Centrum Europejskie UMCS inauguruje działalność naukową - zaproszenie na sympozjum

Zapraszamy na sympozjum naukowe pt. „Integracja europejska a prawa człowieka”, które odbędzie się 22 października 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie (Rynek 1). Oficjalnie otwarcie z udziałem Rektora UMCS i Prezydenta Miasta Lublin rozpocznie się o godz. 10:00.

Sympozjum jest organizowane w związku z oficjalnym rozpoczęciem naukowej działalności Centrum Europejskiego UMCS. Wydarzenie poświęcone będzie problematyce praw człowieka w kontekście integracji europejskiej, w związku z 25. rocznicą ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczęło działalność 1 czerwca 2018 r.  jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna. Jego powołanie poprzedziło podpisanie listu intencyjnego, a następnie - 7 maja br. - porozumienia o współpracy pomiędzy UMCS, Uniwersytetem Lotaryńskim, Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy (CEU), Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym w Iwano-Frankiwsku oraz Gminą Lublin i Miastem Nancy. Centrum ma prowadzić działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

W załączniku przesyłam program wydarzenia. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    19 października 2018