Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

kontakt emailowy: katarzyna.kuc-czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl


pokój nr A5.03


 Egzamin poprawkowy Dzięnnikarstwo - przedmiot Samorzad i polityka lokalna - 13 września (poniedziałek) od godz. 9.30 platforma MsTEams - kod zespołu zrealizowanego przedmiotu


 Egazmin poprawkowy POlitologia - Ustrój i organziacja samorządu terytorialnego w Polsce - 17 września (piątek) od godz. 9.40 platforma MsTEams - kod zespołu zrealizowanego przedmiotu

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 
-24.04.2020 dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, rozprawa: Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Wyd. UMCS, Lublin 2019

- 2006 doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, rozprawa doktorska: Metropolitalny charakter Warszawy, promotor: dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 

- 2001 magister politologii, specjalność: samorząd i polityka lokalna ukończona z wynikiem bardzo dobrym, praca magisterska: Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szeliga


UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SZKOŁACH LETNICH
-
 Węgry, Budapeszt, CEU Summer University pt. The Future Role of Cities in a Globalising World: Challenges for new public strategies and innovative urban governance, 8-19 lipca 2002. Tytuł wystąpienia: Transformation in Warsaw since 1990

- Republika Słowacka, Bratysława, EPAN-NISPAcee Joint Summer School pt. European Policy Management in Comparative Perspective, 29 czerwca-5 lipca 2003

Islandia, Reykjavik, Reykjavík University, the course: The Methodology of Writing Grant Proposals and Scientific Papers, 6-10 czerwca 2011 


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
-
 adminstracja samorządowa w ujęciu porównawczym

- wielkie miasta (metropolie), a w szczególności ich organizacja, ustrój, sposób zarządzania, społeczno-przestrzenne zróżnicowania

- miejskie obszary funkcjonalne

- pozyskiwanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego


PUBLIKACJE
Książki: 
 

ARTYKUŁY: 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 

W JĘZYKU WĘGIERSKIM

 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, A főváros jogállásának problémája Varsó esetében, „Nemzetközi Közlöny Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat” 2009, nr 1, Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapeszt, s. 24-34

W JĘZYKU UKRAIŃSKIM 

 • K.A Kuć, Upravlinnja stoličnoju metropolièju, [w:] Upravlinnja velikim mistom: administruvannja ta bezposerednja demokratija (problemy teoriji i praktyki), red. B. Kowalczuk, Zachidnoukrains’kij Regional’nij Institut Gromadjans’kogo Suspil’stva im. Jaroslawa Mudrogo, Dobročinnij Gromads'kij Fond im. Knjazja Osmomisla, Lwów 2004, s. 236-252
 • K.A Kuć, Ustrij wielikoho mista - prykład Warszawy, [w:] Hromadianśkie suspilstwo i polityka orhaniw miscewoho smowrjaduwannia (problemy teoriji i praktyki), red. B. Kowalczuk, Dobročinnij Gromads'kij Fond im. Knjazja Osmomisla, Naukove Tovaristvo im. Ševčenka, Lwów 2003, s. 174-180

W JĘZYKU POLSKIM

 • K.A Kuć, Ustrój m.st. Warszawy na tle europejskich metropolii, [w:] Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002, red. T. Łoś-Nowak, A. Dudek, Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Legnica 2002, s. 390-397
 • S. Michałowski, K.A Kuć, Regiony wschodniego pogranicza w procesie integracji Polski z Unią Europejską - uwarunkowania społeczno-polityczne i historyczne, [w:] Zróżnicowanie i współpraca regionów w integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem roli władz lokalnych i regionalnych), red. E. Bojar, J. Kurys, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002, s. 13-34
 • K.A Kuć, Samorząd terytorialny miasta stołecznego Warszawy, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2003, vol. X, sectio K, Wyd. UMCS, s. 109-122
 • K.A Kuć, Ustrój miasta stołecznego Warszawy od roku 1990, “Consensus” 2003, nr 4, s. 49-64
 • K.A Kuć, Problem ustroju miasta stołecznego Warszawy, [w:] Samorząd lokalny w Polsce - społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 63-78
 • K.A Kuć, Metropolitalny ustrój dla miasta stołecznego - wizje i realia na przykładzie Warszawy, „Pivdenniji archiv. Istorični nauki” 2005, Vipusk XX, s. 165-173
 • S. Michałowski, K.A. Kuć, Rola Lublina w procesie rozwoju wschodniego pogranicza Polski, „Studia Regionalne Central & Eastern Europe Regional Studies” 2005, nr 1-2, Białystok 2005, s. 131-145
 • K.A Kuć-Czajkowska, Zarządzanie wielkim miastem, [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Biała Podlaska 2006, s. 36-43.
 • K.A Kuć-Czajkowska, Od administrowania po zarządzanie i przedsiębiorczość - możliwości dynamizacji rozwoju Warszawy, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 491-508.
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Funkcje metropolitalne Warszawy, Pragi i Budapesztu, “Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 1, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Warszawa, s. 74-94. 
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Kryteria wyodrębniania metropolii, [w:] Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, red. A. Lutrzykowski, R. Gawłowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 62-80
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M. Komaniecka, Absorpcja środków Unii Europejskiej przez gminy województwa lubelskiego - tendencje, bariery, perspektywy, [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica, Białystok 2008, s. 201-222
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Miejsce wielkich miast w reformach samorządowych w Polsce po 1990 roku, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce doświadczenia – problemy – perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 56-74
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, z. 13, s. 193-210
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Rola miast wojewódzkich w procesie rozwoju Polski Wschodniej, [w:] Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica, Białystok 2007, s. 7-27
 • K.A. Kuć-Czajkowska, S. Michałowski, Metropolitalne szanse Lublina, „Czasopismo Geograficzne” 2009, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, nr 4, s. 189-209
 • K. Kuć-Czajkowska, Specjalny ustrój Warszawy – doświadczenia czasu transformacji i rekomendacje, [w:] Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście” 2009, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-58
 • M. Gaworska, K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, Korupcja w Polsce: mit czy rzeczywistość? Wyniki ankiet przeprowadzonych przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2011, nr 7, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Łuków, s. 193-207 
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Partycypacja wyborcza w przestrzeni miasta Lublina, [w:] Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina - waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie, red. J. Styk, „Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce” 2009, t. X, cz. 2, Wyd. UMCS, Lublin, s.143-158
 • M. Szczypek, K.A. Kuć-Czajkowska, Lublinianie - społeczeństwo obywatelskie? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 379-388
 • M.W. Sienkiewicz, K.A. Kuć-Czajkowska, Planowanie strategiczne miast na prawach powiatu w województwie lubelskim, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce doświadczenia – problemy – perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 264-280
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Sukcesy wyborcze prezydentów miast, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 335-357
  39. M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Bezpośrednie wybory prezydentów największych miast w Polsce, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 579-608
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Społeczeństwo obywatelskie – słowem wstępu, [w:] Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia - studia przypadków, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Efner, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 11-19
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Obywatelski wymiar wyborów samorządowych na przykładzie Lublina i Wrocławia, [w:] Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia - studia przypadków, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Efner, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 21-55
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Sposoby integracji i koordynacji współpracy na obszarach metropolitalnych w Polsce, [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014, s. 538-551 
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych na przykładzie Lublina, Wrocławia i Katowic, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 974-1004
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Aglomeracje, obszary metropolitalne, metropolie - próba uporządkowania pojęć, [w:] Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 55-76
 • K.A. Kuć-Czajkowska, U. Bronisz, Wyzwania metropolitalne Lublina, [w:] Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta,red. M. Sagan, K. Żuk, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 511-523
 • K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Polsce - dialog obywatelski przy użyciu narzędzi ICT, [w:] Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i pespektywy rozwoju, red. M.W. Sienkiewicz, M. Sidor, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2014, s. 109-122
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3(13), s. 151-164
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, J. Wasil, Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 10, s. 30-46
 • J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2017, nr 4 (70), s. 41-62
 • K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, M. Sidor, Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce - wybrane  problemy, „Acta Politica Polonica" 2017, nr 3 (41), s. 31-54
 • M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, (Bez)partyjne podłoże koabitacji konfliktowej w polskich gminach, [w:] Meandry współczesnego systemu partyjnego w Polsce, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2018, s. 129-146
 • K. Kuć-Czajkowska, Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce - perspektywa liderów lokalnych, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2019, nr 47, s. 75-91
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji - oczekiwania versus rzeczywistość, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2020, vol. 66(2) s. 20-34
 • K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Wybory samorządowe w Norwegii. Przykład obywatelskości w ugruntowanej demokracji lokalnej, "CIVITAS. Studia z Filozofii Polityki" 2020, nr 27, s. 183-215.    

W JĘZYKU ROSYJSKIM

NAGRODY, OSIĄGNIĘCIA

- 2020 r. Nagroda indywidualna III° JM Rektora UMCS za osiągnięcie naukowe

- 2018 r. Nagroda zespołowa III° JM Rektora UMCS za osiągnięcie naukowe

-  2014 r. Nagroda indywidualna III° JM Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe

- I Nagroda w konkursie Dziekana Wydziału Politologii UMCS prof. zw. dr. hab. Z.J. Pietrasia na najlepszą pracę magisterską z zakresu politologii w r. ak. 2000/2001 

- Główny wykonawca w realizacju Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS 6) Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce. Kierownik grantu - dr Monika Sidor, umowa nr UMO-2013/11/B/HS5/03537.

- Opracowanie autorskiego programu przedmiotów: Fundusze europejskie i zarządzanie projektami, Polityka metropolitalna

PROWADZONE ZAJĘCIA 
- Samorząd terytorialny w Europie i USA 
- Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce 
- Fundusze europejskie i zarządzanie projektami 
- Samorząd i polityka lokalna 
- Polityka metropolitlana