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, red. nauk. J. Płaczek, Difin SA, Warszawa 2015, s. 189-220.

M. Szkarłat, Zarządzanie ryzykiem organizmów genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej, "TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" No 10/1 (2015), s. 121-142.

M. Szkarłat, Europeizacja polityki rolnej, [w:] Europeizacja polityk publicznych w Polsce, red. nauk. R. Riedel, Opole 2016, s. 113-134.

 New Technologies as a Factor of International Relations, ed. by M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge Scholars Publishing 2016 (View Extract)

M. Szkarłat, The Consumers' Right to Information: Genetically Modified Food Case, [in:] New Technologies as a Factor of International Relations, ed. by M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge Scholars Publishing 2016, p. 311-331.

M. Szkarłat, Pojęcie dyplomacji dla nauki, 'Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne' 2020, Vol. 65, No. 1, s. 138-155.
 
M. Szkarłat, Science diplomacy of Poland, 'Humanities and Social Sciences Communications' 2020 (7), https://www.nature.com/articles/s41599-020-00555-2.
 
M. Szkarłat, Legal and political hybridity of the European Union – genetically modified organisms’ case, 'Przegląd Europejski' 2020, Vol. 2020, No. 3, s. 125-146.
 
M. Szkarłat, M. Łuszczuk, P.-B. Ruffini, K. Marzęda-Młynarska, K. Pisarska, A. Umińska-Woroniecka, K. Musiał, G. Mazur, Dyplomacja naukowa - pojęcie i koncepcja, Wyd. UMCS 2020.
 
M. Szkarłat, M. Łuszczuk, The International Arctic Science Committee (IASC) in the Changing Arctic. Between International Scientific Cooperation and Science Diplomacy, [In:] Non-state Actors in the Arctic Region, Nikolas Sellheim and Dwayne Ryan Menezes (eds.), Springer Polar Sciences 2022.
 

M. Szkarłat, Dyplomacja naukowa Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19, „Przegląd Europejski” 2022, Vol. 2022, Nr 2, DOI: 10.31338/1641-2478pe.2.22.1.

M. Szkarłat, P.-B. Ruffini, A. Umińska-Woroniecka, Science diplomacy of selected European states – the case of the United Kingdom France and Hungary, IEŚ Policy Papers, Lublin 2022.

 

 

 


Działalność naukowa

2015-2019 - Wiceprezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

2018 - nadal - członkostwo w European International Studies Association;
2018 - nadal - delegat instytucjonalny w European Consortium for Political Research;
2017 - nadal - członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych.

 


Ogłoszenia