Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek godz. 12.45-14.30


pokój 208


 w sprawch pilnych proszę o kontakt emailowy: katarzyna.kuc-czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 
-24.04.2020 dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, rozprawa: Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Wyd. UMCS, Lublin 2019

- 2006 doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, rozprawa doktorska: Metropolitalny charakter Warszawy, promotor: dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 

- 2001 magister politologii, specjalność: samorząd i polityka lokalna ukończona z wynikiem bardzo dobrym, praca magisterska: Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szeliga


UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SZKOŁACH LETNICH
-
 Węgry, Budapeszt, CEU Summer University pt. The Future Role of Cities in a Globalising World: Challenges for new public strategies and innovative urban governance, 8-19 lipca 2002. Tytuł wystąpienia: Transformation in Warsaw since 1990

- Republika Słowacka, Bratysława, EPAN-NISPAcee Joint Summer School pt. European Policy Management in Comparative Perspective, 29 czerwca-5 lipca 2003

Islandia, Reykjavik, Reykjavík University, the course: The Methodology of Writing Grant Proposals and Scientific Papers, 6-10 czerwca 2011 


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
-
 adminstracja samorządowa w ujęciu porównawczym

- wielkie miasta (metropolie), a w szczególności ich organizacja, ustrój, sposób zarządzania, społeczno-przestrzenne zróżnicowania

- miejskie obszary funkcjonalne

- pozyskiwanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego


PUBLIKACJE
Książki: 
 

 • K. Kuć-Czajkowska, Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Wyd. UMCS, Lublin 2019, ss. 527
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 250
 • A Different View of Urban Policy, red. M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, ss. 169
 • Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development, red. M.W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, ss. 398
 • Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 326
 • Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 484
 • Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 384
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, R. Ćurković, Stručnjak za EU FONDOVE, Lublin 2014, Syntea SA, ss. 172
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, Менаџер-Специјалиста за управљање пројектима ЕУ ФОНДОВА, Lublin 2013, Syntea SA, ss. 157
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, Specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin 2013, Fundacja VCC, ss. 147
 • Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia – studia przypadków, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Efner, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 156
 • U. Bronisz, K. Kuć-Czajkowska, Działalność jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny Oddział w Lublinie, Lublin 2013, ss. 298
 • Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 554

ARTYKUŁY: 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 • Wasil J., Sidor M., Kuć-Czajkowska K., 2016, Building political capacity in the management of a municipality Spreading Standards, [w:] Building  Capacities: European Administrative Space in Progress, http://www.nispa.org/files/conferences/2016/CD/index.html
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Big cities and their surroundings in the face of the lack of regulations. Different forms of integration in the Polish metropolitan areas, [w:] A Different View of Urban Policy, red. M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, ss. 31-50.
 • Sidor M.,  Kuć-Czajkowska K.,  Wasil J., 2015, The position of local leaders in Poland – the relationship between councilors and the mayor, [w:] Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform, http://www.nispa.org/files/conferences/2015/CD/.
 • K.A. Kuć-Czajkowska, U. Bronisz, Contemporary Metropolitan Challenges towards Lublin, [w:] Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin, red. Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk, ToKnowPress, Bangkok-Celje-Lublin 2015, s. 15-29
 • K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Coalition for the sake of development - forms, benefits, problems of the cooperation in frames of functional areas in Poland, [w:] Partnership in the public sector, red. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, WN Scholar, Warsaw 2015, s. 97-112
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M. Rabczewska, Decentralisation in Health and Social Care in Poland. Does Resource Allocation Matter?, [w:] Federalism and Decentralization in European Health and Social Care, red. J. Costa-Font, S.L. Greer, Palgrave Macmillan, London 2013, s. 123-153
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Metropolitan functions of Warsaw, Prague and Budapest, [w:] Regions of Central and Eastern Europe: Development Processes and Policy Challenges, red. G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski, EUROREG University of Warsaw, European Policies Research Centre University of Strathclyde, Warsaw, Glasgow 2010, s. 137-156
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, The Problem of the Status of a Capital City - the Case of Warsaw, „International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe” 2009, nr 1, Hungarian Official Journal Publisher, Budapeszt, s. 25-34
 • J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Consequences of the electoral system in Polish municipalities - pathologies and abuses, "Polish Political Science Yearbook”  2018, nr 47(3), s. 477–490
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Communication tools with residents in Polish municipalities with cohabitation (term of office 2014-2018), „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 1, s. 139-157.

W JĘZYKU WĘGIERSKIM

 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, A főváros jogállásának problémája Varsó esetében, „Nemzetközi Közlöny Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat” 2009, nr 1, Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapeszt, s. 24-34

W JĘZYKU UKRAIŃSKIM 

 • K.A Kuć, Upravlinnja stoličnoju metropolièju, [w:] Upravlinnja velikim mistom: administruvannja ta bezposerednja demokratija (problemy teoriji i praktyki), red. B. Kowalczuk, Zachidnoukrains’kij Regional’nij Institut Gromadjans’kogo Suspil’stva im. Jaroslawa Mudrogo, Dobročinnij Gromads'kij Fond im. Knjazja Osmomisla, Lwów 2004, s. 236-252
 • K.A Kuć, Ustrij wielikoho mista - prykład Warszawy, [w:] Hromadianśkie suspilstwo i polityka orhaniw miscewoho smowrjaduwannia (problemy teoriji i praktyki), red. B. Kowalczuk, Dobročinnij Gromads'kij Fond im. Knjazja Osmomisla, Naukove Tovaristvo im. Ševčenka, Lwów 2003, s. 174-180

W JĘZYKU POLSKIM

 • K.A Kuć, Ustrój m.st. Warszawy na tle europejskich metropolii, [w:] Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002, red. T. Łoś-Nowak, A. Dudek, Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Legnica 2002, s. 390-397
 • S. Michałowski, K.A Kuć, Regiony wschodniego pogranicza w procesie integracji Polski z Unią Europejską - uwarunkowania społeczno-polityczne i historyczne, [w:] Zróżnicowanie i współpraca regionów w integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem roli władz lokalnych i regionalnych), red. E. Bojar, J. Kurys, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002, s. 13-34
 • K.A Kuć, Samorząd terytorialny miasta stołecznego Warszawy, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2003, vol. X, sectio K, Wyd. UMCS, s. 109-122
 • K.A Kuć, Ustrój miasta stołecznego Warszawy od roku 1990, “Consensus” 2003, nr 4, s. 49-64
 • K.A Kuć, Problem ustroju miasta stołecznego Warszawy, [w:] Samorząd lokalny w Polsce - społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 63-78
 • K.A Kuć, Metropolitalny ustrój dla miasta stołecznego - wizje i realia na przykładzie Warszawy, „Pivdenniji archiv. Istorični nauki” 2005, Vipusk XX, s. 165-173
 • S. Michałowski, K.A. Kuć, Rola Lublina w procesie rozwoju wschodniego pogranicza Polski, „Studia Regionalne Central & Eastern Europe Regional Studies” 2005, nr 1-2, Białystok 2005, s. 131-145
 • K.A Kuć-Czajkowska, Zarządzanie wielkim miastem, [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Biała Podlaska 2006, s. 36-43.
 • K.A Kuć-Czajkowska, Od administrowania po zarządzanie i przedsiębiorczość - możliwości dynamizacji rozwoju Warszawy, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 491-508.
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Funkcje metropolitalne Warszawy, Pragi i Budapesztu, “Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 1, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Warszawa, s. 74-94. 
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Kryteria wyodrębniania metropolii, [w:] Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, red. A. Lutrzykowski, R. Gawłowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 62-80
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M. Komaniecka, Absorpcja środków Unii Europejskiej przez gminy województwa lubelskiego - tendencje, bariery, perspektywy, [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica, Białystok 2008, s. 201-222
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Miejsce wielkich miast w reformach samorządowych w Polsce po 1990 roku, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce doświadczenia – problemy – perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 56-74
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, z. 13, s. 193-210
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Rola miast wojewódzkich w procesie rozwoju Polski Wschodniej, [w:] Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica, Białystok 2007, s. 7-27
 • K.A. Kuć-Czajkowska, S. Michałowski, Metropolitalne szanse Lublina, „Czasopismo Geograficzne” 2009, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, nr 4, s. 189-209
 • K. Kuć-Czajkowska, Specjalny ustrój Warszawy – doświadczenia czasu transformacji i rekomendacje, [w:] Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście” 2009, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-58
 • M. Gaworska, K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, Korupcja w Polsce: mit czy rzeczywistość? Wyniki ankiet przeprowadzonych przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2011, nr 7, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Łuków, s. 193-207 
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Partycypacja wyborcza w przestrzeni miasta Lublina, [w:] Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina - waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie, red. J. Styk, „Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce” 2009, t. X, cz. 2, Wyd. UMCS, Lublin, s.143-158
 • M. Szczypek, K.A. Kuć-Czajkowska, Lublinianie - społeczeństwo obywatelskie? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 379-388
 • M.W. Sienkiewicz, K.A. Kuć-Czajkowska, Planowanie strategiczne miast na prawach powiatu w województwie lubelskim, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce doświadczenia – problemy – perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 264-280
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Sukcesy wyborcze prezydentów miast, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 335-357
  39. M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Bezpośrednie wybory prezydentów największych miast w Polsce, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 579-608
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, Społeczeństwo obywatelskie – słowem wstępu, [w:] Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia - studia przypadków, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Efner, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 11-19
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Obywatelski wymiar wyborów samorządowych na przykładzie Lublina i Wrocławia, [w:] Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia - studia przypadków, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Efner, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 21-55
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Sposoby integracji i koordynacji współpracy na obszarach metropolitalnych w Polsce, [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014, s. 538-551 
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych na przykładzie Lublina, Wrocławia i Katowic, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 974-1004
 • K.A. Kuć-Czajkowska, Aglomeracje, obszary metropolitalne, metropolie - próba uporządkowania pojęć, [w:] Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 55-76
 • K.A. Kuć-Czajkowska, U. Bronisz, Wyzwania metropolitalne Lublina, [w:] Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta,red. M. Sagan, K. Żuk, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 511-523
 • K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Polsce - dialog obywatelski przy użyciu narzędzi ICT, [w:] Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i pespektywy rozwoju, red. M.W. Sienkiewicz, M. Sidor, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2014, s. 109-122
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3(13), s. 151-164
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, J. Wasil, Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 10, s. 30-46
 • J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2017, nr 4 (70), s. 41-62
 • K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, M. Sidor, Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce - wybrane  problemy, „Acta Politica Polonica" 2017, nr 3 (41), s. 31-54
 • M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, (Bez)partyjne podłoże koabitacji konfliktowej w polskich gminach, [w:] Meandry współczesnego systemu partyjnego w Polsce, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2018, s. 129-146

W JĘZYKU ROSYJSKIM

NAGRODY, OSIĄGNIĘCIA

- Nagroda zespołowa III° JM Rektora UMCS

-  Nagroda indywidualna III° JM Rektora UMCS

- I Nagroda w konkursie Dziekana Wydziału Politologii UMCS prof. zw. dr. hab. Z.J. Pietrasia na najlepszą pracę magisterską z zakresu politologii w r. ak. 2000/2001 

- Główny wykonawca w realizacju Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS 6) Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce. Kierownik grantu - dr Monika Sidor, umowa nr UMO-2013/11/B/HS5/03537.

- Opracowanie autorskiego programu przedmiotów: Fundusze europejskie i zarządzanie projektami, Polityka metropolitalna

PROWADZONE ZAJĘCIA 
- Samorząd terytorialny w Europie i USA 
- Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce 
- Fundusze europejskie i zarządzanie projektami 
- Samorząd i polityka lokalna 
- Polityka metropolitlana