Naukowcy z UMCS laureatami konkursu MINIATURA

Informujemy o kolejnych sukcesach pracowników UMCS w pozyskiwaniu środków na badania naukowe. Miło nam przekazać, że w ramach edycji konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki laureatami zostali:

1. Dr Monika Jakubiak z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości UMCS - pozyskała środki w wys. 41 470.00 zł na realizację badania wstępnego/pilotażowego pt. „Wpływ pandemii Covid-19 na kształtowanie przedsiębiorczości akademickiej w Polsce”. Celem projektu jest identyfikacja czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości akademickiej (PA) w polskich szkołach wyższych, w szczególności w kontekście pandemii Covid-19. Zauważa się brak badań dotyczących wpływu jednostek uczelnianych, takich jak np. centra transferu technologii, na kształtowanie przedsiębiorczości akademickiej w danej jednostce, regionie czy kraju. Projekt ma na celu próbę zapełnienia tej luki badawczej poprzez realizację kompleksowych badań służących poznaniu całego spektrum opinii środowiska polskich szkół wyższych na temat PA. Szczególne w kontekście pandemii Covid-19, która spowodowała zmianę w podejściu do realizacji działań zarówno przez uczelnie i naukowców, jak też przedsiębiorców. Konieczność przeniesienia wielu aktywności do formuły pracy zdalnej, niepewność odnośnie do przyszłości i możliwych do realizacji zadań wpłynęły na wszelkie sektory gospodarki, w tym także na szkoły wyższe, ich pracowników i podejmowane przez nich aktywności.

2. Dr Andrzej Puszka z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS - pozyskał środki finansowe w wys. 49 500.00 zł na realizację badania wstępnego/pilotażowego pt. „Modyfikacja materiałów poliuretanowych za pomocą grup fluorowych i siloksanowych pod kątem zastosowania ich jako materiały biomedyczne w technice druku 3D - badania wstępne”. Celem projektu jest otrzymanie i charakterystyka nowych materiałów poliuretanowych (w tym zawierających w swojej strukturze atomy siarki) oraz modyfikacja wybranych polimerów poprzez wprowadzenie w ich strukturę ugrupowań fluorowych oraz siloksanowych. Duże zapotrzebowanie na polimery biomedyczne, w tym TPU, stymuluje badania dotyczące nie tylko polepszenia biozgodności powierzchni materiału polimerowego, ale również zapobiegania infekcjom wywołanym przez mikroorganizmy. Głównym zadaniem w projekcie będzie zoptymalizowanie procesu syntezy polimerów, tak aby uzyskać wyrób w sposób jak najbardziej prosty, tani i bezodpadowy. Nowością przedstawionego projektu jest próba otrzymania i charakterystyki polimerów zawierających zarówno atomy siarki oraz krzemu lub fluoru.

Ideą konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny, mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną pracę lub minimum jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    22 sierpnia 2022