Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak

dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Telefon
+81 537 60 15
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://umcs-pl.academia.edu/KatarzynaRadzikMaruszak
Konsultacje

MSTeams. W celu ustalenia dogodnego terminu proszę o kontakt na maila: katarzyna.radzik-maruszak@mail.umcs.pl 


Od 12.07 do 05.09.2021 przebywam na urlopie.


   


 


 


 


 


 


 

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Urodzona w Lublinie. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Absolwentka specjalności Samorząd i Polityka Lokalna na Wydziale Politologii UMCS, temat pracy: Samorząd terytorialny w Irlandii. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, temat pracy: Samorząd terytorialny w Anglii.

W latach 2004-2010 asystent w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii. W 2010 r. obroniła doktorat – Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania. Praca otrzymała I nagrodę w VIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji organizowanym przez wydawcę „Samorządu Terytorialnego” Wolters Kluwer Polska. 

Od października 2010 r. zatrudniona w Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

W okresie październik 2014 - wrzesień 2015 visiting scholar w School of Management, University of Tampere w Finlandii.

W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2021 roku monografia będąca podstawą nadania stopnia została nagrodzona przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wyniki prowadzonych badań prezentowała m.in. na konferencjach ECPR (2016, 2019), EGPA (2011, 2012, 2017, 2019) oraz NISPAcee (2007, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym; lokalne współrządzanie (local governance); demokracja przedstawicielska i instytucja reprezentacji na poziomie lokalnym; partycypacja i uczestnictwo obywatelskie


Działalność naukowa

GRANTY NAUKOWE:

2020-2023 – Projekt Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); (Beethoven Classic) Sustainable Urban Development in the European Arctic: Towards Enhanced Transnational Cooperation in Remote Regions;  Główny wykonawca (Kierownik projektu Prof. UMCS dr hab. M. Łuszczuk), https://www.die-gdi.de/en/research/description//sustainable-urban-development-in-the-european-arctic-sudea-towards-enhanced-transnational-cooperation-in-remote-regions/ 

2018-2020 - projekt DIALOG (MNiSW) nr 0163/DLG/2018/10 - Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego; Wykonawca (Kierownik projektu Prof. dr hab. A. Pawłowska) http://www.dialog.ur.edu.pl 

2014-2019 - Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS) nr 2013/09/B/HS5/04403 - Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii; Kierownik grantu

2014-2015 -  PRVOUK P17 Sciences on society, politics and the media in contemporary challenge realizowanym w Instytucie Studiów Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze; Wykonawca

2008-2010 – Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN116 129135 - Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania; Główny wykonawca (Promotor Prof. dr hab. S. Michałowski)

STAŻE, STYPENDIA:

marzec 2021-czerwiec 2021 - pobyt badawczy w Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciencies, Charles University in Prague, Czechy (insytucja finansująca NAWA)

październik 2014-wrzesień 2015 - visiting scholar w School of Management, University of Tampere, Finlandia (progrm Mobilność Plus MNiSW, III edycja)

lipiec 2012 - wrzesień 2012 - stypendium the National Scholarship Programme of the Slovak Republic

2002 - Stypendyska Bluffton University, Ohio, USA

WYJAZDY DYDAKTYCZNE:

listopad 2016 - wykładowca w Faculty of Organisation Studies, Novo mesto, Słowenia (Erasmus)

październik/listopad 2013 - wykładowca w School of Social Sciencies and Humanities, University of Tampere, Tampere, Finlandia (Erasmus)

lipiec 2013 – prowadzenie zajęć w ramach Summer University Policy Making and Politics at the Local Level: Present and Future Challenges of Local Governments in V4 countries and other CEE countries, zorgnizowanym przez the Faculty of Economics at the Technical University in Kosice, Slovakia

kwiecień 2013 – wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy (Erasmus)

sierpień 2012 –  prowadzenie zajęć w ramach Summer University: Creation of Regional and Local Development zorgnizowanym przez the School of Advanced Social Studies in Nova Gorica, Slovenia

lipiec 2012 – prowadzenie zajęć w ramach Summer University Policy Making and Politics at the Local Level: East/West experience in comparative perspective, zorgnizowanym przez the Faculty of Economics at the Technical University in Kosice, Slovakia

czerwiec  2011 – prowadzenie zajęć w ramach Summer University Policy Making and Politics at the Local Level: V4 countries and other CEE countries in comparative perspective, zorgnizowanym przez the Faculty of Economics at the Technical University in Kosice, Slovakia

czerwiec 2011 – wykładowaca w University of Iceland, Reykjavik, Iceland (Erasmus)

 

PUBLIKACJE (wybrane):

Monografie:

A. Pawłowska, R. Kmieciak, A. Kołomycew, K. Radzik-Maruszak, P. Antkowiak (2021), Social Councils and Commitees as (Not-quite) Present Actors in Local Decision-Making ProcessesWarszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, p. 194.

A. Pawłowska, R. Kmieciak, A. Kołomycew, K. Radzik-Maruszak, P. Antkowiak (2020), Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 204. https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5532/Spoleczne_rady_i_komisje_ePDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

K. Radzik-Maruszak (2019), Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 326. https://scholar.com.pl/pl/glowna/3733-rada-gminy-jako-uczestnik-lokalnego-wspolrzadzenia-brprzyklad-anglii-finlandii-polski-i-slowenii.html?search_query=radzik-maruszak&results=3 

K. Radzik-Maruszak (2012), Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010. Od Nowego Zarządzania Publicznego do lokalnego współzarządzania, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 295.

Prace pod redakcją:

Selected aspects of local and region al development, eds. Daniel Klimovsky, Katarzyna Radzik-Maruszak, Wyd. Konvikt, Nova Gorica 2012, pp. 167.

XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Katarzyna Radzik-Maruszak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 696.

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. naukowa A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Artykuły w czasopismach:

A. Pawłowska, K. Radzik-Maruszak (2021), Social councils – responsible actors in collaborative local governance or silent information-providers? Empirical evidences from selected Polish cities, Studia Regionalne i Lokalne Nr 1 (83). http://studreg.uw.edu.pl/en/archive,1832021 

K. Radzik-Maruszak (2020), Passive, Indifferent, Engaged? The Faces of Local Civic Acivity in Finland, Civitas. Studia z Filozofii Polityki No 27, pp. 163-181 http://www.civitas.waw.pl 

K. Radzik-Maruszak, A. Haveri (2020), Mixed responses: Councillors’ attitudes towards citizens’ participation, The Public Sector Innovation Journal. Special issue on Innovations in local representative democracy - Dilemmas and perspectives 25(3), pp. 1-23. https://www.innovation.cc/scholarly-style/2020_25_3_5_radzik-maruszak-haveri_attitude.pdf 

K. Radzik-Maruszak, A. Haveri, A. Pawłowska (2020), Pro-Civic Representation? Citizens' Participation in the Opinion of Finnish and Polish Local Councilors, Transylvanian Review of Administrative Science No. 60E/June, pp. 85-103. https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/630/618 

K. Radzik-Maruszak (2019), Wybory do samorządu terytorialnego w Słowenii - koniec upartyjnienia sceny lokalnej?, Polityka i Społeczeństwo (4)17, s. 122-138. https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5491/8%20radzik-maruszak-wybory.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

K. Radzik-Maruszak, A. Pawłowska (2017) Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej, Przegląd Politologiczny Nr 1, s. 83-101. http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/pp-2017-1-06.pdf

K. Radzik-Maruszak (2016) Changes and Challenges: Local Representative Democracy in Poland, Annales UMCS: Sectio K Politologia, Vol. XXIII (1), pp. 181-194. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2016_23_1_181/c/4295-3621.pdf 

A. Pawłowska, K. Radzik-Maruszak (2016), Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), Acta Politica, Nr 3 (37), ss. 19-38. https://wnus.edu.pl/ap/pl/issue/145/article/1855/

K. Radzik-Maruszak (2016), Network governance w fińskim samorządzie terytorialnym: naturalny stan rzeczy czy wyzwanie dla lokalnej demokracji, Polityka i Społeczeństwo Nr 3(14), ss. 18-32.http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Polityka_i_Spoleczenstwo/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2016-t-n3_(14)/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2016-t-n3_(14)-s18-32/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2016-t-n3_(14)-s18-32.pdf

K. Radzik-Maruszak (2016) Model Tampere - przykład realizacji idei nowego współrządzenia publicznego, Studia Regionalne i Lokalne Nr 2 (64), ss. 110-131. http://www.studreg.uw.edu.pl/article.php?id=705

K. Radzik-Maruszak (2016), Roles of Municipal Councils in Poland and in the Czech Republic. Factors Shaping the Roles and the Dynamic of Change, Journal of Universal Excellence Vol. 5, No. 1, pp. 47-64.

K. Radzik-Marusza (2015), Putting Citizens First: Democratic Innovations in City Governance, Kunnallistieteellinen Aikakauskirja, Vol. 4, pp. 309-322.

K. Radzik-Maruszak, M. Batorova (2015), Citizen Participation and Engagement in Urban Governance: Perception of Finnish and Polish Local Officials, NISPAcee Journal of Public Administration and Policy Vol. 8, Issue 1, pp. 85-110. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/nispa.2015.8.issue-1/nispa-2015-0005/nispa-2015-0005.xml

K. Radzik-Maruszak (2014), The Changing Role of Councillors in Poland: Contexts and Capabilities, Contemporary European Studies Vol. 2, pp. 5-21.

K. Radzik-Maruszak, K. Mieczkowska-Czerniak (2013), From Inidifference to Protest: Citizen Acivity at the Local Level in Poland, Annales UMCS. Sectio K: Politologia Vol. XX (1), ss. 151-169. https://www.journals.umcs.pl/k/article/viewFile/1372/1085

K. Radzik (2011), Od Thatcher do Browna. Polityka rządów brytyjskich wobec samorządu terytorialnego (1979-2010), Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ Vol. 1 (13), ss. 37-48. http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zarzadzanie%20Publiczne%201(13)11/Zarzadzanie%20Publiczne_13_3.pdf

A. Pawłowska, K. Radzik (2008) Modele instytucjonalne lokalnego przywództwa a zarządzanie wielopodmiotowe. Analiza porównawcza, Studia Polityczne ISP PAN Nr 22, ss. 31-52.

K. Radzik (2007), Samorząd terytorialny w Irlandii, Samorząd Terytorialny Nr 6, Wyd. Wolters Kluwer Polska, ss. 56-70.

A. Pawłowska, K. Radzik (2007), Institutional models of local leadership – comparative analysis, International Journal – Central Eastern European Academic And Professional Review of Public Administration  No. 2, pp. 40-49.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

K. Radzik-Maruszak, Niełatwa współpraca? Partycypacja obywatelska w Finlandii w opinii radnych i urzędników gminnych [w:] Wielowymiarowość polityk publicznych - między centralizmem a lokalizmem, red. R. Kmieciak, P. Antkowiak, Poznań 2017, s. 61-73.

K. Radzik-Maruszak, Modernizacja administracji publicznej w Anglii [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Warszawa 2015, ss. 601-614.

K. Radzik-Maruszak, Re-thinking the Roles of Regional Councillors in Poland: Evidence from Wielkopolskie and Lubelskie Regional Assemblies [in:] Regionalisation and Regional Policy in Central and Eastern Europe, eds. I. P. Kovacs, C. M. Profiroiu, NISPAcee 2014, pp. 33-47.

K. Radzik-Maruszak, Demokracja lokalna w Irlandii [w:] Demokracja lokalna w państwach Europy, red. I. Bokszczanin, A. Mirska, Warszawa, Dom Wyd. Elipsa 2014, s. 150-166.

K. Radzik-Maruszak, Poland [w:] Local Governance between democracy and efficiency, P. Juptner i inni, Novo mesto 2014, s. 117-133.

K. Radzik-Maruszak, Transformacja roli organów przedstawicielskich w procesie lokalnego współrządzenia. Doświadczenia wybranych państw Europy Zachodniej [w:] Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, red. naukowa J. Wojnicki, Warszawa 2014, s. 105-122.

K. Radzik-Maruszak, Poland: Two Decades of Local Government Reform [in:] Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe, eds. J. Nemec, M. S de Vires, Bratislava, NISPAcee 2012, pp. 113-126.

K. Radzik, Reforming Polish Local Government: Between Democracy and Efficiency [in:] Contemporary world between security and freedom, eds. A. Pandiloska Jurak, U. Pinteric, Ljubljana 2010, pp. 287-304.

K. Radzik, Lokalne współzarządzania (local governance) w polskim samorządzie terytorialnym – mit czy realna perspektywa? [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, s. 213-228.

K. Radzik, Irlandia [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, red. A. K. Piasecki, Kraków 2010, s. 133-153.

S. Michałowski, K. Radzik (2010), Reformy samorządowe w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość: PWSZ, s. 217-230.

K. Radzik, Liderzy, partnerzy czy politycy? Pozycja i rola radnych w samorządzie angielskim po 1997 roku, [w:]  Władza i Przywództwo polityczne w demokracji, red. E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska, Lublin 2010, Wydawnictwo UMCS, s.105-121.

K. Radzik, Ewolucja instytucji przywództwa w samorządzie brytyjskim, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 101-113.

K. Radzik, Budowa efektywnego samorządu terytorialnego w Polsce Wschodniej na podstawie doświadczeń irlandzkich [w:] Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju, red. B. Plawgo, Białystok 2006, s. 15-29.

K. Radzik, Opinia publiczna wobec bezpośrednich wyborów liderów lokalnych (studium porównawcze samorządu terytorialnego w Anglii i Polsce) [w:] Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A. K. Piasecki, Kraków 2006, s. 509-524.

K. Radzik, Władza, media, społeczeństwo – komunikacja lokalna na przykładzie Wielkiej Brytanii [w:] Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją publiczną – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Michałowski, W. Mich, Lublin 2006, s. 221-228.

KOMENTARZE:

K. Radzik-Maruszak, Democracy on the edge: The 2014 Regional Elections in Poland, "Regions Magazine" 2015, Vol. 298, Issue 1, pp. 12-14.

K. Radzik-Maruszak, Lokalne współrządzenia a partycypacja obywateli, "Animacja Życia Publicznego" 2013, Nr 2 (9), ss.16-19.

NAGRODY:

2021 - Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie działalności naukowej. Nagroda została przyznana za monografię habilitacyjną Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, opublikowaną w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

2013 - Nagroda Rektora Siauliai University za najlepszy artykuł prezentowany na 2nd International Scientific-Practical Conference: Good Governance at Local Self-Government: Democracy, Decentralization, Development, 18.10.2013-19.10.2013, Siauliai, Lithuania, dotyczący idei governance, (razem z dr M. Batorovą z University of Tampere)

2011 - I nagroda w VIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji organizowanego przez wydawcę „Samorządu Terytorialnego” Wolters Kluwer Polska za rozprawę Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania

2016 - Nagroda indywidualna J.M. Rektora UMCS stopnia za wyróżniającą pracę na rzecz Uczelni a w szczególności za pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania badań naukowych i budowanie sieci partnerów zewnętrznych w 2016 roku

2014 - Nagroda indywidualna J.M. Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni w 2014 roku

2011 - Nagroda indywidualna J.M. Rektora UMCS II stopnia dla za wyróżniającą pracę w roku akademickim 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

UMCS

członek Senatu UMCS XXIII kadencji (2012-2016) i kadencji XXIV (2016-2020)

członek Komisji Współpracy z Zagranicą w XXIV kadencji Senatu UMCS (2016-2020)

członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w XXIII kadencji Senatu UMCS (2012-2016)

członek Zespołu Operacyjnego w projekcie „Zintegrowany UMCS” w ramach Zadania 14 – Inter-Pro-UMCS (2018-2020)

Letnie Uniwersytety

Członek komitetu sterującego 1st, 2nd, 3rd and 4th  Summer University: Policy Making and Politics at the Local Level, Koszyce, Słowacja oraz Praga, Czechy

Towarzystwa Naukowe:

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2020/2021:

Administracja publiczna

Administracja publiczna w systemie politycznym

Prawo administracyjne

Place branding

Samorząd terytorialny w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Seminarium magisterskie

Translatoria specjalnościowe

PhD seminar

Public Speaking and Presentations in Academic Work for PhD students

 


Ogłoszenia