Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewelina Kancik-Kołtun

dr Ewelina Kancik-Kołtun
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Telefon
81 537 60 44
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
umcs.academia.edu/EwelinaKancik
https://orcid.org/0000-0002-9626-4419
Konsultacje

Szanowni Państwo,


zapraszam na poprawę egzaminu  - Podstawy psychologii 22.09 o godzinie 9.00. Poprawa odbędzie się na MT: 


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af9e6d3fdc6954602867691d2f1a9fedb%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=53bddd37-40bd-4b0b-83cf-0605e26cf36a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Ewelina Kancik-Kołtun


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

2015 - Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii UMCS.
Rozprawa doktorska: Internet jako narzedzie marketingu terytorialnego (na przykładzie gmin i powiatów województa lubelskiego). Promotor: Prof. dr hab. Jan P. Hudzik, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Michałowski (UMCS), prof. dr hab. Agnieszka Pawłowksa (URz).

2010 - Magister Politologii, specjalność ustrojowa, Wydział Politologii UMCS. Praca magisterska: Polityka w społeczeństwie sieciowym.

Stypendia i nagrody:

2020-2022 - Stypendium Ministra dla młodych wybitynych naukowców

2020- Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za grant międzynarodowy

2018- Nagroda Indywidualna Rektora UMCS za współpracę międzynarodowa

2013-2014 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów;

2012-2014 - Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

2012-2015 - Stypendium dla najlepszych doktorantów 

2012-2015 - Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

Wyjazdy zagraniczne (kwerendy naukowe, staże, badana naukowe)

15-26.05. 2017 Lwów, Poltechnika Lwowska, temat: Political parties in Ukraine

01.10-30.11. 2017, Słowacja, Koszyce, UPJS

01.05.2018-31.07.2018 Słowacja,  Koszyce, UPJS

01.05.2019-31.05.2019, Czechy, Brno, Mendel University 

2-13.06.2021, Czechy, Brno, Mendel University

14.06-13.07.2021 Słowacja,  Koszyce, UPJS

Granty badawcze:

 • Numer projektu 22030117źródło finansowania: Visegrad Fund, temat projektu: V 4 Summer Scholl as a New Brand, okres realizacji: 31.12.2020-31.09.2021; stanowisko – koordynator polski  (projekt edukacyjny)

 • Numer projektu 2020/04/X/HS5/00186; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, temat projektu: Korelacja pomiędzy upolitycznieniem władz lokalnych a społeczeństwem obywatelskim na Słowacji; okres realizacji: 10.2020-10.2021; stanowisko - kierownik grantu
 • Numer projektu PPN/BCZ/201/1/00012/U/00001; źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Czech, temat projektu: New political parties in the party systems of Poland and the Czech Republic; okres realizacji: 1.1.2020-31.12.2021; stanowisko - kierownik grantu
 • Numer projektu: 136; źródlo finansowania: Tempus Public Foundation (TPF); temat projektu: Political parties, local government and civil society in Hungary, okres realizacji: 1.07.-31.07. 2020; stanowisko – kierownik grantu
 • Numer projektu: PPN/BIL/2018/1/10/CZE/UMOWA/1; źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; temat projektu: Political parties at the regional level in the Czech Republic, okres realizacji: 1.05-31.05.2019: stanowisko - kierownik projektu
 • Numer projektu: 21000; źródlo finansowania: Slovenská Akademická Informačná Agentura (SAIA): temat projektu: Local government, civil society, political parties - the democratic rules of political game in Slovakia·; okres realizacji: 1.05.-31.07. 2018; stanowisko – kierownik grantu
 • Udział w projekcie międzynarodowym, nr. 179/2013/MU/OA/26/K, tytuł projektu: New Medias and Political Culture in Estern Europe, Instytucja przydzielająca: Ministry of Education and Science of Ukraine, wykonawca
 • Numer projektu:2017/26/M/HS5/00824; źródło finansowania: NCN; temat projektu: Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych -przypadek Polski, wykonawca w projekcie 

Zainteresowania naukowe: partyjność na szczeblu lokalnymspołeczeństwo informacyjne, e-marketing terytorialny, e-komunikacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie, e-administracja, e-marketing polityczny (wyborczy), kampanie wyborcze i wizerunkowe w teorii i praktyce, komunikowanie polityczne, służby mundurowe w praktyce. 

 


Działalność naukowa

Monografie naukowe:

1.  E. Kancik-Kołtun, J. Smolik, S. Fekete, M. Radek (ed), Local Government in the Visegrad Group Countries, Lublin 2020. 

2. E. Kancik-Kołtun (red.), Wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Polskie i ukraińskie doświadczenia, Lublin 2018, s. 187.

3. E. Kancik-Kołtun (ed), Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries, Lublin 2018.

4. E. Kancik-Kołtun, E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka, Lublin 2017, s. 382.

5. P. Jakubowski, E. Kancik (red.), Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, Lublin 2013.

 

Wybrane publikacje:

 1. Kancik E., Powiat lubelski – diagnoza marketingu internetowego, [w:] Wrażliwość regionu na zmiany, red. A. Olak, A. Pawlik, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 23-45.
 2. Kancik E., Internetowe kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych jako przykład nowoczesnego marketingu wyborczego, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 135-157.
 3. Kancik E., E-komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, [w:] Elektroniczna przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 2. Szczecińskie Zeszyty Naukowe nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin 2013, s. 107-116.
 4.  Kancik E., Polityka regionalna UE a województwo lubelskie, [w:] Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki, red. P. Dziekański, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 7-31.
 5.  Kancik E., Budowanie wizerunku – strony internetowe polskich partii politycznych, [w:] Partie polityczne w początkach XXI  wieku.  Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, red. M. Wincławska, Toruń 2013, s. 207-228.
 6. Kancik E., Płynna tożsamość człowieka w kulturze konsumpcji, [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, red. A. Kukuła, Warszawa 2013, s. 43-58.
 7. Kancik E., Internet jako instrument polityki informacyjnej samorządu terytorialnego. Przykład powiatów województwa lubelskiego, [w:] Czynniki zmian zjawisk regionalnych, red.  V. JURČÁK, P. Dziekański, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 130-152.
 8. Kancik E., The online press in Poland, [w:]  ОнлайноваЖурналістика: специфіка, завдання, аудиторія,  Серія Медіа-Текст в СистеміКультури,  Острог 2013, s. 6-19.
 9.  Kancik E., Zmitologizowany obraz sportowców w reklamach, [w:] Sport w mediach, red. P. Drzewicki, M. Jarosz, P. Płatek, Warszawa 2013, s. 265-283.
 10. Kancik E., Identity creation on the internet, that is, the virtual identity of a modern man, [w:] Наукові записки. Серія: Культурологія. Вип. 11, Острог 2013,  s. 177-183.
 11. Kancik E,. Blog jako przestrzeń komunikacji politycznej. Blogi polskich polityków, [w:] Współczesne Media. Język Mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura,  Lublin 2013, s. 451-468.
 12. Kancik E., Creation of the e-image of the local government unit, [w:] Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, red. M. Karczmarczyk, Sosnowiec-Prague 2013, s. 69-78.
 13. Kancik E., The fall of traditional media in Poland, [w:] Social Actors and Social Environments in Transition, red. A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła, Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 131-150.
 14. Kancik E., Czego polscy kandydaci na prezydenta nauczyli się od Baracka Obamy? Kampanie wyborcze w Internecie[w:] Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka,  Toruń 2012, s. 334-353.
 15. Kancik E., Politics and Network Society, [w:] Науковізаписки, Серія: Культурологія. Вип. 10, Острог 2012, s. 58-66.
 16. Kancik E., Promocja gmin wiejskich w internecie, [w:] Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, red. P. Dziekański, Ostrowiec Świętokrzyski 2012, s. 170-191.
 17. Kancik E., Problematyka śmierci na życzenie w Internecie, [w:] Media wobec śmierci, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki, Warszawa 2012, s. 317-328.
 18. Kancik E., Internet jako medium komunikacji polityków z obywatelami, [w:] Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, Elbląg 2012, s. 225-242.
 19. Kancik E., Internet jako kanał komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, [w:] Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego,  red. B. Nitsche, K. Glinka, Zielona Góra 2012, s. 234-245.
 20. Kancik E., Globalizacja kultury w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2011, s. 125-138.
 21. Kancik E., Wykorzystanie funduszy unijnych w gminach wiejskich Lubelszczyzny na przykładzie gminy Józefów nad Wisłą, [w:] Administracja, przedsiębiorczość, finanse jako elementy procesu rozwoju regionu, red. P. Dziekański,   Ostrowiec Świętokrzyski 2011, s. 131-154.
 22. Kancik E., Social media jako narzędzie promocji jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczna oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. M. Sokołowski, M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, Toruń 2014, s. 107-128.
 23. Kancik E., Lubelskie kandydatki PO i PiS w kampanii parlamentarnej 2011 w Internecie, [w:] Wybory 2011. Organizacja – przebieg – efekty, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, W. Szewczak, Toruń 2013.
 24. Kancik E., Przywództwo polityczne kobiet, [w:] Forum Politologiczne nr 15, Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, red. M. Hartliński, Olsztyn 2013, s. 368-387.
 25. Kancik E., Wykorzystanie stron internetowych w polskiej kampanii prezydenckiej w 2010 roku, [w:] Nowe media – między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red.  M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń 2014,  s. 117-140.
 26. E. Kancik-Kołtun, Władze miast - między partyjnością a bezpartyjnością, Samorząd Terytorialny, nr 12/2017, s. 42-51. 
 27. E. Kancik-Kołtun, Partyjność władz miejskich: case study, Acta Politica Polonica nr 2/2018 (44) s. 53-63.

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 

 1. Ewelina Kancik, Online medias in Poland, Online medias: problems, aims and audiences6.2.2013 Острог (Ostrog, Ukraine).
 2. Ewelina Kancik, Identity creation on the Internet, that is, the virtual identity of modern man, Issues of cultural identity in the contemporary situation dialogue in culture, 13-14.04.2013 Острог (Ostrog,Ukraine).
 3. Ewelina Kancik, E-communication of civic society with citizens, European area of electronic communication11-13.06.2013  Copenhagen (Denmark).
 4. Ewelina Kancik-Kołtun, Local Communication in the New Technologies’ Era, 14th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 9-12.05.2016 Athens (Greece).
 5. Ewelina Kancik-Kołtun, Electronic administration and public communication in information society era. Polish solutions, Ukraine in the processes of global information exchange, 26-27.05.2016 Lviv (Ukraine).
 6. Ewelina Kancik-Kołtun, Local politcal communicaton via social media, Central and Eastern European Communication and Media Conference, 15-18. 06. 2016 Tartu (Estonia).
 7. Ewelina Kancik-Kołtun, Polish political parties vs. crisis in democracy, Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia, 24-26.XI. 2016 Kosice (Slovakia).
 8. Ewelina Kancik-Kołtun, Partianship and non partianship in the units of local government in Poland,Current Issues of Theory and Practice of Politics and International Relations, 11-12.05.2017 Kosice (Slovakia).
 9. Ewelina Kancik-Kołtun, Political parties on the Internet, ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: БЕЗПЕКА, ПОЛІТИКА І КОМУНІКАЦІЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД, 18-19.05. 2017 Lviv (Ukraine).
 10. Ewelina Kancik-Kołtun, Corruption and clientelism in political parties, Problems of modern party systems,  22.05.2017 Lviv (Ukraine).
 11. Ewelina Kancik-Kołtun, Online Territorial Marketing, konferencja: Marketing identity, 7-8. 10. 2017, Trnava (Slovakia).
 12. Ewelina Kancik-Kołtun, The local government election in Slovakia and Poland,  DYNAMIKA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU – VOĽBY 2017, 10. 10. 2017 Trnava (Slovakia).
 13. Ewelina Kancik-Kołtun, Local governetn, cicil society, political parties - rules of democrtaic game in Slovakia, The civil sociaty - Where democracy goes? 23-24. 2017 Košice (Slovakia).
 14. Ewelina Kancik-Kołtun, The Local Government and Political Parties in Slovakia, Zlomové osmičky, 15.05.2018 Košice (Slovakia).
 15. Ewelina Kancik-Kołtun, Politicization of local government in Slovakia - analysis of the results of the 2017 regional elections Publicy 2019, 09. 05. 2019 Trnava, (Slovakia).
 16. Ewelina Kancik-Kołtun, The politicization of territorial self-government and its impact on the development of civil society in the Czech Republic and Slovakia, Region in the Development of Society, 10-11.10. 2019 Brno (Czech Republic).
 17. Ewelina Kancik-Kołtun, Policy of the Visegrad Group Countries in the European Union, QUO VADIS, EUROPEAN UNION?THE SPRING ELECTION OF 2019 HAS GIVEN THE EUROPEAN UNION A NEW PARLIAMENT AND GOVERNANCE: IS A NEW EUROPEAN UNION THE RESULT?, 14-16.11.2019 New York, (US)

Ogłoszenia

Pokój A517