Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Ziętek

dr Agnieszka Ziętek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FILOZOFII I SOCJOLOGII POLITYKI
Telefon
81 537 60 44
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://miasto21wieku.wordpress.com
https://independent.academia.edu/AgnieszkaZietek
Konsultacje

 


Konsultacje w sesji letniej:


wtorek, 26.06, godz. 14.00-15.30


poniedziałek, 2.07, godz. 14.00-15.30


poniedziałek, 9.07, godz. 14.00-15.30


Pok 221


UWAGA: Warunkiem podstawowym do uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (przy 30 godzinnym wymiarze zajęć). Studenci posiadający IOS mają obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50% zajęć. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest odrobienie "nadprogramowych" nieobecności (ale nieprzekraczających wymiaru 50%).


Frekwencja poniżej 50% (niezależnie od posiadania IOSu) powoduje nieklasyfikowanie studenta. 

Adres

Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-110 Lublin

O sobie

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki. W 2011 roku obroniła doktorat pod kierunkiem prof. Jana Hudzika. Zajmuje się problemtyką z pogranicza socjologii, politologii i teorii kultury (w szczególności socjologia  i filzofia polityki, socjologia miasta). Realizuje badania z zakresu partycypacji społecznej, polityki kulturalnej i równościowej, jak również społecznych i politycznych oddziaływań i uwikłań sztuki.

Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, m.in.:

 - Kultura i rozwój (Instytut Studiów Zaawansowanych; badania jakościowe, koordynacja grup badawczych)

- Pracownia Sztuki Społecznie Zaangażowanej „Rewiry” (Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, Centrum Kultury w Lublinie; badania jakościowe)

- EUniverCities (UM w Lublinie)

- UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (UMCS; trenerka)

- Miasto 2.1. Kultura-edukacja-partycypacja (koordynatorka)

- Student w mieście: kultura i edukacja (koordynacja, badania ilościowe i jakościowe)

- Międzynarodowy Festiwal Transeuropa (Towarzystwo Edukacji Kulturalnej)

- Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny (Urząd Marszłkowski w Lublinie; ekspert)

 

Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu LLP Erasmus na realizację wykładów w Univerisidad de Alcala w Hiszpanii w 2012 roku. 

Autorka ekspertyz, tekstów naukowych i publicystycznych publikowanych m.in. w „Akcencie”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Zadrze”, „Femce”, „Kulturze Enter”, „Gazecie Wyborczej” oraz w pracach zbiorowych. Współorganizatorka i uczestniczka debat, spotkań i paneli dyskusyjnych. Trenerka z zakresu komunikacji społecznej i polityki równościowej. 

Pełnione funkcje: 

- Członkini Zespołu Oceniającego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu

- Rada Programowa Galerii Labirynt w Lublinie

- Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Prowadzone zajęcia: polityka społeczna, nauka o komunikowaniu, socjologia mediów, komunikowanie wizualne, socjologia


Działalność naukowa

Publikacje:

Książki:

Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo, wyd. Universitas, 2013

Artykuły:

Mikołaj Lewicki, Maria Rogaczewska, Agnieszka Ziętek, How Culture Activates Social and Economic Development: Analysis of 12 Cultural Initiatives Oriented Towards Transforming Their Local Surroundings, [w:] Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason, I. Stokfiszewski (ed.), Institute for Advanced Study, Warsaw 2017

 Agnieszka Ziętek,Mikołaj Lewicki, Maria Rogaczewska, Kultura i rozwój - podsumowanie projektu badawczego, [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Inicjatywa sąsiedzka "Kultura na Sielcach", [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4, [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Activation of the Academic Potential of the City: 'Student in the City. Culture and Education Project', [w:] Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin, (ed.) Zbigniew Pastuszak, Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk, ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin 2015

Granice wolności - granice cenzury, [w:] Katalog Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry", Lublin 2015

Kultura na Lubelszczyźnie, [w:] Lubelskie pod lupą, Instytut Obywatelski, 2015; http://www.instytutobywatelski.pl/23270/lupa-instytutu/kultura-na-lubelszczyznie

Aktywizacja akademickiego potencjału miasta. Projekt „Student w mieście. Kultura i edukacja”, [w:] Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Krzysztof Żuk, Mariusz Sagan (red.), Lublin 2014

Krytyczne, zaangażowane, otwarte? Działania artystyczne i instytucje sztuki wobec otoczenia społecznego, [w:] Skuteczność sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Tomasz Załuski (red.), Łódź 2014

Kilka uwag o performowaniu zmiany społecznej, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Ulica Grygowej wymazana gumką, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Giełda w Elizówce, czyli od jarmarku do sztuki zaangażowanej, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Lubartowska odleciała w chmury, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Baudrillard and Politics – from the Breakthrough of 1989 to September 11, 2001, [w:] International Journal of Baudrillard Studies, ed. G. Coulter, Volume 9, Number 3

Obsceniczne piękno i transestetyzacja w filozofii Jeana Baudrillarda, [w:] Colloquia Communia, red. J. Mizińska, M. Kardaczyńska, nr 1-2 (90-91), Toruń 2012

Zapomnieć Foucaulta”, czyli Michela Foucaulta i Jeana Baudrillarda koncepcja władzy, [w:] Festiwal Filozofii: Foucault, Deleuze, Derrida, B. Banasiak, K. M. Jaksender, A. Kucner (red.), Toruń 2011

Media wobec (hiper)rzeczywistości w ujęciu Jeana Baudrillarda, [w:] Granice w kulturze, A. Radomski, R. Bomba (red.), Lublin 2010

Słowo na „F”, [w:] Zadra, nr3-4 (44-45) 2010

Filozofia wobec 9/11. Jacques Derrida i Jurgen Habermas o terroryzmie, [w:] Kultura i Historia, nr 16/2009

Oblicza miasta, [w:] Kultura Enter. Miesięcznik Wymiany Idei, nr 01, sierpień 2008

Tożsamość płciowa w warunkach transformacji społecznej, [w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, I. Borowik, K. Leszczyńska (red.), Nomos 2007

Polska bez kobiet? O statusie kobiety we współczesnym społeczeństwie, [w:] Uniwersytet Krytyczny, nr 02/2005

Recenzje:

Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia. Technologiczne (Hipo)centrum świata, [w:] Akcent, nr 3 (117) 2009

Samotność w tłumie cytatów, [w:] Przegląd Kulturoznawczy 4/2008, Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk; recenzja książki W. Godzica, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007

Hasła encyklopedyczne:

Postmodernizm, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Społeczeństwo konsumpcyjne, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Badania ilościowe, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Tłumaczenia:

Adam Chmielewski, Interrupted Reconciliation and the Struggle for Recognition. Germany and Poland in the European Union, współtłumaczenie artykułu, w: Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, nr II/ 2008

Ekspertyzy naukowe:

Działania edukacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny, w ramach projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, 2012

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw, w ramach projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, 2012

Inne: 

Ideologie i konserwy. 19. Konfrontacje teatralne, [w:] Dziennik Opinii, 12.2014

Kultura akademicka czy korporacyjna, [w:] Dziennik Opinii, 06.2014

Zapomnij o teatrze, [w:] Dzinnik Opinii, 11.2013 


Ogłoszenia

Zakład Filozofii i Socjologii, Stowarzyszenie Dobrych Prakty Społecznych "Zmiana" oraz Galeria Labirynt zapraszają do udziału w konferencji "Miasto XXI wieku. Teoria i praktyka", odbywającej się w dniach 8-9 października 2015 roku oraz warsztatch z lokalnego aktywizmu i partycypacji społecznej. Szczegóły: https://miasto21wieku.wordpress.com

Program:

8 października, czwartek
godz. 10.00 -13.00, obrady plenarne: Polityki miejskie, Wydział Politologii, UMCS
dr Joanna Hołda “Miastotwócza rola przemysłów kreatywnych”
dr Maciej Rajewski “Nieformalne grupy społeczne oraz jednostki integracji jako przedmiot badań antropologii miasta”
dr Ewelina Kancik “Wykorzystanie narzędzi internetowych w budowaniu wizerunku miasta”
dr Katarzyna Kuć-Czajkowska “Miasta obywatelskie: pozorowana czy skuteczna metoda zarządzania”
godz. 14.30-17.00, obrady plenarne: Miasto obywatelskie, Galeria Labirynt
dr Przemysław Pluciński “Przyczynek do badań miejskich ruchów społecznych: o podstawowych problemach teoretyczno-metodologicznych”
Hana Gill-Piątek “Dać im rękę…, czyli nieco o budżetach partycypacyjnych i marzeniach o miejskiej wspólnocie”
dr Paweł Kubicki “Wynajdywanie miejskości: polskie ruchy miejskie”
dr Agnieszka Michalska-Żyła “Budżet partycypacyjny jako narzędzie współdziałania na rzecz rozwoju miasta”
9 października, piątek
godz. 10.00-13.00, obrady plenarne: Kultura w mieście, Galeria Labirynt
prof. dr hab. Ewa Rewers “Miasto ekocentryczne jako idea polityczna i/lub kulturowa”
dr hab. Paweł Możdżyński “Miasto i tożsamość (późno)nowoczesna. Architektura, znaczenia, ciała”
dr Joanna Wowrzeczka “Włącz Kulturę! – społeczne i kulturowe rozwijanie trudnego miasta”
dr Justyna Syroka “HERstory – Kalina. Pierwszy lubelski szlak herstoryczny”
 

Warsztaty z partycypacji społecznej: od 7 do 9 października, pełny opis: https://miasto21wieku.wordpress.com/warsztaty/