Badania naukowe

Tematyka naukowa Katedry jest dość obszerna i dotyczy szeroko rozumianej analityki, a także badań zjawisk fizykochemicznych występujących głównie na granicy faz oraz badań spektroskopowych. Wśród zagadnień realizowanych przez Pracowników Katedry można wyrazić następujące nurty tematyczne:

 1. Wykorzystanie technik chromatograficznych i elektroforezy kapilarnej w analizie klinicznej i farmaceutycznej, środowiskowej, żywności oraz kryminalistyce;
 2. Adaptacja nowoczesnych metod przygotowania próbek pod kątem ich dalszej charakterystyki metodami chromatograficznymi:
  - ekstrakcja nadkrytyczna (SFE);
  - podtrzymywane ciekłe membrany (SLM);
  - przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikami (ASE);
  - ekstrakcja na ciałach stałych (SPE);
  - mikroekstrakcja na ciałach stałych (SPME);
  - dyspersja matrycy na fazie stałej (MSPD);
  - analiza gazowej fazy nadpowierzchniowej (headspace w układzie statycznym i dynamicznym);
  - techniki denudacyjne.
 3. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów na bazie żeli krzemionkowych i szkieł o kontrolowanej porowatości do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych i biokatalizy;
 4. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów węglowych i węglowo-mineralnych do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych, katalizy i biokatalizy.
 5. Badania zjawisk fizykochemicznych występujących w wybranych układach;
 6. Badania nad wyznaczaniem widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) związków organicznych na drodze obliczeń kwantowochemicznych (badania we współpracy z zakładem Chemii Teoretycznej);
 7. Badania nad teoretycznym wyznaczaniem widm oscylacyjnych związków organicznych, rozwój i zastosowanie technik skalowania (badania we współpracy Uniwersytetem w Jaén, Hiszpania).
  Autor
  Karol Pilorz