Stanowisko Senatu UMCS ws. łamania wolności akademickich na Białorusi

Od 2020 roku Białorusini z determinacją domagają się demokratycznych przemian w swoim kraju, poszanowania właściwych dla europejskiej tożsamości politycznej wolności, praw człowieka i rządów prawa. Odpowiedzią na pokojowe protesty są działania represyjne władz Białorusi, cechujące się pogardą dla własnych obywateli i ich praw. Represje dotknęły też nauczycieli akademickich i studentów, ograniczając wolność badań naukowych i wypowiedzi, autonomię uczelni, tworząc atmosferę zastraszenia, „oczyszczania” środowiska akademickiego z osób sprzeciwiających się reżimowi, włącznie z aresztowaniami.

Podczas posiedzenia Senatu UMCS w dn. 30 czerwca br. zostało przyjęte Stanowisko, zgodnie z którym społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyraziła solidarność z narodem białoruskim i okazała wsparcie obywatelom Białorusi walczącym o wolność. Wynika to z przekonania, iż autonomia szkół wyższych jest niezbywalną wartością europejskiej przestrzeni akademickiej, w której funkcjonują także uczelnie z Białorusi. Społeczność UMCS zamierza zatem kontynuować i poszerzać programy wsparcia dla studentów i nauczycieli akademickich represjonowanych na Białorusi, a chcących podjąć studia lub pracę w UMCS, a także apelować do władz Rzeczypospolitej Polskiej o dalsze prowadzenie zainicjowanych w 2020 roku programów wsparcia, także materialnego, dla studentów i nauczycieli akademickich z Białorusi.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Uczelnia dołoży starań, aby tworzyć atmosferę życzliwości i wsparcia dla Białorusinów dołączających do naszej wspólnoty akademickiej.

Symbolem sytuacji panującej na Białorusi jest mural znajdujący się na ścianie domu studenckiego Amor i odnoszący się do białoruskich protestów. Wykonała go Alena Hrybianchuk, studentka Wydziału Artystycznego UMCS. Dzieło powstało jako praca dyplomowa pod kierunkiem prof. Sławomira Tomana i promotora pomocniczego mgr. Rafała Roskowińskiego. Każdy zainteresowany może zobaczyć ww. mural, przechadzając się alejkami Miasteczka Akademickiego UMCS.

– Głównym tematem pracy są wydarzenia polityczne, które się odbywały na Białorusi w 2020 roku i trwające do dziś. Na muralu są namalowane pełnopostaciowe wybrane osoby, znane oraz nieznane, które były i są aktywnie zaangażowane w życie polityczne na Białorusi. Moim założeniem było nie tylko pokazanie mieszkańcom Lublina, co się dzieje w sąsiednim kraju, ale poparcie moralnie Białorusinów mieszkających w Lublinie, którzy w tej chwili cierpią z powodu niesprawiedliwości w swoim kraju rodzinnym. […] Moją osobistą motywacją wykonania tej pracy było pragnienie wypowiedzenia się w sposób artystyczny o protestach i wydarzeniach politycznych, trwających do tej chwili w moim rodzinnym kraju na Białorusi – tak tłumaczy ideę swojej pracy autorka.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest miejscem otwartym dla każdego studenta z zagranicy. Specjalnie z myślą o kandydatach cudzoziemcach podejmowane są inicjatywy mające ułatwić im podjęcie studiów w Lublinie. Przypominamy, że już w 2018 roku powstał konkurs „Talenty na UMCS” umożliwiający podjęcie bezpłatnego kształcenia na naszej uczelni na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. W tegorocznej edycji programu przygotowano ponad 40 miejsc dla utalentowanej młodzieży. Szczególnie zachęcaliśmy do aplikowania w nim kandydatów na studia z Białorusi, którzy właśnie z przyczyn związanych z aktualną sytuacją w kraju zostali pozbawieni możliwości kształcenia lub zostali skreśleni z listy studentów.

Fot. Joanna Puszka

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    1 lipca 2021