Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Sidor

dr Monika Sidor
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Telefon
(81) 5376027
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:


wtorek: 12:00 - 13:00 pokój 5.29


 


                        Date of my office hours in the summer semester 2022/2023:Tuesday: 13:00 - 14:00 room no. A.5.29


                              


                     


                                                     


 


                                                      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Dr Monika Barbara Sidor – politolog i socjolog, absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), a także Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego.

ZAINTERSOWANIA BADAWCZE: 
samorząd terytorialny, partycypacja społeczna, organizacje pozarządowe, samorządowa myśl polityczna, gospodarka komunalna

WYBRANE PUBLIKACJE:

M. Sidor, The Local Identity — The Case of Councilors from Lubelskie Municipalities and Counties’ (sciendo.com), "Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny" 2022, vol. 10, nr 2, s. 51-61 DOI:10.2478/ppsr-2022-0012

M. Sidor, Partycypacja protestu podczas pandemii COVID-19 w wybranych polskich miastach | Instytut Europy Środkowej (ies.lublin.pl), "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2022, nr 3, s. 37-59 DOI:10.36874/RIESW.2022.3.2 

K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, J. Wasil, Partycypacja w procesie rewitalizacji na przykładzie katowickiego osiedla Nikiszowiec, [w:] Rola administracji publicznej w zarządzaniu rewitalizacją miast. Doświadczenia Polski i Mołdawii, red. M.W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Lublin-Leova 2022, s. 85-104.

M. Sidor, Analiza celowa: BEZDOMNOŚĆ - WYZWANIE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA (kielce.pl)  polskich miast, opublikowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnego im. Jerzego Regulskiego, nr 9/2022.

M. Sidor, D. Abdelhafez, Administrative Sciences | Free Full-Text | NGO–Public Administration Relationships in Tackling the Homelessness Problem in the Czech Republic and Poland (mdpi.com) "Administrative Sciences", March 2021, Vol. 11, Issue 1.

 J. Wasil, M. Sidor, Effectiveness of chosen participation tools as a form of governance - Lublin City case study (w:) Local governance - ideas, concepts, experiences and goals for the future, red. J. Sroka, J. Podgórska-Rykała , M. Zabdyr-Jamróz, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021, s. 231 - 261.

M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation, "Lex localis - Journal of Local Self-Government" October 2020, Vol. 18, Issue 4, s. 625-645.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil,  Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji – oczekiwania versus rzeczywistość (researchgate.net), „Athenaeum” Polskie Studia Politologiczne 2020, nr 66 (2),  ss. 20-34.

M. Sidor, Rola jednostek pomocniczych w Lublinie w latach 2006–2014,  "Samorząd Terytorialny" 2019, nr 11, s. 38-56.

M. Sidor, Hasła:  budżet partycypacyjny, jednostka pomocnicza gminy, koabitacja w samorządzie gminnym, osiedle, (w:) Encyklopedia administracji publicznej, red. Jolanta Itrych-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa 2018, ss. 36, 84, 89, 138 - 139.

M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, (Bez)partyjne podłoże koabitacji konfliktowej w polskich gminach, (w:) Maendry współczesnego systemu partyjnego w Polsce, red. K. Kamińska -Karolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2018, ss. 129 -146.

J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, (PDF) Consequences of the Electoral System in Polish Municipalities – Pathologies and Abuses (researchgate.net), "Polish Political Science Yearbook”  2018, nr 3 (47) ss. 477-490.                      

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 250.

K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, J. Wasil, Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 10, ss. 30-46.              

J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego | Kwartalnik naukowy Studia Regionalne i Lokalne (uw.edu.pl), „Studia Regionalne i Lokalne” 2017, nr 4 (70), ss. 41- 62.                                                   

K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, M. Sidor, Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy - Acta Politica Polonica - Volume 41, Issue 3 (2017) - CEJSH - Yadda (icm.edu.pl) ,„Acta Politica Polonica" 2017, nr 3 (41), s. 31-54.                       

M. Sidor, Zlecania zadań organizacjom pozarządowym - doświadczenia największych polskich miast, (w) Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017, ss. 599 - 612.

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

M. Sidor, Процесс укрепления демократии на локальном\местном уровне - напримере крупнейших польских городов (The process of enhancing municipal democracy in Poland - experiences of  the largest Polish cities), (w) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, red. И. В. Фролова, Л. И. Газизова, Н. А. Евдокимов, Ufa 2016.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Wpływ rozwiązań przyjętych w "Kodeksie wyborczym" na zjawisko koabitacji w gminach | Polityka i Społeczeństwo (ur.edu.pl), „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3(13), s. 151-164.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, The Position of Local Leaders in Poland – The Relationship Between Councilors and The Mayor, Wydawnictwo NISPAcee, Tbilisi 2015, Georgia (ISBN 978-80-89013-77-7), ss. 15.

M. Sidor, Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty - praktyczne zastosowanie, (w:) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 891 – 906.

M. Sidor, Budżet partycypacyjny – doświadczenia największych polskich miast, (w:)  Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania, red. K. Kuć – Czajkowska, M. Sidor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 37 – 62.

M. Sidor, Cooperation of Local and Regional Government with Non-Governmental Organisations in Poland, Wydawnictwo NISPAcee, Belgrad 2013, ISBN 978-80-89013-68-5

M. Sidor, The Influence of Major Political Parties on Direct Mayoral Elections in Poland's Largest Cities, Wydawnictwo NISPAcee, Ohrid 2012, ISBN 978-80-89013-63-0 


M. Sidor, The process of enhancing citizens’ participation in local government in Poland, (w:) “Socialiniai Tyrimai. Social Research” 2012, nr 3, ss. 87-97, ISSN 13923110 Wydawnictwo Siaulia University. – otrzymanie nagrody za najlepszy artykuł młodego naukowca 


M. Sidor, K. Kuć- Czajkowska, Sukcesy wyborcze prezydentów miast – predyspozycje menadżerskie czy brak kontrkandydatów (w:) Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska – Rytko, S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 335 – 357. 

M. Sidor, K. Kuć- Czajkowska, Bezpośrednie wybory prezydentów największych miast w Polsce, (w:) XX lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Radzik - Maruszak, K. Mieczkowska-Czerniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 579 – 608. 

Hasła encyklopedyczne: Euroregion, Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego, Wojewoda, Województwo (w:) Encyklopedii politologii, T. II, Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok - Olszewska, W. Sokół., Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

M. Sidor, Cooperation between Local Government and Non-Governmental Organizations in Solving Social Problems in Poland, Wydawnictwo NIDA, Nation Institute of Public Administration, Bangkok 2012, Thailand. 


M. Sidor, The Local Referendum in Poland After 20 Years of Transformation, [in:] Public Administration of the Future, Paper from the 19th NISPAcee Annual Conference, NISPA, Varna, Bulgaria 2011, ISBN: 978-80-89013-55-5. 


M. Sidor, Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2010. 

NAGRODY, OSIĄGNIĘCIA

- 2020 r. Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy

- 2018 r. Nagroda zespołowa III° JM Rektora UMCS za osiągnięcie naukowe

-  2015 r. Nagroda indywidualna III° JM Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe

- Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (OPUS 6) Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, umowa nr UMO-2013/11/B/HS5/03537.PROWADZONE ZAJĘCIA: 

Administracja publiczna, WY

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej WY, CA

Gospodarka komunalna WY, CA

Liderzy lokalni i regionalni, WY 

Partycypacja społeczna i organizacje pozarządowe - CA

Promocja organizacji pozarządowych KW 

Prawo administracyjne WY

Społeczeństwo obywatelskie WY, CA 

Zarządzanie w gospodarce komunalnej WY, CA 

 


Ogłoszenia