Aleksander Gardawski - badacz nie tylko początków Lublina

„Aleksander Gardawski – badacz nie tylko początków Lublina” - pod takim tytułem 11 grudnia br. w Trybunale Koronnym odbędzie się konferencja otwierająca obchody 700-lecia Lublina.

Jest to pierwsze z serii wydarzeń naukowych i kulturalnych planowanych w ramach obchodów jubileuszu miasta, organizowane wspólnie przez Prezydenta Lublina i Instytut Archeologii UMCS. Ma ono na celu przypomnienie społeczności Lublina postaci wybitnego archeologa, badacza ponadregionalnego o zainteresowaniach naukowych, obejmujących m.in. problematykę epok neolitu, brązu i wczesnego średniowiecza, odsłaniającego także tajemnice początków Lublina.

W spotkaniu i dyskusji udział wezmą archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk, ośrodków uniwersyteckich i muzealnych z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina i innych, przedstawiciele instytucji publicznych oraz mieszkańcy Lublina. W trakcie imprezy będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną, ukazującą życie i dzieło Aleksandra Gardawskiego. Przygotowany zostanie także folder popularyzujący osiągnięcia Profesora, który w przyszłości stanowić będzie element szerszego opracowania, poświęconego wybitnym postaciom Lublina.

Profesor Aleksander Gardawski, w latach 1959-1974 pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Polski UMCS, a następnie Zakładu Historii Starożytnej i Archeologii Instytutu Historii UMCS.  Kierował pracami wykopaliskowymi m.in. na terenie wczesnośredniowiecznych ośrodków grodowych i miejskich w Chodliku i Lublinie, opublikował szereg pionierskich, fundamentalnych prac z dziedziny neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Jego dzieła pisarskie cechowała śmiałość poglądów i oryginalność pomysłów. Część z nich weszła na stałe do dorobku polskiej archeologii, inne, stając się podstawą dyskusji i polemiki, odegrały ogromną rolę w rozwoju tej dyscypliny naukowej.

Program konferencji podzielony został na dwie części. Pierwsza przypomina sylwetkę Aleksandra Gardawskiego, druga ma za zadanie popularyzację jego myśli badawczej. Początek obrad -  godz. 9.00.

Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Halina Taras.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

TVP Lublin
Radio Lublin
Radio Centrum
LAJF Magazyn Lubelski


    Informacje prasowe

    Data dodania
    8 grudnia 2014