Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Ziętek

dr Agnieszka Ziętek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Telefon
81 537 60 44
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://miasto21wieku.wordpress.com
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Zietek
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 21/22, czwartek, 16.15-18.15, platforma MST:


 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2066a2b30dcb4d72b612a5d6aefa9d1b%40thread.tacv2/conversations?groupId=d29c7e8f-0103-4bf1-b200-656c10039dc1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Bardzo proszę o wcześniejsze umawianie się przez e-mail. 


UWAGA: Warunkiem podstawowym do uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (przy 30 godzinnym wymiarze zajęć). Studenci posiadający IOS mają obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50% zajęć. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest odrobienie "nadprogramowych" nieobecności (ale nieprzekraczających wymiaru 50%).


Frekwencja poniżej 50% (niezależnie od posiadania IOSu) powoduje nieklasyfikowanie studenta. 

Adres

ul. Głęboka 45 Lublin
20-110 Lublin

O sobie

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej. W 2011 roku obroniła doktorat pod kierunkiem prof. Jana Hudzika. Zajmuje się problemtyką z pogranicza socjologii i politologii (w szczególności socjologia i filzofia polityki, socjologia miasta, socjologia ruchów społecznych, kultura obywatelska). Realizuje badania z zakresu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, polityki równościowej, jak również społecznych i politycznych oddziaływań i uwikłań sztuki.

Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, m.in.:

 „Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny”, NCN (n2020/04/X/HS5/00670), kierownik projektu, 2020-21;

- "Kultura i rozwój"; NCK (nr 60453/14 oraz 05780/15), realizowany przez Instytut Studiów Zaawansowanych w latach 2014-2016; wykonawca (udział w opracowaniu metodologii badawczej, koordynacja grup badawczych, realizacja badań jakościowych);

- Pracownia Sztuki Społecznie Zaangażowanej „Rewiry”, NCK (nr 06980/13), realizowany przez  Towarzystwo Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Kultury w Lublinie w latach 2011-13; wykonawca (opracowanie metodologii badań, realizacja badań jakościowych);

- EUniverCities, 2013-2014, Urząd Miasta w Lublinie;

- "UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy", 2012-2015, realizacja UMCS, wykonawca (trenerka z zakresu polityki równościowej i antydyskryminacynej);

- "Miasto 2.1. Kultura-edukacja-partycypacja", 2015, realizowany przez Wydział Politologii UMCS, inicjtorka i koordynatorka; działania zrealizowne w ramach projektu zostały zakwalifikowane jako modelowe w zakresie m.in interdyscyplinarności w ramach projektu Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions;

https://miasto21wieku.wordpress.com/idea/

- "Student w mieście: kultura i edukacja", 2013, realizowany przez Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, koordynacja, realizacja badań ilościowych i jakościowych; https://studentwmiescie.wordpress.com/

- Międzynarodowy Festiwal Transeuropa, 2011-2012, realizowany przez Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, współorganizacja, prowadzenie wykładów i spotkań;

- Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny, 2010-2013, realizowany przez Urząd Marszłkowski w Lublinie; opracowanie ekspertyz; http://kil.lubelskie.pl/

 Stypendia i pobyty badawcze:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, stypendium na realizację badań w ramach projektu "The social movements and nongovernmental organizations in Serbia: shape, condition and activity towards the trauma of the 90s", University of Belgrade, Serbia; 01.10.2018-31.03.2019

LLP Erasmus programme, Univerisidad de Alcala, Spain, kwiecień 2012

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego na przygotowanie i publikację książki:  “Jean Baudrillard wobec współczesności. Politka, media, społeczeństwo", 2013

 Wybrane konferencje:

- XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Ja.My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność", Uniwersytet Wrocławski (wystąpienie: Ruchy nieformalne jako egzemplifikacja asertywnej kultury obywatelskiej? Przypadek oddolnych ruchów społecznych w Polsce), 09.2019

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Ja.My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność", Uniwersytet Wrocławski, przygotowanie i prowadzenie grupy tematycznej "Kultura obywatelska. Teorie i praktyki", 09.2019

- The 50th Annual ASEEES Convention, Boston, USA (paper: Local Activism in Poland and Serbia: Shape, Conditions, and Specificity, a Comparative Analysis), 12.2018, sent and expounded;

- The 2nd Riga Readings in Social Sciences “Baltic Sea Region: One Hundred Years On”, University of Latvia, Faculty of Social Sciences,Advanced Social and Political Research Institute (paper: From participatory culture to civic culture. The case of local social movements in Poland), 11.2018;

-"Kultura ma znaczenie", UMCS, Lublin, komitet organizacyjny, organizacja i prowadzenie panelu "Kultura obywatelska w działaniu", 11.2018;

- 19th International Scientific Conference "New problems of e-economy and e-society", Catholic University of Lublin (paper: Social campaigns in public media - a new dimension of communication in society), 05.2018;

- Lubelski Kongres Kultury; Galeria Labirynt in Lublin, komitet organizacyjny, organizacja i prowadzenie panelu "Od kultury uczestnictwa do kultury politycznej", 06.2017;

- Kongres Edukacji Medialnej, UMCS, Lublin, komitet organizacyny, 06.2016;

- V Transdisciplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Akademia Pomorska, Słupsk; organizacja i prowadzenie panelu "Badania jakościowe w polityce", 04.2016;

 Inne:

- organzacja seminarium naukowego m.in z prof. Andrzej Leder (2015), UMCS;

- organizacja cyklu spotkań i wykładów w ramach cyklu "Sztuka i filozofia" (2014-2015), Galeria Labirynt w Lublinie;

 Pełnione funkcje/członkostwo w organizacjach: 

-  Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (od 2018)

- Zespół Oceniający Kampanie Społeczne w Polskim Radiu (2012-2015)

- Rada Programowa Galerii Labirynt w Lublinie (od 2013)

- Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (od 2013)

- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (od 2013)

- Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 2018)

Ukończone szkolenia (metodologia badań społecznych, zarządzanie projektami, kominkowanie społeczne):

06.2017 warsztaty metodologiczne “CZYTANIE MIASTA: transcyscyplinarne badania przestrzeni”, VI Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Uniwersytet Wrocławski;

11.2016 warsztaty metodologiczne „Analiza etnograficzna”, VI edycja warsztatów metodologicznych medioznawców, Uniwersytet Warszawski;

04, 2016 warsztaty metodologiczne “Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo”, V Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Akademia Pomorska, Słupsk;

11.2015 warsztaty metodologiczne „Analiza wizualna. Kultura wizualna”, V edycja warsztatów metodologicznych medioznawców, Uniwersytet Warszawski;

06. 2015 warsztaty metodologiczne “Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych”, IV Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu;

11.2014 warsztaty metodologiczne „Analiza semiologiczna”, IV edycja warsztatów metodologicznych medioznawców, Uniwersytet Warszawski;

09.2014 warsztaty metodologiczne "Krytyczna analiza danych", III Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Uniwersytet Zielonogórski;

01.2014 „Wprowadzenie do coachingu, czyli jak zwiększyć samoświadomość i sposoby komunikacji z innymi” , Wydział Filozofii i Socjologii UMCS;

05-10.2013 „Szkoła ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania”, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa;

09.2012 „Analiza danych ankietowych” Predictive Solutions, Kraków;

10.2012 Aspekty finansowe oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym, „Ster dla B+R”, Akademia Morska w Gdyni;

01.2012 „Bez paragrafów – pozaprawne instrumenty i metody wprowadzania polityk równościowych”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka;

07.2011 „Karuzela”, warsztaty dotyczące praw człowieka, instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inicjatywy obywatelskiej, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

01.2007 Warsztaty Umiejętności Trenerskich na poziomie zaawansowanym - "Trudne sytuacje szkoleniowe", Klub Myśli Społecznej Lewiatan w Warszawie;

12.2006 Warsztaty Umiejętności Trenerskich na poziomie zaawansowanym, "Procesy grupowe i praca w grupie", Klub Myśli Społecznej Lewiatan w Warszawie;

07.2006 Warsztaty Umiejętności Trenerskich, obejmujące m.in. zagadnienia dotyczące projektowania sesji szkoleniowej, modeli pracy trenera, praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń, Klub Myśli Społecznej Lewiatan w Warszawie;

04.2006 "Od pomysłu do projektu, czyli krok po kroku jak napisać dobry projekt", Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Lublinie, dotyczące zasad przygotowania i realizacji projektów unijnych;

Prowadzone zajęcia: polityka społeczna, socjologia, kultura obywatelska, badania społeczne w polityce, polityka równościowa

Autorka ekspertyz, tekstów naukowych i publicystycznych publikowanych m.in. w „Akcencie”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Zadrze”, „Femce”, „Kulturze Enter”, „Gazecie Wyborczej” oraz w pracach zbiorowych. Współorganizatorka i uczestniczka debat, spotkań i paneli dyskusyjnych. Trenerka z zakresu komunikacji społecznej i polityki równościowej. 

 


Działalność naukowa

Publikacje (wszystkie publikacje dostępne na https://umcs.academia.edu/AgnieszkaZietek)

Książki:

Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo, wyd. Universitas, 2013

Artykuły:

Agnieszka Ziętek, “They don’t work with people”. Authorities and the Civil Society in Contemporary Serbia  (w druku)

Agnieszka Ziętek, Publiczne zarządzanie partycypacyjne. O narzędziach włączania obywateli w procesy decyzyjne, Studia Politologiczne nr 64/2022

Agnieszka Ziętek, Kampanie społeczne w mediach publicznych. Problem wykorzystania bezpłatnego czasu antenowego przez organizacje pożytku publicznego, Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, nr 17/2021

Agnieszka Ziętek, Partycypacja obywatelska w praktyce. Przypadek Kongresu Ruchów Miejskich, [w:] Partycypacja społeczna w procesie zmian, red. M. Michalczuk-Wlizło, Wyd. UMCS 2021

Agnieszka Ziętek, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Słowo wstępne, Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 27(2020)

Agnieszka Ziętek, Apparent Actions as a Degradation of Civic Culture?Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 27(2020)

Agnieszka Ziętek, Ruchy protestu jako przykład asertywnej kultury obywatelskiej. Przypadek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol 65(1)/2020

Agnieszka Ziętek, Otoczenie społeczne a decyzje podejmowane przez władze lokalne. W poszukiwaniu warunków skutecznej partycypacji obywatelskiej, Społeczeństwo i Polityka, nr 3(60)/2019

Agnieszka Ziętek, Dialog obywatelski. Czy potrzebujemy redefinicji pojęcia? E-politikon, nr 29/2019

Agnieszka Ziętek, O polityce i nowej metodologii jej badań. Przykład nieformalnych ruchów społecznych, [w:] Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, W.Bulira (red.), Lublin 2018

Agnieszka Ziętek, Mikołaj Lewicki, Maria Rogaczewska,Stimulating Social and Economic Development through Culture: An Analysis of Twelve Cultural Initiatives Oriented Towards Transforming Their Local Environment, [w:] Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason, I. Stokfiszewski (ed.), Institute for Advanced Study, Warsaw 2017

Agnieszka Ziętek,Mikołaj Lewicki, Maria Rogaczewska, Kultura i rozwój - podsumowanie projektu badawczego, [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Inicjatywa sąsiedzka "Kultura na Sielcach", [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj, Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4, [w:] Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, (red.) Hausner J., Stokfiszewski, I.,Jasińska I., Lewicki M., Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa–Kraków 2016

Agnieszka Ziętek, Activation of the Academic Potential of the City: 'Student in the City. Culture and Education Project', [w:] Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin, (ed.) Zbigniew Pastuszak, Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk, ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin, 2015

Agnieszka ZiętekGranice wolności - granice cenzury,[w:] Katalog Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry", Lublin 2015

Agnieszka Ziętek, Kultura na Lubelszczyźnie, [w:] Lubelskie pod lupą, Instytut Obywatelski, 2015; http://www.instytutobywatelski.pl/23270/lupa-instytutu/kultura-na-lubelszczyznie

Agnieszka Ziętek, Aktywizacja akademickiego potencjału miasta. Projekt „Student w mieście. Kultura i edukacja”, [w:] Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Krzysztof Żuk, Mariusz Sagan (red.), Lublin 2014

Agnieszka Ziętek, Krytyczne, zaangażowane, otwarte? Działania artystyczne i instytucje sztuki wobec otoczenia społecznego, [w:] Skuteczność sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Tomasz Załuski (red.), Łódź 2014

Agnieszka Ziętek, Kilka uwag o performowaniu zmiany społecznej, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Giełda w Elizówce, czyli od jarmarku do sztuki zaangażowanej, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Lubartowska odleciała w chmury, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, S. Hejno (red.), Lublin 2012

Agnieszka Ziętek, Baudrillard and Politics – from the Breakthrough of 1989 to September 11, 2001, [w:] International Journal of Baudrillard Studies, ed. G. Coulter, Volume 9, Number 3

Agnieszka Ziętek, Obsceniczne piękno i transestetyzacja w filozofii Jeana Baudrillarda, [w:] Colloquia Communia, red. J. Mizińska, M. Kardaczyńska, nr 1-2 (90-91), Toruń 2012

Agnieszka Ziętek, „Zapomnieć Foucaulta”, czyli Michela Foucaulta i Jeana Baudrillarda koncepcja władzy, [w:] Festiwal Filozofii: Foucault, Deleuze, Derrida, B. Banasiak, K. M. Jaksender, A. Kucner (red.), Toruń 2011

Agnieszka Ziętek, Media wobec (hiper)rzeczywistości w ujęciu Jeana Baudrillarda, [w:] Granice w kulturze, A. Radomski, R. Bomba (red.), Lublin 2010

Agnieszka Ziętek, Słowo na „F”, [w:] Zadra, nr3-4 (44-45) 2010

Agnieszka Ziętek, Filozofia wobec 9/11. Jacques Derrida i Jurgen Habermas o terroryzmie, [w:] Kultura i Historia, nr 16/2009

Agnieszka Ziętek, Oblicza miasta, [w:] Kultura Enter. Miesięcznik Wymiany Idei, nr 01, sierpień 2008

Agnieszka Ziętek, Tożsamość płciowa w warunkach transformacji społecznej, [w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, I. Borowik, K. Leszczyńska (red.), Nomos 2007

Agnieszka Ziętek, Polska bez kobiet? O statusie kobiety we współczesnym społeczeństwie, [w:] Uniwersytet Krytyczny, nr 02/2005

Recenzje:

Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia. Technologiczne (Hipo)centrum świata, [w:] Akcent, nr 3 (117) 2009

Samotność w tłumie cytatów, [w:] Przegląd Kulturoznawczy 4/2008, Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk; recenzja książki W. Godzica, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007

Hasła encyklopedyczne:

Postmodernizm, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Społeczeństwo konsumpcyjne, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Badania ilościowe, [w:] Pojęcia, metody i teorie polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), tom I, [w ramach:] Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Tłumaczenia:

Adam Chmielewski, Interrupted Reconciliation and the Struggle for Recognition. Germany and Poland in the European Union, współtłumaczenie artykułu, w: Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, nr II/ 2008

Ekspertyzy naukowe:

Działania edukacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny, w ramach projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, 2012

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw, w ramach projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, 2012

Publicystyka i inne

Czy władza słucha ludzi? Dziennik Wschodni 28.11.2020 

Polemika w sprawie Górek Czechowskich, Gazeta Wyborcza Lublin, 18.02.2019 

Sprzeciw w sprawie referendum nt przyszłości Górek Czechowskich, Gazeta Wyborcza Lublin, 14.01.2019

 Lublin miastem galerii handlowych, Dziennik Wschodni, 19.03.2018

O działaniach prowadzonych w ramach Pracowni Sztuki Społecznie Zaangażowanej „Rewiry” z jej twórcą Szymonem Pietrasiewiczem rozmawia Agnieszka Ziętek, [w:] Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, nr 1(10)/2015

Ideologie i konserwy. 19. Konfrontacje teatralne, [w:] Dziennik Opinii, 12.2014

Kultura akademicka czy korporacyjna, [w:] Dziennik Opinii, 06.2014

Zapomnij o teatrze, [w:] Dzinnik Opinii, 11.2013 


Ogłoszenia