Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Sidor

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Telefon
centrala (81) 5376000 pokój 5.29
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury w  sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 w aplikacji MS Teams:


                     -  13 lipca 2021 r. - godz. 14 - 15; po tym dyżurze prosze kontaktować się już indywidualnie.


 


                                                     


 


                                                      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Dr Monika Sidor – politolog i socjolog, absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), a także Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej (obecnie Katedra Administracji Publicznej) Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego.

ZAINTERSOWANIA BADAWCZE: 
samorząd terytorialny, partycypacja społeczna, organizacje pozarządowe, myśl polityczna 

WYBRANE PUBLIKACJE:

M. Sidor, D. Abdelhafez, Administrative Sciences | Free Full-Text | NGO–Public Administration Relationships in Tackling the Homelessness Problem in the Czech Republic and Poland (mdpi.com) "Administrative Sciences", March 2021, Vol. 11, Issue 1.

M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation, "Lex localis - Journal of Local Self-Government" October 2020, Vol. 18, Issue 4, s. 625-645.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji - oczekiwania versus rzeczywistość, „Athenaeum” Polskie Studia Politologiczne 2020, nr 66 (2),  ss. 20-34.

M. Sidor, Rola jednostek pomocniczych w Lublinie w latach 2006–2014,  "Samorząd Terytorialny" 2019, nr 11, s. 38-56.

M. Sidor, Hasła:  budżet partycypacyjny, jednostka pomocnicza gminy, koabitacja w samorządzie gminnym, osiedle, (w:) Encyklopedia administracji publicznej, red. Jolanta Itrych-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa 2018, ss. 36, 84, 89, 138 - 139.

M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, (Bez)partyjne podłoże koabitacji konfliktowej w polskich gminach, (w:) Maendry współczesnego systemu partyjnego w Polsce, red. K. Kamińska -Karolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2018, ss. 129 -146.

J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Consequences of the Electoral System in Polish Municipalities - Pathologies and Abuses, "Polish Political Science Yearbook”  2018, nr 3 (47) ss. 477-490.                      

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 250.

K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, J. Wasil, Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 10, ss. 30-46.              

J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2017, nr 4 (70), ss. 41-62.                                                   

K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, M. Sidor, Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce - wybrane  problemy,„Acta Politica Polonica" 2017, nr 3 (41), s. 31-54.                       

M. Sidor, Zlecania zadań organizacjom pozarządowym - doświadczenia największych polskich miast, (w) Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017, ss. 599 - 612.

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

M. Sidor, Процесс укрепления демократии на локальном\местном уровне - напримере крупнейших польских городов (The process of enhancing municipal democracy in Poland - experiences of  the largest Polish cities), (w) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, red. И. В. Фролова, Л. И. Газизова, Н. А. Евдокимов, Ufa 2016.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3(13), s. 151-164.

M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, The Position of Local Leaders in Poland – The Relationship Between Councilors and The Mayor, Wydawnictwo NISPAcee, Tbilisi 2015, Georgia (ISBN 978-80-89013-77-7), ss. 15.

M. Sidor, Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty - praktyczne zastosowanie, (w:) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 891 – 906.

M. Sidor, Budżet partycypacyjny – doświadczenia największych polskich miast, (w:)  Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania, red. K. Kuć – Czajkowska, M. Sidor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 37 – 62.

M. Sidor, Cooperation of Local and Regional Government with Non-Governmental Organisations in Poland, Wydawnictwo NISPAcee, Belgrad 2013, ISBN 978-80-89013-68-5

M. Sidor, The Influence of Major Political Parties on Direct Mayoral Elections in Poland's Largest Cities, Wydawnictwo NISPAcee, Ohrid 2012, ISBN 978-80-89013-63-0 

http://www.nispa.org/conf_paper_detail.php?cid=20&p=2435&pid=5826

M. Sidor, The process of enhancing citizens’ participation in local government in Poland, (w:) “Socialiniai Tyrimai. Social Research” 2012, nr 3, ss. 87-97, ISSN 13923110 Wydawnictwo Siaulia University. – otrzymanie nagrody za najlepszy artykuł młodego naukowca 

http://web.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13923110&AN=83377980&h=a19wC%2f%2fFd6QtGLNRLEkTOcrGpDvIN2K29xOmKgzmk1GUrSaIgaZ9%2byHpzC4WWwh6sa1rrxSSIBfSITjzu8ZL8A%3d%3d&crl=c


M. Sidor, K. Kuć- Czajkowska, Sukcesy wyborcze prezydentów miast – predyspozycje menadżerskie czy brak kontrkandydatów (w:) Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska – Rytko, S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 335 – 357. 

M. Sidor, K. Kuć- Czajkowska, Bezpośrednie wybory prezydentów największych miast w Polsce, (w:) XX lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Radzik - Maruszak, K. Mieczkowska-Czerniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 579 – 608. 

Hasła encyklopedyczne: Euroregion, Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego, Wojewoda, Województwo (w:) Encyklopedii politologii, T. II, Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok - Olszewska, W. Sokół., Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

M. Sidor, Cooperation between Local Government and Non-Governmental Organizations in Solving Social Problems in Poland, Wydawnictwo NIDA, Nation Institute of Public Administration, Bangkok 2012, Thailand. 


M. Sidor, The Local Referendum in Poland After 20 Years of Transformation, [in:] Public Administration of the Future, Paper from the 19th NISPAcee Annual Conference, NISPA, Varna, Bulgaria 2011, ISBN: 978-80-89013-55-5. 


M. Sidor, Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2010. 

NAGRODY, OSIĄGNIĘCIA

- 2018 r. Nagroda zespołowa III° JM Rektora UMCS za osiągnięcie naukowe

-  2015 r. Nagroda indywidualna III° JM Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe

- Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (OPUS 6) Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, umowa nr UMO-2013/11/B/HS5/03537.PROWADZONE ZAJĘCIA: 

Administracja publiczna, WY

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej WY, CA

Gospodarka komunalna WY, CA

Liderzy lokalni i regionalni, WY 

Lokalna polityka społeczna CA

Partycypacja społeczna i organizacje pozarządowe - CA

Polityka społeczna w Polsce CA

Promocja organizacji pozarządowych KW 

Społeczeństwo obywatelskie WY, CA 

Zarządzanie w gospodarce komunalnej WY, CA 

 


Ogłoszenia