Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Ziętek

dr Agnieszka Ziętek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Telefon
81 537 60 44
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://miasto21wieku.wordpress.com
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Zietek
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23


czwartek, 14.20-16.20


pokój 5.11.


Bardzo proszę o wcześniejsze umawianie się przez e-mail. 


UWAGA: Warunkiem podstawowym do uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (przy 30 godzinnym wymiarze zajęć). Studenci posiadający IOS mają obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50% zajęć. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest odrobienie "nadprogramowych" nieobecności (ale nieprzekraczających wymiaru 50%).


Frekwencja poniżej 50% (niezależnie od posiadania IOSu) powoduje nieklasyfikowanie studenta. 

Adres

ul. Głęboka 45 Lublin
20-110 Lublin

O sobie

 

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej. Absolwentka socjologii. W 2011 roku obroniła doktorat z nauk o polityce pod kierunkiem prof. Jana Hudzika. Zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii i filozofii polityki, w szczególności partycypacyjnym zarządzaniu publicznym, uspołecznianiu procesów decyzyjnych, kulturze obywatelskiej oraz ruchach społecznych. Realizuje badania z zakresu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, a także polityki równościowej i antydyskryminacyjnej oraz zarządzania różnorodnością. Uczestniczka szkoleń i warsztatów w tym zakresie (m.in Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego). Trenerka antydyskryminacyjna (około tysiąca przeprowadzonych godzin szkoleniowych). 

Od października 2022 Przewodnicząca Zespołu ds. Równości na UMCS.

 

Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, m.in.:

 - „Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny”, Nardowe Centrum Nauki (nr 2020/04/X/HS5/00670), realizowany w latach 2020-21, kierownik projektu;

- "Kultura i rozwój"; Narodowe Centrum Kultury (nr 60453/14 oraz 05780/15), realizowany przez Instytut Studiów Zaawansowanych w latach 2014-2016; wykonawca (udział w opracowaniu metodologii badawczej, koordynacja grup badawczych, realizacja badań jakościowych);

- Pracownia Sztuki Społecznie Zaangażowanej „Rewiry”, Narodowe Centrum Kultury (nr 06980/13), realizowany przez  Towarzystwo Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Kultury w Lublinie w latach 2011-13; wykonawca (opracowanie metodologii badań, realizacja badań jakościowych);

- "EUniverCities", realizowany w latach 2013-2014, Urząd Miasta w Lublinie;

- "UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy", realizowany w latach 2012-2015 przez UMCS, wykonawca (trenerka z zakresu polityki równościowej i antydyskryminacyjnej);

- "Miasto 2.1. Kultura-edukacja-partycypacja", 2015, realizowany przez Wydział Politologii UMCS, inicjatorka i koordynatorka; działania zrealizowane w ramach projektu zostały zakwalifikowane jako modelowe w zakresie m.in interdyscyplinarności w ramach projektu Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions;

https://miasto21wieku.wordpress.com/idea/

- "Student w mieście: kultura i edukacja", 2013, realizowany przez Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, koordynacja, realizacja badań ilościowych i jakościowych; https://studentwmiescie.wordpress.com/

- Międzynarodowy Festiwal Transeuropa, 2011-2012, realizowany przez Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, współorganizacja, prowadzenie wykładów i spotkań;

- Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny, 2010-2013, realizowany przez Urząd Marszłkowski w Lublinie; opracowanie ekspertyz; http://kil.lubelskie.pl/

 

Stypendia i pobyty badawcze:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, stypendium na realizację badań w ramach projektu "The social movements and nongovernmental organizations in Serbia: shape, condition and activity towards the trauma of the 90s", University of Belgrade, Serbia; 01.10.2018-31.03.2019

LLP Erasmus programme, Univerisidad de Alcala, Spain, kwiecień 2012

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego na przygotowanie i publikację książki:  “Jean Baudrillard wobec współczesności. Politka, media, społeczeństwo", 2013

 

Nagrody i wyróżnienia: 

2023 - nagroda indywidualna JM Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł naukowy

 

Wybrane konferencje:

- XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Ja.My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność", Uniwersytet Wrocławski (wystąpienie: Ruchy nieformalne jako egzemplifikacja asertywnej kultury obywatelskiej? Przypadek oddolnych ruchów społecznych w Polsce), 09.2019

- XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Ja.My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność", Uniwersytet Wrocławski, przygotowanie i prowadzenie grupy tematycznej "Kultura obywatelska. Teorie i praktyki", 09.2019

- The 50th Annual ASEEES Convention, Boston, USA (paper: Local Activism in Poland and Serbia: Shape, Conditions, and Specificity, a Comparative Analysis), 12.2018, sent and expounded;

- The 2nd Riga Readings in Social Sciences “Baltic Sea Region: One Hundred Years On”, University of Latvia, Faculty of Social Sciences,Advanced Social and Political Research Institute (paper: From participatory culture to civic culture. The case of local social movements in Poland), 11.2018;

-"Kultura ma znaczenie", UMCS, Lublin, komitet organizacyjny, organizacja i prowadzenie panelu "Kultura obywatelska w działaniu", 11.2018;

- 19th International Scientific Conference "New problems of e-economy and e-society", Catholic University of Lublin (paper: Social campaigns in public media - a new dimension of communication in society), 05.2018;

- Lubelski Kongres Kultury; Galeria Labirynt in Lublin, komitet organizacyjny, organizacja i prowadzenie panelu "Od kultury uczestnictwa do kultury politycznej", 06.2017;

- Kongres Edukacji Medialnej, UMCS, Lublin, komitet organizacyny, 06.2016;

- V Transdisciplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Akademia Pomorska, Słupsk; organizacja i prowadzenie panelu "Badania jakościowe w polityce", 04.2016;

 

Inne:

- organzacja seminarium naukowego m.in z prof. Andrzej Leder (2015), UMCS;

- organizacja cyklu spotkań i wykładów w ramach cyklu "Sztuka i filozofia" (2014-2015), Galeria Labirynt w Lublinie;

 

 Pełnione funkcje/członkostwo w organizacjach: 

-  Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (od 2018)

- Zespół Oceniający Kampanie Społeczne w Polskim Radiu (2012-2015)

- Rada Programowa Galerii Labirynt w Lublinie (od 2013)

- Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (od 2013)

- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (od 2013)

- Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 2018)

 

Ukończone szkolenia (metodologia badań społecznych, zarządzanie projektami, kominkowanie społeczne):

06.2017 warsztaty metodologiczne “CZYTANIE MIASTA: transcyscyplinarne badania przestrzeni”, VI Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Uniwersytet Wrocławski;

11.2016 warsztaty metodologiczne „Analiza etnograficzna”, VI edycja warsztatów metodologicznych medioznawców, Uniwersytet Warszawski;

04, 2016 warsztaty metodologiczne “Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo”, V Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Akademia Pomorska, Słupsk;

11.2015 warsztaty metodologiczne „Analiza wizualna. Kultura wizualna”, V edycja warsztatów metodologicznych medioznawców, Uniwersytet Warszawski;

06. 2015 warsztaty metodologiczne “Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych”, IV Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu;

11.2014 warsztaty metodologiczne „Analiza semiologiczna”, IV edycja warsztatów metodologicznych medioznawców, Uniwersytet Warszawski;

09.2014 warsztaty metodologiczne "Krytyczna analiza danych", III Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Uniwersytet Zielonogórski;

01.2014 Wprowadzenie do coachingu, czyli jak zwiększyć samoświadomość i sposoby komunikacji z innymi” , Wydział Filozofii i Socjologii UMCS;

05-10.2013 „Szkoła ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania”, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa;

09.2012 „Analiza danych ankietowych” Predictive Solutions, Kraków;

10.2012 Aspekty finansowe oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym, Ster dla B+R”, Akademia Morska w Gdyni;

01.2012 „Bez paragrafów – pozaprawne instrumenty i metody wprowadzania polityk równościowych”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka;

07.2011 „Karuzela”, warsztaty dotyczące praw człowieka, instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inicjatywy obywatelskiej, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

01.2007 Warsztaty Umiejętności Trenerskich na poziomie zaawansowanym - "Trudne sytuacje szkoleniowe", Klub Myśli Społecznej Lewiatan w Warszawie;

12.2006 Warsztaty Umiejętności Trenerskich na poziomie zaawansowanym, "Procesy grupowe i praca w grupie", Klub Myśli Społecznej Lewiatan w Warszawie;

07.2006 Warsztaty Umiejętności Trenerskich, obejmujące m.in. zagadnienia dotyczące projektowania sesji szkoleniowej, modeli pracy trenera, praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń, Klub Myśli Społecznej Lewiatan w Warszawie;

04.2006 "Od pomysłu do projektu, czyli krok po kroku jak napisać dobry projekt", Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Lublinie, dotyczące zasad przygotowania i realizacji projektów unijnych;

 

Prowadzone zajęcia: polityka społeczna, socjologia, kultura obywatelska, badania społeczne w polityce, polityka równościowa

Autorka ekspertyz, tekstów naukowych i publicystycznych publikowanych m.in. w „Akcencie”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Zadrze”, „Femce”, „Kulturze Enter”, „Gazecie Wyborczej” oraz w pracach zbiorowych. Współorganizatorka i uczestniczka debat, spotkań i paneli dyskusyjnych. Trenerka z zakresu komunikacji społecznej i polityki równościowej. 

 

 


Działalność naukowa

Publikacje (wszystkie publikacje dostępne na https://umcs.academia.edu/AgnieszkaZietek)

Książki:

Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo, wyd. Universitas, 2013

Artykuły:

Agnieszka Ziętek, “They don’t work with people”. Authorities and the Civil Society in Contemporary Serbia  (w druku)

Agnieszka Ziętek, Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji, w: Rola administracji publicznej w zarządzaniu rewitalizacją miast., K. Kuć-Czajkowska, M. Sienkiewicz (red.), Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2022

Agnieszka Ziętek, Uniwersytet w czasie pandemii. Sytuacja akademiczek, w: Macierz/Matrix, 2022, A. Chromik, N. Giemza, K. Bojarska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022

Agnieszka Ziętek, Publiczne zarządzanie partycypacyjne. O narzędziach włączania obywateli w procesy decyzyjne, Studia Politologiczne nr 64/2022

Agnieszka Ziętek, Kampanie społeczne w mediach publicznych. Problem wykorzystania bezpłatnego czasu antenowego przez organizacje pożytku publicznego, Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, nr 17/2021

Agnieszka Ziętek, Partycypacja obywatelska w praktyce. Przypadek Kongresu Ruchów Miejskich, [w:] Partycypacja społeczna w procesie zmian, red. M. Michalczuk-Wlizło, Wyd. UMCS 2021

Agnieszka Ziętek, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Słowo wstępne, Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 27(2020)

Agnieszka Ziętek, Apparent Actions as a Degradation of Civic Culture?Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 27(2020)

Agnieszka Ziętek, Ruchy protestu jako przykład asertywnej kultury obywatelskiej. Przypadek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol 65(1)/2020

Agnieszka Ziętek, Otoczenie społeczne a decyzje podejmowane przez władze lokalne. W poszukiwaniu warunków skutecznej partycypacji obywatelskiej, Społeczeństwo i Polityka, nr 3(60)/2019

Agnieszka Ziętek, Dialog obywatelski. Czy potrzebujemy redefinicji pojęcia? E-politikon, nr 29/2019

Agnieszka Ziętek, O polityce i nowej metodologii jej badań. Przykład nieformalnych ruchów społecznych, [w:] Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, W.Bulira (red.), Lublin 2018

Agnieszka Ziętek, Mikołaj Lewicki, Maria Rogaczewska,Stimulating Social and Economic Development through Culture: An Analysis of Twelve Cultural Initiatives Oriented Towards Transforming Their Local Environment, [w:] Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason, I. Stokfiszewski (ed.), Institute for Advanced Study, Warsaw 2017

Agnieszka Ziętek,Mikołaj Lewicki, Maria Rogaczewska, Kultura i rozwój - podsumowanie projektu badawczego, [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Inicjatywa sąsiedzka "Kultura na Sielcach", [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4, [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Activation of the Academic Potential of the City: 'Student in the City. Culture and Education Project', [w:] Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin, (ed.) Zbigniew Pastuszak, Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk, ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin, 2015

Agnieszka ZiętekGranice wolności - granice cenzury,[w:] Katalog Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry", Lublin 2015

Agnieszka Ziętek, Kultura na Lubelszczyźnie, [w:] Lubelskie pod lupą, Instytut Obywatelski, 2015; http://www.instytutobywatelski.pl/23270/lupa-instytutu/kultura-na-lubelszczyznie

Agnieszka Ziętek, Aktywizacja akademickiego potencjału miasta. Projekt „Student w mieście. Kultura i edukacja”, [w:] Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Krzysztof Żuk, Mariusz Sagan (red.), Lublin 2014

Agnieszka Ziętek, Krytyczne, zaangażowane, otwarte? Działania artystyczne i instytucje sztuki wobec otoczenia społecznego, [w:] Skuteczność sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Tomasz Załuski (red.), Łódź 2014

Agnieszka Ziętek, Kilka uwag o performowaniu zmiany społecznej, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Giełda w Elizówce, czyli od jarmarku do sztuki zaangażowanej, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Lubartowska odleciała w chmury, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Agnieszka Ziętek, Baudrillard and Politics – from the Breakthrough of 1989 to September 11, 2001, [w:] International Journal of Baudrillard Studies, ed. G. Coulter, Volume 9, Number 3

Agnieszka Ziętek, Obsceniczne piękno i transestetyzacja w filozofii Jeana Baudrillarda, [w:] Colloquia Communia, red. J. Mizińska, M. Kardaczyńska, nr 1-2 (90-91), Toruń 2012

Agnieszka Ziętek, „Zapomnieć Foucaulta”, czyli Michela Foucaulta i Jeana Baudrillarda koncepcja władzy, [w:] Festiwal Filozofii: Foucault, Deleuze, Derrida, B. Banasiak, K. M. Jaksender, A. Kucner (red.), Toruń 2011

Agnieszka Ziętek, Media wobec (hiper)rzeczywistości w ujęciu Jeana Baudrillarda, [w:] Granice w kulturze, A. Radomski, R. Bomba (red.), Lublin 2010

Agnieszka Ziętek, Słowo na „F”, [w:] Zadra, nr3-4 (44-45) 2010

Agnieszka Ziętek, Filozofia wobec 9/11. Jacques Derrida i Jurgen Habermas o terroryzmie, [w:] Kultura i Historia, nr 16/2009

Agnieszka Ziętek, Oblicza miasta, [w:] Kultura Enter. Miesięcznik Wymiany Idei, nr 01, sierpień 2008

Agnieszka Ziętek, Tożsamość płciowa w warunkach transformacji społecznej, [w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, I. Borowik, K. Leszczyńska (red.), Nomos 2007

Agnieszka Ziętek, Polska bez kobiet? O statusie kobiety we współczesnym społeczeństwie, [w:] Uniwersytet Krytyczny, nr 02/2005

Recenzje:

Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia. Technologiczne (Hipo)centrum świata, [w:] Akcent, nr 3 (117) 2009

Samotność w tłumie cytatów, [w:] Przegląd Kulturoznawczy 4/2008, Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk; recenzja książki W. Godzica, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007

Hasła encyklopedyczne:

Postmodernizm, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Społeczeństwo konsumpcyjne, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Badania ilościowe, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Tłumaczenia:

Adam Chmielewski, Interrupted Reconciliation and the Struggle for Recognition. Germany and Poland in the European Union, współtłumaczenie artykułu, w: Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, nr II/ 2008

Ekspertyzy naukowe:

Działania edukacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny, w ramach projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, 2012

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw, w ramach projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, 2012

Publicystyka i inne

Czy władza słucha ludzi? Dziennik Wschodni 28.11.2020 

Polemika w sprawie Górek Czechowskich, Gazeta Wyborcza Lublin, 18.02.2019 

Sprzeciw w sprawie referendum nt przyszłości Górek Czechowskich, Gazeta Wyborcza Lublin, 14.01.2019

 Lublin miastem galerii handlowych, Dziennik Wschodni, 19.03.2018

O działaniach prowadzonych w ramach Pracowni Sztuki Społecznie Zaangażowanej „Rewiry” z jej twórcą Szymonem Pietrasiewiczem rozmawia Agnieszka Ziętek, [w:] Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, nr 1(10)/2015

Ideologie i konserwy. 19. Konfrontacje teatralne, [w:] Dziennik Opinii, 12.2014

Kultura akademicka czy korporacyjna, [w:] Dziennik Opinii, 06.2014

Zapomnij o teatrze, [w:] Dzinnik Opinii, 11.2013 


Ogłoszenia